Orientering fra bestyrelsesmøde afholdt d. 11. dec. 2014

Fra årets sid­ste plan­lag­te besty­rel­ses­mø­de skal der ale­ne refe­re­res om den afslut­ten­de drøf­tel­se omkring bud­get for 2015 og for­hold, der påvir­ker dette.

Ingen må være i tvivl om van­ske­lig­he­der­ne med at udar­bej­de et bud­get, der er base­ret på fal­den­de og i bed­ste fald stag­ne­ren­de kon­tin­gen­tind­tæg­ter samt sti­gen­de udgif­ter ved opret­hol­del­sen af et bane­an­læg på nuvæ­ren­de kvalitetsniveau.

Der er intet pro­blem i at sæt­te nog­le pæne tal på et styk­ke papir, men van­ske­lig­he­der­ne opstår først, når der skal være rea­lis­me bag. Det har der­for igen i år været nød­ven­digt at bar­be­re næsten alle udvalgs opstil­le­de bud­get­ter. Det er natur­lig­vis bekla­ge­ligt, men en ube­tin­get nød­ven­dig­hed hvis ikke, der skal ske kon­tin­gents­tig­nin­ger udover alle­re­de godkendte.

Set over en årræk­ke er med­lem­san­tal­let i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub fal­den­de. Fal­det er på niveau med de regi­stre­re­de for­hold i vore nabo­klub­ber. Selv om inter­es­sen for golf i vores loka­l­om­rå­de pro­cent­vis er bed­re sta­ti­stisk end på land­s­plan, vil vi med DGU‘s hjælp på med­lem­s­mø­det d. 4. febru­ar 2015 frem­kom­me med til­tag, hvor der skal gøres et yder­li­ge­re for­søg på at øge inter­es­sen og der­med mind­ske klub­bens øko­no­mi­ske van­ske­lig­he­der. Her­med en opfor­dring til at møde op.

Bud­get­tet er behand­let fær­digt og vil i den nuvæ­ren­de form bli­ve lagt frem på den kom­men­de gene­ral­for­sam­ling. Udover drifts­bud­get­tet inde­hol­der bud­get­tet over­sigt over kon­tan­ter inve­ste­rin­ger, der pri­mært består i anskaf­fel­se af mate­ri­el og ved­li­ge­hol­del­se af veje og stier.

p.v. besty­rel­sen –
Ove Pedersen