Spring til indhold

Orientering fra budgetmøde, bestyrelsesmøde og medlemsmøde november 2012

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Orientering fra budgetmøde og bestyrelsesmøde afholdt henhv. d. 8. november og d. 13. november 2012 samt fra medlemsmøde afholdt i klubhuset d. 19. november 2012


Langt hen ad vejen overlapper orientering fra ovennævnte møder hinanden. Det er derfor besluttet at give vore medlemmer en general orientering omkring afholdelse af ovennævnte møder uden, at der henvises specifikt til de enkelte.

Økonomi pr. ultimo september 2012 samt foreløbigt budget for 2013:

Driften for de første 9 mdr. af 2012 i BG har været tilfredsstillende med et resultat, der opfylder budgettet til den gode side. Medvirkende hertil er flere årsager. Dels er klubben begunstiget af, at vi er lidt flere medlemmer end budgetteret med deraf følgende stigning i kontingentindtægter, stigning i sponcorindtægter samt en særdeles stram omkostningsstyring. Under forudsætning af, at der ikke pludselig opstår store uforudsete begivenheder, forventer vi at kunne slutte året med et resultat bedre end budgettet.

Der er blevet arbejdet intenst med budgettet for 2013, og vi er p.t. i sidste fase. Budgettet bliver udarbejdet under foreløbig forudsætning af, at vi ikke påregner kontingentstigning udover den vedtagne aftrapning af pensionistrabatten.

Likviditetsmæssigt er vi meget godt kørende. Der er i budgettet hensat et pænt beløb til diverse nyanskaffelser, herunder bl.a. scorekortprinter samt ny touchskærm. Derudover en foreløbig hensættelse til en overdækning af udslagssteder på driving range. Herom senere i orienteringen. Endvidere er der likviditet til tilbagebetaling af de medlemslån, der forfalder medio 2013.

Hvis der imidlertid vises interesse for det, vil vi gerne forlænge lånene, dog vil de optjente renter blive udbetalt. Klubben vil i god tid inden forfald fremkomme med oplysning om det rent praktiske.

Orientering om bane og klubhus:

Baneudvalget orienterede om planerne for en overdækning af udslagssteder på driving rangen. Både arkitekt og ingeniør arbejder med projektet. Der foreligger endnu ikke en endelig fastlagt pris. Som tidligere nævnt i orienteringen er der hensat et a`c beløb i likviditetsbudgettet for 2013. I givet fald vil de overdækkede udslagssteder blive opført på et område nærmest parkeringspladsen således, at udsynet til vores klubhus ikke bliver generet.

Der er blevet talt meget om klubbens foreløbige accept af modtagelse af jord fra Banedanmark. Placeringen ligger nogenlunde fast i henhold til plan, udarbejdet af banearkitekt. I store træk drejer det sig om volde på rød 3, rød 4 og hvid 1 samt for enden af driving range. Klubben modtager naturligvis økonomisk kompensation for at lægge areal til projektet, men det helt afgørende for klubben er, at alle tilladelser skal være i orden samt, at projektet i sin helhed skal være udgiftsneutral for klubben. Motivet til at gennemføre projektet er alene, at vi forventer en forskønnelse af vores anlæg.

Broerne på rød sløjfe vil blive vedligeholdt henover vinteren. Arbejdet hermed vil blive påbegyndt når det igangværende arbejde vedr. vore stier på det samlede anlæg er tilendebragt. Medtagne broer på rød 4 vil blive aflastet ved en midlertidig dæmning.

Med hensyn til overgang til 18 hullers bane m.v. henvises til banestatus på hjemmesiden.

Medlemsudvalgets aktiviteter for 2013

Medlemsudvalget redegjorde for en række aktiviteter og tiltag, der alle havde som formål at skaffe nye medlemmer, beholde dem vi har, skabe interesse for golf samt skaffe flere greenfeegæster. Orientering om alle aktiviteter og tiltag vil blive indlagt på klubbens hjemmeside.

Af nye tiltag kan frem hæves:

Ny medlemskategori med rabat for spilleret i kun 4 hverdage for medlemmer, der er fyldt 70 år

Efter nærmere regler gratis udstyr til nye prøvemedlemmer

I juli måned sommerrabat på 50% til alle (kan ikke kombineres med andre rabatter)

Overvejelser om reduceret kontingent til unge med domicil lavere end postnummer 9000

Etablering af TV i cafeen i løbet af vinteren

Udover ovennævnte tiltag er der planlagt en række aktiviteter til afholdelse i klubben. En specifikation af alle disse aktiviteter vil som nævnt fremgå af klubbens hjemmeside under Aktivitetsoversigt 2013.