Spring til indhold

Orientering fra bestyrelsesmøde, afholdt d. 14. okt. 2014

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Et omfattende punkt på dagens møde var naturligvis situationen i golfcafeen efter modtagelse af opsigelsen fra Thomas Sletten.

Klubbens ansættelsesaftale med Thomas har hvert år været til genforhandling i september måned. Denne forhandling blev imidlertid i år afbrudt, da klubben modtog en opsigelse fra Thomas med virkning pr. ultimo okt. 2014. Opsigelsen var begrundet med, at Thomas ønskede at være selvstændig og ikke længere være i et ansættelsesforhold.

Som det har fremgået af pressen starter Thomas egen virksomhed og har i den forbindelse tilbudt job til Martin og da Thomas har overtaget klubbens kontrakt med Gymnasiet om leverance af mad, følger Tina med. Thea har længe ønsket et karriereskift og stopper derfor ligeledes sin ansættelse.

Som følge af ovennævnte står klubben uden ansatte i cafeen pr.1. november 2014, men da aktiviteten på dette tidspunkt er for stærkt nedadgående, er problemet til at overse. Der vil fortsat være mulighed for selvbetjening og bestyrelsen arbejder på højtryk for at få ansat ny kok med et passende personale. Det er målsætningen, at cafeen snarest muligt efter 1. november igen ville kunne betjene klubbens medlemmer både i og udenfor klubbens regi.

Det er samtidig vigtigt at oplyse, at alle indgåede aftaler med klub og cafe naturligvis vil blive overholdt. Klubbens forretningsfører – Ulla Gade – vil fortsat være nerven, der får alt til at fungere i det daglige i Brønderslev Golfklub og er parat til at besvare og løse alle spørgsmål i forbindelse med den opståede situation.

Efteråret er sædvanligvis tidspunktet hvor der holdes afslutninger hos klubber i klubber. Det samme er gældende for udvalgsmatcher og matcher for frivillige, der præsterer en ikke uvæsentlig indsats for klubben i form diverse arbejdsopgaver. Af forskellige årsager er tiden i år desværre løbet fra tilrettelæggelsen af matcher for de frivillige. Bestyrelsen beklager meget dette og har taget skridt til, at det ikke gentager sig.

I 2015 vil alle afslutninger for samtlige udvalg og for alle, der gennem året har udført et løbende og frivilligt arbejde blive inviteret til en fælles match med turnering og traktement. ”Frivilligdagen” vil optræde i turneringskalenderen, og det vil være op til hver enkelt at tilmelde sig ud fra de nævnte kriterier. På den måde vil ingen blive glemt. Vi håber meget på, at nævnte løsning vil være acceptabel. Det er samtidig vigtigt at oplyse, at oprydningsdag og efterfølgende match fortsat arrangeres særskilt.

Vi har fortsat et tilbagevendende problem i Brønderslev Golfklub med hensyn til at rette nedslagsmærker op samt at lægge turf på plads. Det er utroligt, at der kan gå 4 mand fra en green og efterlade adskillige uoprettede nedslagsmærker. Vi kan ikke være det bekendt. I denne tid med vådt vejr tager greens meget imod. Hjælp os med at være en venlig ”betjent” og påtal det overfor andre spillere. Problemer i den anledning må gives videre til os i bestyrelsen. Nøjagtig samme procedure skal være gældende overfor opslåede turf. Foranlediget af nævnte problemstilling vil der ved alle hul 1 teestederne blive opsat skilte med ”Har du husket din pitchfork ellers slutter din runde her”.  Med denne mail skal der rettes en appel til de respektive bestyrelser i klubber i klubben om at henlede medlemmernes opmærksomhed på ovenstående.

Kassereren gennemgik budgetopfølgningen pr. 31. august. Resultatet er stort set budgetsvarende. Indtægtssiden er lavere end budgetteret, men det opvejes i store træk af besparelser. Et forsigtigt skøn er, at for året som helhed vil budgettet indfries under forudsætning af, at der ikke opstår store uforudsete udgifter.

Det er glædeligt at kunne oplyse, at Brønderslev Golfklub af DGU er udpeget til at blive forespurgt om at være Talentdestination i Nordjylland. Klubben har naturligvis sagt ja til forespørgselen, der på sigt vil give os en positiv omtale i golfkredse samt en mindre positiv økonomisk gevinst.

Morten Hedegaard har fra kommende sæson aftale med Hjørring Golfklub om deling af assistent. Ansættelsen har ingen økonomiske konsekvenser for BG.

p.b.v. –  Ove Pedersen

Næste bestyrelsesmøde d. 18. november 2014. Generalforsamling er fastsat til d. 17. marts 2015.