Orientering fra bestyrelsesmøde, afholdt d. 10. juni 2014

Bud­ge­top­følg­nin­gen pr. 30. april 2014 blev gen­nem­gå­et af kas­se­re­ren. Man­ge af driftsposter­ne afvi­ger posi­tivt fra bud­get­te­rin­gen. Men det er betæn­ke­ligt, at en for­ven­tet til­gang af nye med­lem­mer er ude­ble­vet, og desvær­re kan vi ikke regi­stre­re en til­mel­ding af prø­ve­med­lem­mer, der kan leve op til bud­get­tet. Det sam­le­de resul­tat af drif­ten er dog posi­tiv i for­hold til bud­get­tet p.g.a. en fort­sat stram omkostningsstyring.

Men vores fine og ved­li­ge­hold­te bane er ble­vet beløn­net med en pæn øget til­gang af gre­en­fee gæster. Lad os med­lem­mer i fæl­les­skab fort­sat være med til, at dis­se gæster får en posi­tiv ople­vel­se. En posi­tiv ople­vel­se bor­ger for et nyt besøg. En nega­tiv bety­der en frasortering.

Sport­s­ud­val­get ori­en­te­re­de om det fore­stå­en­de arran­ge­ment i anled­ning af Søren Kjeld­sen Juni­or Chal­len­ge d. 3. august 2014. Arbejds­mø­de er afholdt, og der er fore­ta­get en fore­lø­big for­de­ling af klub­bens opgaver.

Som tid­li­ge­re ori­en­te­ret om ind­vies over­dæk­ning af udslags­ste­der d. 28. juni 2014 kl 1400. Der er tid­li­ge­re udsendt invi­ta­tion til klub­bens med­lem­mer, hjæl­pe­re og en ræk­ke gæster. Vi håber på en rig­tig god eftermiddag.

Vi for­ven­ter, at over­dæk­nin­gen her­ef­ter sna­rest kan tages i brug til glæ­de for vores med­lem­mer og vores PRO. Sport­s­ud­val­get og Mor­ten har påta­get sig at udar­bej­de oplæg til reg­ler for benyt­tel­se af den nye træningsmulighed.

Næste møde end­nu ikke fastsat.

Besty­rel­sen – Ove Pedersen