Orientering fra bestyrelsesmøde d. 1. sept. 2015

Et udvalg i besty­rel­sen har igen­nem det sid­ste hal­ve år arbej­det med vur­de­rin­ger omkring klub­bens omlæg­ning af den eksi­ste­ren­de finan­si­e­ring i kre­dit­for­e­nin­gen. Udgangs­punk­tet for hele drøf­tel­sen har i kor­te ven­din­ger været:

• At afskaf­fe usik­ker­he­den for nuvæ­ren­de og frem­ti­di­ge besty­rel­ser ved at have renteswaps
• At få en finan­si­e­ring hvor klub­ben til enhver tid vil være klar over kra­vet til likviditeten
• At få afvær­get en stør­re ren­te­ri­si­ko ved bort­fald af ren­teswaps ved en fort­sat for­holds­vis stor gæld i peri­o­den 2020–2027

Besty­rel­sen har beslut­tet sig for at gen­nem­fø­re en omlæg­ning af eksi­ste­ren­de lån og ind­fri­el­se af ren­teswaps ved opta­gel­se af et fast­for­ren­tet lån med en løbe­tid over 20 år. Gen­nem­fø­rel­se af omlæg­nin­gen har nød­ven­dig­gjort en for­læn­gel­se af leje­af­ta­le med kom­mu­nen og den­ne til­la­del­se er opnået.

Hal­vårs­regn­ska­bet viser, at vi fort­sat føl­ger bud­get­tet, men det er med nogen bekym­ring, at vi føl­ger udvik­lin­gen i med­lem­san­tal samt øko­no­mi­en bag drif­ten af klub­bens cafe­te­ria. Et koldt for­år har bevir­ket et min­dre fald i besø­get af gre­en­fee gæster, men udvik­lin­gen har ændret sig i posi­tiv retning.

Der er fore­ta­get en del ændrin­ger i virk­som­heds­pla­nen. Den revi­de­re­de plan ind­læg­ges på hjem­mesi­den. Sport­s­ud­val­get ori­en­te­re­de om, at klub­ben for næste år til­mel­der 5 hold til dan­mark­s­tur­ne­rin­gen. Besty­rel­sen er eni­ge i, at klub­ben fort­sat skal udvik­le sig ved at have dyg­ti­ge spil­le­re og yde støt­te til disse.

Bane­ud­val­get ori­en­te­re­de om efter­års og vin­ter­ar­bej­der. De væsent­lig­ste arbej­der i den for­bin­del­se er en bety­de­lig for­bed­ring af over­gangs­for­hol­de­ne omkring træ­bro­er­ne på rød sløj­fe. Det er sam­ti­dig beslut­tet, at klub­ben skal have lavet en ved­li­ge­hol­del­ses­plan for klubhu­set. Der ret­tes hen­ven­del­se til nog­le af klub­bens med­lem­mer om at være behjæl­pe­lig med at udfor­me  det­te arbejds­red­skab, der skal give besty­rel­sen et over­blik over fore­stå­en­de opga­ver samt for at kun­ne fore­ta­ge en prioritering.

Brøn­der­s­lev Kom­mu­ne anmo­der hvert år alle for­e­nin­ger til at fore­ta­ge indstil­ling af fri­vil­li­ge lede­re, der gen­nem en årræk­ke har udmær­ket sig ved at gøre en ind­sats for sin klub. Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har i år indstil­let Bir­git Chri­sten­sen til den­ne fri­vil­lig­heds­pris. Hun har i adskil­li­ge år koor­di­ne­ret arbej­det i klub­ben i begyn­der­ud­val­get. Det er gjort på en sær­de­les enga­ge­ret og posi­tiv måde og har med­vir­ket til, at Brøn­der­s­lev Gol­f­klub får den ube­tin­get nød­ven­di­ge til­gang af nye golfspillere.

D. 27. sep­tem­ber afhol­des der en fri­vil­lig­heds­match. Der er tid­li­ge­re ori­en­te­ret om kri­te­ri­er­ne for del­ta­gel­se. Der udsen­des sene­re på måne­den til­mel­dings­li­ste. I for­læn­gel­se af det­te emne udsen­der admi­ni­stra­tio­nen sna­rest ori­en­te­ring omkring etab­le­ring af et fri­vil­lig­heds­ud­valg, I før­ste omgang ale­ne til alle regi­stre­re­de fri­vil­li­ge. Efter­føl­gen­de udsen­des til alle med ønsket om at få udfyldt ledi­ge pladser.

05.09.15  Ove Pedersen