Orientering fra bestyrelsesmøde d. 18. april 2016 | Brønderslev Golfklub

Orientering fra bestyrelsesmøde d. 18. april 2016

Den ny besty­rel­se hav­de sit før­ste møde den 18. april. De 3 nye med­lem­mer blev budt vel­kom­men, og de sid­ste udvalgs­po­ster blev for­delt. Hjem­mesi­den er ved at bli­ve opdateret.

Øko­no­mi­en i klub­ben kører som plan­lagt – vej­ret og banens til­sand har med­ført at der har været fle­re gæster end for­ud­set.  Sal­get af kort til Gol­fring Nord­jyl­land går over for­vent­ning, og de 5 klub­ber har nu solgt over 700 medlemskaber.

Til­gang af prø­ve­med­lem­ska­ber er lidt min­dre end sid­ste år, men det er for tid­ligt at bedøm­me året som hel­hed. Klub­ben har del­ta­get i For­års­mes­sen i Brøn­der­s­lev og afholdt Gol­fens Dag. Beg­ge arran­ge­men­ter er et led i klub­bens ønske om at være syn­li­ge i byen og omeg­nen.  På Gol­fens Dag blev det teg­net 6 prø­ve­med­lem­ska­ber, og fle­re vil­le tæn­ke lidt over det.

Banen er meget fin – og vi skal være opmærk­som­me på at græs­set først er begyndt at gro for et par uger siden – der er sta­dig meget koldt om nat­ten. Sti­er­ne er under udbed­ring, og det­te arbej­de fortsætter.

Cafe­en – under Tinas ledel­se – er kom­met godt i gang. Vi hører man­ge rosen­de ord om maden. Husk nu at bru­ge den – husk det 19. hul. Du kan støt­te både cafe­per­so­na­let og din klub ved at bru­ge cafe­en – og så er det en god afslut­ning på en golfrunde.

Der er nu fast­lagt et med­lem­s­mø­de – den 9. maj kl. 19:00 – nær­me­re føl­ger, og der vil bl.a. bli­ve ori­en­te­ret om de nye golfregler.

Vi opfor­drer alle til at hjæl­pe med at hol­de ter­ras­ser­ne pæne – sæt stolen/bordet på plads efter brug – tøm aske­bæg­ret – lad være med at skod­de på fli­ser­ne. Det er desvær­re et til­ba­ge­ven­den­de pro­blem, som kun vore med­lem­mer kan hjæl­pe med til at løse.

Husk, har du for­slag eller kri­tik, så kon­takt et af besty­rel­ses­med­lem­mer­ne. Kun hvis vi får infor­ma­tio­nen kan vi gøre noget aktivt. Besty­rel­sen hol­der møder en gang om måneden.

Besty­rel­sen