Spring til indhold

Orientering fra bestyrelsesmøde, afholdt d. 18. nov. 2014

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Forretningsudvalget orienterede om de igangværende drøftelser og forberedelser til forhandlinger med ansøgere til det ledige job som bestyrer af cafeen. Der har været vist pæn interesse for jobbet og udvalget ser med optimisme på en snarlig afgørelse. Målsætningen er at få ansat en person, der er klar til videreføre det gode ry, som er kendetegnende for klubbens cafe både overfor klubbens medlemmer men også for kunder udenfor huset. Men det primære skal fortsat være servicering af klubbens medlemmer på et højt niveau. Der satses på, at cafeen igen er i drift primo 2015. Nærmere orientering følger, når en afklaring foreligger.

Kassereren orienterede om budgetopfølgningen pr. ultimo sept. 2014. Årets driftsresultat forventes fortsat positivt men noget under budget. En efter bestyrelsesmødet afsluttet sag, der er rejst af 3F, forventes at resultere i et negativt årsresultat. Men nærmere om dette via en redegørelse fra baneudvalget senere i nærværende orientering.

Kassereren fortsatte herefter med at præsentere udarbejdet udkast til budget for 2015. Udkastet er sammenstykket af indhentede oplysninger fra alle udvalg, administration samt forventede kilder til indtægter og udgifter. Sammenstykningen sker af kasserer og forretningsfører og første præsentation sker i forretningsudvalget og derefter til l. behandling i bestyrelsen. Der skal ikke gives nærmere oplysninger her om det foreliggende udkast, men det bliver meget svært at få enderne til at mødes.

En generel faldende tilgang til sporten er desværre en kendsgerning, og det sætter også sit tydelige præg på vore forventninger. I erkendelse af problemet har Christian Grande på klubbens vegne truffet aftale med DGU om tiltag, der skal foretages for at ændre den lidt negative udvikling. Disse tiltag vil blive præsenteret af DGU på et fastsat medlemsmøde d. 4. febr. 2015. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Bestyrelsen gav tilsagn til, at udvide juniortræning til at omfatte unge op til 20 år. Formålet er at fastholde alle unge. Som hjælp til Morten til sin træning af klubbens medlemmer bevilgede bestyrelsen etablering af belysning i udslagshus.

Her følger orientering om indgået klubbens forlig med 3F og banepersonale:

I juni måned rejste 3F et krav overfor Brønderslev Golfklub vedr. manglende betaling af overtidstillæg, i perioden 2010 til 2013, med henvisning til Golfoverenskomsten mellem 3F og GLS-A. §6.

GLS-A er den arbejdsgiverorganisation Brønderslev Golfklub er medlem af.

Kravet omfatter manglende betaling af overtidstillæg til alt Banepersonale, med undtagelse af den daglige leder af banepersonalet Henrik Jensen.

Fra gammel tid har der efter Brønderslev Golfklubs opfattelse været en mundtlig aftale om, at al overtid afspadseres 1:1,

Sådan er der altid blevet afregnet. Medarbejderne har tildels selv været med til at styre arbejdstiden.

Denne kutyme er fortsat efter Golfklubbens medlemskab af GLS-A og tiltrædelse af Golfoverenskomsten mellem 3F og GLS-A i 2008, uden der på noget tidspunkt er gjort indsigelse fra 3F eller Banepersonalet.

Det er denne kutymemæssige aftale 3F ikke har villet acceptere.

Af Golfoverenskomstens § 6 fremgår det, at overarbejde skal afspadseres 1:2 og afvikles efter lokalaftale.

Eller merarbejdet afspadseres og overtidstillægget udbetales.

Det er denne udbetaling der ikke er sket.

Ved forhandling med 3F lykkedes det d. 20.11.2014, at indgå et forlig med 3F og Banepersonalet, således at Brønderslev Golfklub efterbetaler kr. 144.000 til fuld og endelig afgørelse af den ifølge overenskomsten manglende overtidsbetaling i perioden 2010 til 2013.

Ved indgåelse af forliget lokalt, undgår Brønderslev Golfklub den bod der ville blive udløst hvis forhandlingen skulle være gennemført af organisationerne.

En bod der ville udgøre mellem 25 % og 30 % af forligsbeløbet.

Vi er naturligvis ærgerlige over, at 3F ikke har villet acceptere den kutymemæssige aftale, som indebærer, at klubbens resultat i indeværende år ekstraordinært vil blive belastet med efterbetalingen på kr. 144.000

Pv
Baneudvalg/bestyrelse – Ove Pedersen