Orientering fra bestyrelsesmøde, afholdt d. 31. marts 2015

Vi får nu gjort noget ved asfalt­be­læg­nin­gen på den paral­lel­le sti op til klubhu­set samt belæg­nin­gen på den sto­re par­ke­rings­plads. Stien vil efter repa­ra­tio­nen bli­ve blæn­det af såle­des, at den frem­over bli­ver skå­net for tung tra­fik. Klub­ben har accep­te­ret til­bud fra Brøn­der­s­lev Kommune.

Det har hidtil været en tra­di­tion for, at mad­va­rer og drik­ke­va­rer und­ta­gel­ses­vis i sæso­nen måt­te nydes i klubhu­set til Sct. Hans Tur­ne­rin­gen. Besty­rel­sen har beslut­tet, at det ikke læn­ge­re vil være til­ladt. Til gen­gæld vil der i god tid bli­ve annon­ce­ret om, at gril­l­mad og drik­ke­va­rer den­ne aften vil bli­ve solgt til sær­de­les favorab­le priser.

Klub­ben får hjælp af 2 prak­ti­kan­ter her­over som­me­ren. Chri­sti­ne som hjælp i cafe­en medens Anders Smedstrup hjæl­per Ulla med tage weekendvagter.

Der blev fore­ta­get eva­lu­e­ring af opryd­nings­da­gen. Der vil bli­ve fore­ta­get vis­se juste­rin­ger til næste år af til­mel­dings­pro­ce­du­ren. Der var stor til­freds­hed med det udfør­te arbejde.

Ved­li­ge­hold af banen kræ­ver stor flek­si­bi­li­tet af både med­lem­mer, gæster og bane­per­so­na­let. Men vi stil­ler alle sto­re krav til kva­li­te­ten, og der kan ikke arbej­des om nat­ten. Det er beslut­tet, at Ulla og Hen­rik i et tæt sam­ar­bej­de til­ret­te­læg­ger arbej­det. Der vil ikke bli­ve luk­ket sløj­fer i for­bin­del­se med almin­de­lig ved­li­ge­hol­del­ses­ar­bej­de men ale­ne et hul ad gan­gen. Der vil natur­lig­vis både i gol­f­box og ved tee­ste­det bli­ve annon­ce­ret om luk­ning af det aktu­el­le hul. Dog vil der ved pro­p­ning af gre­ens være en sløj­fe luk­ket og dis­se dage kan der spil­les en 18 huls banen. Der vil bli­ve taget hen­syn til Dagens Bane, så vi gene­rer klub­ber i klub­ben mindst muligt.

Kon­sti­tu­e­rin­gen af den nye besty­rel­se har med­ført, at der vil bli­ve arbej­det med en revi­sion af virk­som­heds­pla­nen. Den revi­de­re­de udga­ve bli­ver ind­lagt på hjemmesiden.

p.b.v. – Ove Pedersen