Orientering fra bestyrelsesmøder d. 2. og 8. november 2016

Som tid­li­ge­re oplyst er besty­rel­sen i gang med at fin­de en for­pag­ter til at dri­ve vor cafe. Desvær­re har de to, som hen­vend­te sig, truk­ket deres ansøg­ning igen. Vi har der­for beslut­tet at opslå for­pagt­nin­gen i Nord­jy­ske Medi­er så hur­tigt som muligt. Målet er, at cafe­en kan åbne til sæson­start 2017.

Der har ind­til ulti­mo sep­tem­ber ikke være stør­re ufor­ud­se­te omkost­nin­ger ud over den sto­re repa­ra­tion af van­dings­an­læg­get, som er en for­sik­rings­ska­de. Men vi mang­ler kon­tin­gent på indtægtssiden.

Oven­lysvin­du­er­ne i klubhu­set skal udskif­tes. Par­ti­et over kon­to­r­af­snit­tet er utæt – det var menin­gen at udskif­te den øver­ste utæt­te del og lade den lod­ret­te del bli­ve. Vi under­sø­ger imid­ler­tid en løs­ning, hvor lyskas­sen fjer­nes beg­ge ste­der, idet det redu­ce­rer de sto­re omkost­nin­ger fremad­ret­tet. Par­ti­et over kon­to­ret bli­ver lavet i løbet af vinteren.

Besty­rel­sen er nu i gang med bud­get for 2017. Det bli­ver en van­ske­lig opga­ve, idet både bane og klubhus kræ­ver øget ved­li­ge­hold. Til finan­si­e­ring har vi brug for fle­re med­lem­mer, og også det­te er van­ske­ligt i dis­se tider. Besty­rel­sen arbej­der på en nul­løs­ning i rela­tion til med­lem­s­kon­tin­gent, men vi kan desvær­re ikke sige, om det bli­ver en realitet.

Gol­fring Nord­jyl­land fort­sæt­ter i 2017. Vi arbej­der på at få en klub mere med og for­ven­ter svar i løbet af kort tid. Kon­tin­gent fast­hol­des til kr. 600,00 uden en klub mere, men kom­mer der en klub mere med bli­ver kon­tin­gen­tet kr. 700,- Et med­lem­skab gæl­den­de for 2017 kan købes i admi­ni­stra­tio­nen fra den 1. decem­ber – og husk, at det er en rig­tig god jule­ga­ve. Vi sen­der også en sær­skilt mail ud ved­rø­ren­de dette.

Shop­pen har jule­å­bent den 10. & 11. decem­ber samt den 17. og 18. decem­ber. Kom for­bi og se Mor­tens fan­ta­sti­ske til­bud og støt vores pro.

Jule­tur­ne­rin­gen gen­nem­fø­res som sæd­van­ligt den 3. decem­ber – til­mel­ding kan ske alle­re­de nu via gol­f­box, og husk at anfø­re, om du vil spil­le og spi­se eller kun ønsker at del­ta­ge i den gode jule­frokost. Del­ta­ger­pri­sen er kr. 150,00 – uan­set, om man spil­ler eller ej. Belø­bet er inkl. jule­frokost og lidt over­ra­skel­ser. Arran­gør i år er Jens Skib­sted. Såfremt vi bli­ver min­dre end 30 del­ta­ge­re, bli­ver jule­tur­ne­rin­gen aflyst. Vi håber dog ikke, at det­te vil ske, så til­meld jer nu. Det er en mega hyg­ge­lig julefrokost.

Bug­gy­kør­sel i vin­ter­pe­ri­o­den er kun til­ladt for per­so­ner med dis­pen­sa­tion fra bane­ud­val­get. De fle­ste klub­ber til­la­der ikke bug­gy­kør­sel om vin­te­r­en, men vi prø­ver. Det er afgø­ren­de, at der køres meget for­sig­tigt, og at der tages hen­syn til de våde områ­der, så banen ikke køres op. Har du behov for at køre, så søg ven­ligst om dis­pen­sa­tion. Mail om dis­pen­sa­tion skal sen­des til ulla(at)broenderslevgolfklub.dk, som vil for­mid­le den vide­re til baneudvalget.

I år er det fri­vil­ligt at spil­le på fairway med måt­te eller ej. Husk der er leje­for­bed­ring på fairway. Når der spil­les på som­mer­grens og banen ikke er kor­tet læn­ge­re ned end 100 m, så kan der han­di­capre­gu­le­res. I år er der også ind­ført tids­be­stil­ling på 18 huls banen. Det­te gør det nem­me­re at plan­læg­ge sin dag – spe­ci­elt for både med­lem­mer og gæster, som ikke bor i Brøn­der­s­lev. Det er et krav, at vore gol­fring-gæster regi­stre­rer sig. Husk at bekræf­te tider, og lad være med at gå ud uden at sik­re dig, at tiden ikke alle­re­de er reserveret.

Der har været afholdt møde med for­mæn­de­ne for de enkel­te hold for de fri­vil­li­ge hjæl­pe­re i klub­ben. Der er enkel­te hold, der skal have til­ført fle­re hjæl­pe­re, men ord­nin­gen med det fri­vil­li­ge kor­ps har fun­ge­ret meget fint.

Begyn­der­ud­val­get har fået ny for­mand, idet Bir­git Chri­sten­sen efter 12 år har valgt at træk­ke sig. Bir­git har ydet et stort og vig­tigt arbej­de gen­nem man­ge år, og klub­ben tak­ker for den sto­re ind­sats. Min­na Fynsk har påta­get sig at over­ta­ge hver­vet som ”kanin­mor” fra sæson 2017.

Næste besty­rel­ses­mø­de er fast­sat til den 7. decem­ber, hvor ene­ste punkt på dags­or­de­nen er bud­get. Årsa­gen til, at bud­get­tet først kan fær­dig­gø­res så sent, er, at vi den 1. decem­ber ken­der med­lem­stal­let for før­ste hal­vår 2017.

Besty­rel­sen i Brøn­der­s­lev Golfklub
Novem­ber 2016