Orientering fra bestyrelsesmøde, afholdt d. 5. august 2014

Met­te Lun­din ori­en­te­re­de om et abso­lut til­freds­stil­len­de for­løb af afvik­lin­gen af Søren Kjeld­sen Chal­len­ge, der håbes at kun­ne bli­ve gen­ta­get næste år. Der blev ind­hø­stet vis­se erfa­rin­ger fra arran­ge­men­tet. Dis­se ind­ar­bej­des i frem­ti­dig afvik­ling. Der har været en flot pres­se­dæk­ning med god ima­geple­je af Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. For­man­den uddel­te roser til alle, der yde­de en ind­sats i for­bin­del­se med afviklingen.

Bud­ge­top­følg­ning pr. 30. juni viser et pænt resul­tat, der fuldt ud ind­fri­er bud­get­tet. Men en lidt svig­ten­de med­lem­stil­gang viser behov for en fort­sat stram sty­ring af alle udgif­ter. Vi har haft fle­re gre­en­fee gæster end sid­ste år, men desvær­re lever juli måned ikke op til bud­get­tet. Vi mener, at det gode som­mer­vejr er skyld i til­ba­ge­gan­gen. Til­ba­ge­mel­ding fra vore gæster for­tæl­ler om stor til­freds­hed med de aflag­te besøg.

En ind­gå­et ny kon­trakt med Roy­al Uni­brew giver klub­ben sponsor­støt­te til at fort­sæt­te nyanskaf­fel­se af have­møb­ler til ter­ras­sen. Der er udar­bej­det sup­ple­ment til reg­ler for benyt­tel­se af udslags­ste­der på dri­ving ran­ge. Dis­se bli­ver til­fø­jet eksi­ste­ren­de anvisning.

Der vil i August bli­ve gjort frem­stød i spe­ci­el­til­læg i Nord­jy­ske for at få nye med­lem­mer, lige­som der arbej­des med afhol­del­se af bymester­ska­ber for ikke golfere.

Næste med­lem­s­mø­de er plan­lagt til d. 22. sept. 2014, hvor der blandt andet vil bli­ve ori­en­te­ret om klub­bens del­ta­gel­se i Gol­f­spil­le­ren i Cen­trum samt om afholdt stra­te­gi­mø­de med Dansk Golf Uni­on d. 26. august. Nær­me­re dags­or­den udsen­des senere.

Besty­rel­sen – Ove Pedersen