Spring til indhold

Orientering fra bestyrelsesmøde d. 19. september 2013

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Der er stor tilfredshed i bestyrelsen med afviklingen af Søren Kjeldsen Junior Challenge. Arrangementet, der er afviklet uden udgift for klubben, har givet megen positiv omtale af os både i dagblade og diverse tidsskrifter.

Bestyrelsen blev orienteret om, at der endnu ikke foreligger nogen respons fra DGU på den varslede ny banerating.

Budgetopfølgning pr ultimo august 2013 viser, at vi pænt følger budgettet til trods for, at de samlede indtægter er noget under budgettet. Det realiserede overskud er resultatet af en kraftig omkostningsstyring og en stor indsats af alle involverede parter.

Omsætning i cafeen har været stigende, men det kniber med at holde bruttoavancen, hvilket igen smitter af på cafeens samlede bidrag til klubben. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at undersøge muligheden for en billigere kanalsammensætning af vores TV pakke. Det er beklageligt, men er en konsekvens af, at den forventede opbakning med en øget omsætning i cafeen til følge ikke har fundet sted. Men TV er installeret, og er godt at have bl.a. ved afvikling af turneringer samt forhåbentlig at skaffe sponsorindtægter.

Af vigtige datoer for 2014 kan noteres, at klubbens generalforsamling er fastsat til d. 18. marts samt afvikling af klubmesterskaber vil ske i weekenden 27-28. september.

Overdækning af udslagssteder var igen til behandling. Desværre har klubben endnu ikke fået tilsagn fra sponcorer eller fonde om tilskud til det af klubben i regnskabet 2012 hensatte beløb på kr. 250.000. Det er fortsat bestyrelsens beslutning, at klubben ikke vil anvende mere af egne midler. Investeringen skal afpasses efter de midler, der er til rådighed, men vi har afgivet løfte til den nye PRO om, at der vil ske overdækning i en eller anden grad. Dette er en nødvendighed for at PROen kan leve op til klubbens ønske om en tilpasning af undervisningen efter tidens norm til glæde for alle medlemmer i klubben.

Bestyrelsen gennemgik herefter dagsordenen for det allerede p.t. afholdte medlemsmøde. Der kan her henvises til særskilt referat på hjemmesiden.

Ove Pedersen