Orientering fra bestyrelsesmøde, afholdt d. 13. jan. 2015

Der blev ori­en­te­ret om, at Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er vært for afhol­del­se af møde i SGN (sam­ar­bej­den­de gol­f­klub­ber i Nord­jyl­land) tirs­dag d. 20. jan. 2015.

Der vil frem­over bli­ve til­stræbt at infor­me­re mere omkring ændrin­ger på banen. Spe­ci­elt vedr. vin­ter­for­an­stalt­nin­ger. Bag­grun­den her­for er en kon­sta­te­ring af, at infor­ma­tio­ner via hjem­mesi­de til­sy­ne­la­den­de ikke læses af alle klub­bens medlemmer.

Sid­ste hånd er nu lagt på bud­get for 2015. Bud­get­tet frem­læg­ges som sæd­van­lig på gene­ral­for­sam­lin­gen d. 17. marts.

Med­lem­s­ud­val­get arbej­der p.t. med opret­tel­se af yder­li­ge­re nye ven­skabs­klub­ber. Hvil­ket jo bety­der, at klub­bens med­lem­mer udover hos SGN klub­ber kan spil­le til redu­ce­ret gre­en­fee. Der vil bli­ve ori­en­te­ret om resul­ta­tet på et sene­re tidspunkt.

Den nye tur­ne­rings­plan vil sna­rest bli­ve ind­lagt på hjem­mesi­den. Noter ven­ligst vig­ti­ge dato­er som 28. og 29. marts – oprydnings/åbningsmatch samt fri­vil­lig­heds­tur­ne­ring (sam­men­slut­ning af afslut­nings­mat­cher for udvalg) d. 27. sept. 2015. Der erin­dres sam­ti­dig om med­lem­s­mø­det d. 4. febr. med del­ta­gel­se af DGU samt præ­sen­ta­tion af vores nye kok.

Det er hel­dig­vis umid­del­bart fore­stå­en­de, at der rådes bod på belys­ning af ind­falds­vej­en fra P‑plads til klubhus. End­vi­de­re er der i det nye bud­get afsat mid­ler til en ved­li­ge­hol­del­se af ind­falds­ve­je samt P‑plads.

Besty­rel­sen – Ove Pedersen