Orientering fra bestyrelsesmøde den 7. december 2016

Gol­fca­fe­en. Der er nu kom­met 3 ansø­ge­re. De før­ste sam­ta­ler tages i uge 50 – vi håber på et godt resultat.

Beta­lings­ter­mi­nal. Besty­rel­sen har beslut­tet at anskaf­fe en beta­lings­ter­mi­nal – Pro­box 24 – som bli­ver pla­ce­ret ved kon­to­ret. Ter­mi­na­len bru­ges i man­ge klub­ber og vil gøre arbej­det med at regi­stre­re de over 6000 gre­en­fe­e­spil­le­re meget nem­me­re. For med­lem­mer­ne sker der ingen ændring – de skal fort­sat benyt­te ter­mi­na­len ved indgangen.

Husk at der nu er tids­be­stil­ling på 18-huls banen. Det er vort ønske at alle benyt­ter sig af det­te, også selv om kun går 9 eller 12 hul­ler. En tids­be­stil­ling og bekræf­tel­se af den­ne give klub­ben et meget bed­re over­blik over hvor maget banen bruges.

Vi er i gang med bud­get­ter for 2017 – det ser for­nuf­tigt ud, og vi reg­ner med at være fær­di­ge inden jul.

Før­ste møde i det ny år er den 14. januar

Besty­rel­sen ønsker alle en glæ­de­lig jul og et godt nyt år.

 

Besty­rel­sen i Brøn­der­s­lev Golfklub