Orientering fra bestyrelsesmøde, afholdt d. 18. nov. 2014

For­ret­nings­ud­val­get ori­en­te­re­de om de igang­væ­ren­de drøf­tel­ser og for­be­re­del­ser til for­hand­lin­ger med ansø­ge­re til det ledi­ge job som besty­rer af cafe­en. Der har været vist pæn inter­es­se for job­bet og udval­get ser med opti­mis­me på en snar­lig afgø­rel­se. Mål­sæt­nin­gen er at få ansat en per­son, der er klar til videre­fø­re det gode ry, som er ken­de­teg­nen­de for klub­bens cafe både over­for klub­bens med­lem­mer men også for kun­der uden­for huset. Men det pri­mæ­re skal fort­sat være ser­vi­ce­ring af klub­bens med­lem­mer på et højt niveau. Der sat­ses på, at cafe­en igen er i drift pri­mo 2015. Nær­me­re ori­en­te­ring føl­ger, når en afkla­ring foreligger.

Kas­se­re­ren ori­en­te­re­de om bud­ge­top­følg­nin­gen pr. ulti­mo sept. 2014. Årets drifts­re­sul­tat for­ven­tes fort­sat posi­tivt men noget under bud­get. En efter besty­rel­ses­mø­det afslut­tet sag, der er rejst af 3F, for­ven­tes at resul­te­re i et nega­tivt års­re­sul­tat. Men nær­me­re om det­te via en rede­gø­rel­se fra bane­ud­val­get sene­re i nær­væ­ren­de orientering.

Kas­se­re­ren fort­sat­te her­ef­ter med at præ­sen­te­re udar­bej­det udkast til bud­get for 2015. Udka­stet er sam­men­styk­ket af ind­hen­te­de oplys­nin­ger fra alle udvalg, admi­ni­stra­tion samt for­ven­te­de kil­der til ind­tæg­ter og udgif­ter. Sam­men­styk­nin­gen sker af kas­se­rer og for­ret­nings­fø­rer og før­ste præ­sen­ta­tion sker i for­ret­nings­ud­val­get og der­ef­ter til l. behand­ling i besty­rel­sen. Der skal ikke gives nær­me­re oplys­nin­ger her om det fore­lig­gen­de udkast, men det bli­ver meget svært at få ender­ne til at mødes.

En gene­rel fal­den­de til­gang til spor­ten er desvær­re en kends­ger­ning, og det sæt­ter også sit tyde­li­ge præg på vore for­vent­nin­ger. I erken­del­se af pro­ble­met har Chri­sti­an Gran­de på klub­bens veg­ne truf­fet afta­le med DGU om til­tag, der skal fore­ta­ges for at ændre den lidt nega­ti­ve udvik­ling. Dis­se til­tag vil bli­ve præ­sen­te­ret af DGU på et fast­sat med­lem­s­mø­de d. 4. febr. 2015. Så sæt alle­re­de nu kryds i kalenderen.

Besty­rel­sen gav til­sagn til, at udvi­de juni­o­rtræ­ning til at omfat­te unge op til 20 år. For­må­let er at fast­hol­de alle unge. Som hjælp til Mor­ten til sin træ­ning af klub­bens med­lem­mer bevil­ge­de besty­rel­sen etab­le­ring af belys­ning i udslagshus.

Her føl­ger ori­en­te­ring om ind­gå­et klub­bens for­lig med 3F og banepersonale:

I juni måned rej­ste 3F et krav over­for Brøn­der­s­lev Gol­f­klub vedr. mang­len­de beta­ling af over­tidstil­læg, i peri­o­den 2010 til 2013, med hen­vis­ning til Gol­fove­renskom­sten mel­lem 3F og GLS‑A. §6.

GLS‑A er den arbejds­gi­ver­or­ga­ni­sa­tion Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er med­lem af.

Kra­vet omfat­ter mang­len­de beta­ling af over­tidstil­læg til alt Bane­per­so­na­le, med und­ta­gel­se af den dag­li­ge leder af bane­per­so­na­let Hen­rik Jensen.

Fra gam­mel tid har der efter Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs opfat­tel­se været en mundt­lig afta­le om, at al over­tid afspad­se­res 1:1,

Sådan er der altid ble­vet afreg­net. Med­ar­bej­der­ne har til­dels selv været med til at sty­re arbejdstiden.

Den­ne kuty­me er fort­sat efter Gol­f­klub­bens med­lem­skab af GLS‑A og til­træ­del­se af Gol­fove­renskom­sten mel­lem 3F og GLS‑A i 2008, uden der på noget tids­punkt er gjort ind­si­gel­se fra 3F eller Banepersonalet.

Det er den­ne kuty­me­mæs­si­ge afta­le 3F ikke har vil­let acceptere.

Af Gol­fove­renskom­stens § 6 frem­går det, at over­ar­bej­de skal afspad­se­res 1:2 og afvik­les efter lokalaftale.

Eller mer­ar­bej­det afspad­se­res og over­tidstil­læg­get udbetales.

Det er den­ne udbe­ta­ling der ikke er sket.

Ved for­hand­ling med 3F lyk­ke­des det d. 20.11.2014, at ind­gå et for­lig med 3F og Bane­per­so­na­let, såle­des at Brøn­der­s­lev Gol­f­klub efter­be­ta­ler kr. 144.000 til fuld og ende­lig afgø­rel­se af den iføl­ge overenskom­sten mang­len­de over­tids­be­ta­ling i peri­o­den 2010 til 2013.

Ved ind­gå­el­se af for­li­get lokalt, und­går Brøn­der­s­lev Gol­f­klub den bod der vil­le bli­ve udløst hvis for­hand­lin­gen skul­le være gen­nem­ført af organisationerne.

En bod der vil­le udgø­re mel­lem 25 % og 30 % af forligsbeløbet.

Vi er natur­lig­vis ærger­li­ge over, at 3F ikke har vil­let accep­te­re den kuty­me­mæs­si­ge afta­le, som inde­bæ­rer, at klub­bens resul­tat i inde­væ­ren­de år ekstra­or­di­nært vil bli­ve bela­stet med efter­be­ta­lin­gen på kr. 144.000

Pv
Baneudvalg/bestyrelse – Ove Pedersen