Orientering fra bestyrelsesmøde, afholdt d. 14. okt. 2014

Et omfat­ten­de punkt på dagens møde var natur­lig­vis situ­a­tio­nen i gol­fca­fe­en efter mod­ta­gel­se af opsi­gel­sen fra Tho­mas Sletten.

Klub­bens ansæt­tel­ses­af­ta­le med Tho­mas har hvert år været til gen­for­hand­ling i sep­tem­ber måned. Den­ne for­hand­ling blev imid­ler­tid i år afbrudt, da klub­ben modt­og en opsi­gel­se fra Tho­mas med virk­ning pr. ulti­mo okt. 2014. Opsi­gel­sen var begrun­det med, at Tho­mas ønske­de at være selv­stæn­dig og ikke læn­ge­re være i et ansættelsesforhold.

Som det har frem­gå­et af pres­sen star­ter Tho­mas egen virk­som­hed og har i den for­bin­del­se til­budt job til Mar­tin og da Tho­mas har over­ta­get klub­bens kon­trakt med Gym­na­si­et om leve­ran­ce af mad, føl­ger Tina med. Thea har læn­ge ønsket et kar­ri­e­reskift og stop­per der­for lige­le­des sin ansættelse.

Som føl­ge af oven­nævn­te står klub­ben uden ansat­te i cafe­en pr.1. novem­ber 2014, men da akti­vi­te­ten på det­te tids­punkt er for stærkt ned­ad­gå­en­de, er pro­ble­met til at over­se. Der vil fort­sat være mulig­hed for selv­be­tje­ning og besty­rel­sen arbej­der på høj­tryk for at få ansat ny kok med et pas­sen­de per­so­na­le. Det er mål­sæt­nin­gen, at cafe­en sna­rest muligt efter 1. novem­ber igen vil­le kun­ne betje­ne klub­bens med­lem­mer både i og uden­for klub­bens regi.

Det er sam­ti­dig vig­tigt at oply­se, at alle ind­gå­e­de afta­ler med klub og cafe natur­lig­vis vil bli­ve over­holdt. Klub­bens for­ret­nings­fø­rer – Ulla Gade – vil fort­sat være ner­ven, der får alt til at fun­ge­re i det dag­li­ge i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub og er parat til at besva­re og løse alle spørgs­mål i for­bin­del­se med den opstå­e­de situation.

Efter­å­ret er sæd­van­lig­vis tids­punk­tet hvor der hol­des afslut­nin­ger hos klub­ber i klub­ber. Det sam­me er gæl­den­de for udvalgs­mat­cher og mat­cher for fri­vil­li­ge, der præ­ste­rer en ikke uvæ­sent­lig ind­sats for klub­ben i form diver­se arbejds­op­ga­ver. Af for­skel­li­ge årsa­ger er tiden i år desvær­re løbet fra til­ret­te­læg­gel­sen af mat­cher for de fri­vil­li­ge. Besty­rel­sen bekla­ger meget det­te og har taget skridt til, at det ikke gen­ta­ger sig.

I 2015 vil alle afslut­nin­ger for samt­li­ge udvalg og for alle, der gen­nem året har udført et løben­de og fri­vil­ligt arbej­de bli­ve invi­te­ret til en fæl­les match med tur­ne­ring og trak­te­ment. ”Fri­vil­lig­da­gen” vil optræ­de i tur­ne­rings­ka­len­de­ren, og det vil være op til hver enkelt at til­mel­de sig ud fra de nævn­te kri­te­ri­er. På den måde vil ingen bli­ve glemt. Vi håber meget på, at nævn­te løs­ning vil være accep­ta­bel. Det er sam­ti­dig vig­tigt at oply­se, at opryd­nings­dag og efter­føl­gen­de match fort­sat arran­ge­res særskilt.

Vi har fort­sat et til­ba­ge­ven­den­de pro­blem i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub med hen­syn til at ret­te nedslags­mær­ker op samt at læg­ge turf på plads. Det er utro­ligt, at der kan gå 4 mand fra en gre­en og efter­la­de adskil­li­ge uop­ret­te­de nedslags­mær­ker. Vi kan ikke være det bekendt. I den­ne tid med vådt vejr tager gre­ens meget imod. Hjælp os med at være en ven­lig ”betjent” og påtal det over­for andre spil­le­re. Pro­ble­mer i den anled­ning må gives vide­re til os i besty­rel­sen. Nøj­ag­tig sam­me pro­ce­du­re skal være gæl­den­de over­for opslå­e­de turf. For­an­le­di­get af nævn­te pro­blem­stil­ling vil der ved alle hul 1 tee­ste­der­ne bli­ve opsat skil­te med ”Har du husket din pit­ch­fork ellers slut­ter din run­de her”.  Med den­ne mail skal der ret­tes en appel til de respek­ti­ve besty­rel­ser i klub­ber i klub­ben om at hen­le­de med­lem­mer­nes opmærk­som­hed på ovenstående.

Kas­se­re­ren gen­nem­gik bud­ge­top­følg­nin­gen pr. 31. august. Resul­ta­tet er stort set bud­getsva­ren­de. Ind­tægts­si­den er lave­re end bud­get­te­ret, men det opve­jes i sto­re træk af bespa­rel­ser. Et for­sig­tigt skøn er, at for året som hel­hed vil bud­get­tet ind­fri­es under for­ud­sæt­ning af, at der ikke opstår sto­re ufor­ud­se­te udgifter.

Det er glæ­de­ligt at kun­ne oply­se, at Brøn­der­s­lev Gol­f­klub af DGU er udpe­get til at bli­ve fore­s­purgt om at være Talent­desti­na­tion i Nord­jyl­land. Klub­ben har natur­lig­vis sagt ja til fore­spørgse­len, der på sigt vil give os en posi­tiv omta­le i gol­f­kred­se samt en min­dre posi­tiv øko­no­misk gevinst.

Mor­ten Hede­gaard har fra kom­men­de sæson afta­le med Hjør­ring Gol­f­klub om deling af assi­stent. Ansæt­tel­sen har ingen øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser for BG.

p.b.v. –  Ove Pedersen

Næste besty­rel­ses­mø­de d. 18. novem­ber 2014. Gene­ral­for­sam­ling er fast­sat til d. 17. marts 2015.