Orientering fra budgetmøde, bestyrelsesmøde og medlemsmøde november 2012

Ori­en­te­ring fra bud­get­mø­de og besty­rel­ses­mø­de afholdt hen­hv. d. 8. novem­ber og d. 13. novem­ber 2012 samt fra med­lem­s­mø­de afholdt i klubhu­set d. 19. novem­ber 2012


Langt hen ad vej­en over­lap­per ori­en­te­ring fra oven­nævn­te møder hin­an­den. Det er der­for beslut­tet at give vore med­lem­mer en gene­ral ori­en­te­ring omkring afhol­del­se af oven­nævn­te møder uden, at der hen­vi­ses spe­ci­fikt til de enkelte.

Øko­no­mi pr. ulti­mo sep­tem­ber 2012 samt fore­lø­bigt bud­get for 2013:

Drif­ten for de før­ste 9 mdr. af 2012 i BG har været til­freds­stil­len­de med et resul­tat, der opfyl­der bud­get­tet til den gode side. Med­vir­ken­de her­til er fle­re årsa­ger. Dels er klub­ben begun­sti­get af, at vi er lidt fle­re med­lem­mer end bud­get­te­ret med der­af føl­gen­de stig­ning i kon­tin­gen­tind­tæg­ter, stig­ning i spon­cor­ind­tæg­ter samt en sær­de­les stram omkost­nings­sty­ring. Under for­ud­sæt­ning af, at der ikke plud­se­lig opstår sto­re ufor­ud­se­te begi­ven­he­der, for­ven­ter vi at kun­ne slut­te året med et resul­tat bed­re end budgettet.

Der er ble­vet arbej­det intenst med bud­get­tet for 2013, og vi er p.t. i sid­ste fase. Bud­get­tet bli­ver udar­bej­det under fore­lø­big for­ud­sæt­ning af, at vi ikke påreg­ner kon­tin­gents­tig­ning udover den ved­tag­ne aftrap­ning af pensionistrabatten.

Lik­vi­di­tets­mæs­sigt er vi meget godt køren­de. Der er i bud­get­tet hen­sat et pænt beløb til diver­se nyanskaf­fel­ser, her­un­der bl.a. sco­re­kort­prin­ter samt ny tou­chskærm. Der­u­d­over en fore­lø­big hen­sæt­tel­se til en over­dæk­ning af udslags­ste­der på dri­ving ran­ge. Her­om sene­re i ori­en­te­rin­gen. End­vi­de­re er der lik­vi­di­tet til til­ba­ge­be­ta­ling af de med­lem­slån, der for­fal­der medio 2013.

Hvis der imid­ler­tid vises inter­es­se for det, vil vi ger­ne for­læn­ge låne­ne, dog vil de optjen­te ren­ter bli­ve udbe­talt. Klub­ben vil i god tid inden for­fald frem­kom­me med oplys­ning om det rent praktiske.

Ori­en­te­ring om bane og klubhus:

Bane­ud­val­get ori­en­te­re­de om pla­ner­ne for en over­dæk­ning af udslags­ste­der på dri­ving ran­gen. Både arki­tekt og inge­ni­ør arbej­der med pro­jek­tet. Der fore­lig­ger end­nu ikke en ende­lig fast­lagt pris. Som tid­li­ge­re nævnt i ori­en­te­rin­gen er der hen­sat et a‘c beløb i lik­vi­di­tets­bud­get­tet for 2013. I givet fald vil de over­dæk­ke­de udslags­ste­der bli­ve opført på et områ­de nær­mest par­ke­rings­plad­sen såle­des, at udsy­net til vores klubhus ikke bli­ver generet.

Der er ble­vet talt meget om klub­bens fore­lø­bi­ge accept af mod­ta­gel­se af jord fra Banedan­mark. Pla­ce­rin­gen lig­ger nogen­lun­de fast i hen­hold til plan, udar­bej­det af bane­ar­ki­tekt. I sto­re træk dre­jer det sig om vol­de på rød 3, rød 4 og hvid 1 samt for enden af dri­ving ran­ge. Klub­ben mod­ta­ger natur­lig­vis øko­no­misk kom­pen­sa­tion for at læg­ge are­al til pro­jek­tet, men det helt afgø­ren­de for klub­ben er, at alle til­la­del­ser skal være i orden samt, at pro­jek­tet i sin hel­hed skal være udgifts­neut­ral for klub­ben. Moti­vet til at gen­nem­fø­re pro­jek­tet er ale­ne, at vi for­ven­ter en fors­køn­nel­se af vores anlæg.

Bro­er­ne på rød sløj­fe vil bli­ve ved­li­ge­holdt henover vin­te­r­en. Arbej­det her­med vil bli­ve påbe­gyndt når det igang­væ­ren­de arbej­de vedr. vore sti­er på det sam­le­de anlæg er til­en­de­bragt. Med­tag­ne bro­er på rød 4 vil bli­ve afla­stet ved en mid­ler­ti­dig dæmning.

Med hen­syn til over­gang til 18 hul­lers bane m.v. hen­vi­ses til bane­sta­tus på hjemmesiden.

Med­lem­s­ud­val­gets akti­vi­te­ter for 2013

Med­lem­s­ud­val­get rede­gjor­de for en ræk­ke akti­vi­te­ter og til­tag, der alle hav­de som for­mål at skaf­fe nye med­lem­mer, behol­de dem vi har, ska­be inter­es­se for golf samt skaf­fe fle­re gre­en­fe­e­gæ­ster. Ori­en­te­ring om alle akti­vi­te­ter og til­tag vil bli­ve ind­lagt på klub­bens hjemmeside.

Af nye til­tag kan frem hæves:

Ny med­lem­ska­te­go­ri med rabat for spil­le­ret i kun 4 hver­da­ge for med­lem­mer, der er fyldt 70 år

Efter nær­me­re reg­ler gra­tis udstyr til nye prøvemedlemmer

I juli måned som­mer­ra­bat på 50% til alle (kan ikke kom­bi­ne­res med andre rabatter)

Over­vej­el­ser om redu­ce­ret kon­tin­gent til unge med domi­cil lave­re end post­num­mer 9000

Etab­le­ring af TV i cafe­en i løbet af vinteren

Udover oven­nævn­te til­tag er der plan­lagt en ræk­ke akti­vi­te­ter til afhol­del­se i klub­ben. En spe­ci­fi­ka­tion af alle dis­se akti­vi­te­ter vil som nævnt frem­gå af klub­bens hjem­mesi­de under Akti­vi­tetsover­sigt 2013.