Orientering fra bestyrelsesmøde d. 28. okt. 2015

For­man­den ori­en­te­re­de om, at den plan­lag­te omlæg­ning af eksi­ste­ren­de lån samt opta­gel­se af nyt lån til ind­fri­el­se af ren­teswap nu er gen­nem­ført og afslut­tet inden­for de afstuk­ne rammer.

For­ret­nings­fø­re­ren med­del­te med bekla­gel­se, at Mar­git Jen­sen har ønsket at fra­træ­de sit job i klub­ben med virk­ning pr. 15. april 2016. Mar­git har med sin sto­re viden om Brøn­der­s­lev Gol­f­klub udfyldt en vig­tig plads og været en stor hjælp for Ulla. Der vil sene­re bli­ve søgt besæt­tel­se af stillingen.

Der er tid­li­ge­re ori­en­te­ret omkring cafe­ens fore­lø­bi­ge drift, og der er nu sket ende­lig fastan­sæt­tel­se af Tina Slet­ten som den ansvar­li­ge leder.

Der blev eva­lu­e­ret over gen­nem­fø­rel­se af fri­vil­lig­heds­da­gen, kri­te­ri­er for del­ta­gel­se m.m. Der var enig­hed om, at for­lø­bet hav­de været posi­tivt. Der blev beslut­tet, at alle der udfø­rer et styk­ke fri­vil­ligt arbej­de uan­set det tids­mæs­si­ge for­løb kan til­mel­de sig. Der vil såle­des ikke ske invitation.

Der blev aftalt ret­nings­linjer for klub­bens behand­ling af vore sponso­rer. Vi er meget afhæn­gi­ge af dis­se øko­no­misk, og det er vig­tigt vi alle i klub­ben er meget bevid­ste her­om og lader det kom­me til udtryk i for­bin­del­se med vore indkøb.

Instal­la­tion af beta­lings­ter­mi­nal er udsat og revur­de­res i 2017.

p.b.v. – Ove Pedersen