Orientering fra bestyrelsesmøde d. 13. jan. 2016 | Brønderslev Golfklub

Orientering fra bestyrelsesmøde d. 13. jan. 2016

Besty­rel­sen har mod­ta­get hen­ven­del­se fra klub­bens tid­li­ge­re kok – Tho­mas Slet­ten – om mulig­hed for at ind­le­de et sam­ar­bej­de. Besty­rel­sen har vur­de­ret, at mulig­he­den fore­kom­mer inter­es­sant, og der vil bli­ve ori­en­te­ret sær­skilt om sam­ar­bej­det via golfbox.

På mødet blev det ende­li­ge bud­get for 2016 frem­lagt og god­kendt. Sta­tus for antal med­lem­mer pr. nytår betin­ger desvær­re fort­sat, at det er et skra­bet bud­get, hvor alle poster igen i år er gen­nem­gå­et med en tæt­te­kam. Det er en ube­ha­ge­lig men nød­ven­dig­hed opga­ve at for­hol­de sig til de nøg­ne kends­ger­nin­ger. Der er skå­ret ned på næsten alle udgiftspo­ster, men besty­rel­sen ser dog med fortrøst­ning på det kom­men­de år.

Sport­s­ud­val­get frem­lag­de nyt for­slag til afvik­ling af klub­mester­ska­ber, der i 2016 vil bli­ve afvik­let over 2 wee­kends, hen­hv. 17. 18. 24. og 25. sept. Ori­en­te­ring om de nye reg­ler vil bli­ve bekendt­gjort over for med­lem­mer i god tid. Der vil end­vi­de­re bli­ve ori­en­te­ret om mulig­he­der­ne for at spil­le på anlæg­get de nævn­te wee­kends uden at del­ta­ge i klub­tur­ne­rin­ger­ne. Da det er meget let at opnå et EGA hcp. er det beslut­tet at del­ta­gel­se i tur­ne­ring kun er muligt med et EGA hcp. med min­dre, at der for­ud­gå­en­de er ori­en­te­ret om en undtagelse.

Fra bane­ud­val­get blev der ori­en­te­ret om de sto­re pro­ble­mer i for­bin­del­se med vand på dri­ving ran­ge. Pro­blem­stil­lin­gen er afdæk­ket og de nød­ven­di­ge arbej­der er i gang.

Opryd­nings­dag med efter­føl­gen­de match er fast­sat til hen­hv. d. 19 og 20 marts 2016. Del­ta­gel­se i opryd­nings­da­gen giver ret til at del­ta­ge i fri­vil­lig­heds­tur­ne­rin­gen d. 2. okt. 2016.

Der arbej­des p.t. ihær­digt med at afslut­te regn­ska­bet for 2015. Ind­til d.d. for­ven­ter vi fort­sat at kun­ne slut­te med sor­te tal til trods for kend­te sto­re pro­ble­mer med vores cafe, men den ende­li­ge god­ken­del­se afven­ter revi­sion. Gene­ral­for­sam­ling afhol­des i klub­ben d. 15. marts kl. 1900. For­be­re­den­de  til­tag er alle­re­de i gang.

p.b.v.  – Ove Pedersen