Orientering fra bestyrelsesmøde d. 19. september 2013

Der er stor til­freds­hed i besty­rel­sen med afvik­lin­gen af Søren Kjeld­sen Juni­or Chal­len­ge. Arran­ge­men­tet, der er afvik­let uden udgift for klub­ben, har givet megen posi­tiv omta­le af os både i dag­bla­de og diver­se tidsskrifter.

Besty­rel­sen blev ori­en­te­ret om, at der end­nu ikke fore­lig­ger nogen respons fra DGU på den vars­le­de ny banerating.

Bud­ge­top­følg­ning pr ulti­mo august 2013 viser, at vi pænt føl­ger bud­get­tet til trods for, at de sam­le­de ind­tæg­ter er noget under bud­get­tet. Det rea­li­se­re­de over­skud er resul­ta­tet af en kraf­tig omkost­nings­sty­ring og en stor ind­sats af alle invol­ve­re­de parter.

Omsæt­ning i cafe­en har været sti­gen­de, men det kni­ber med at hol­de brut­to­a­van­cen, hvil­ket igen smit­ter af på cafe­ens sam­le­de bidrag til klub­ben. Vi har der­for i besty­rel­sen beslut­tet at under­sø­ge mulig­he­den for en bil­li­ge­re kanal­sam­men­sæt­ning af vores TV pak­ke. Det er bekla­ge­ligt, men er en kon­se­kvens af, at den for­ven­te­de opbak­ning med en øget omsæt­ning i cafe­en til føl­ge ikke har fun­det sted. Men TV er instal­le­ret, og er godt at have bl.a. ved afvik­ling af tur­ne­rin­ger samt for­hå­bent­lig at skaf­fe sponsorindtægter.

Af vig­ti­ge dato­er for 2014 kan note­res, at klub­bens gene­ral­for­sam­ling er fast­sat til d. 18. marts samt afvik­ling af klub­mester­ska­ber vil ske i wee­ken­den 27–28. september.

Over­dæk­ning af udslags­ste­der var igen til behand­ling. Desvær­re har klub­ben end­nu ikke fået til­sagn fra spon­co­rer eller fon­de om til­skud til det af klub­ben i regn­ska­bet 2012 hen­sat­te beløb på kr. 250.000. Det er fort­sat besty­rel­sens beslut­ning, at klub­ben ikke vil anven­de mere af egne mid­ler. Inve­ste­rin­gen skal afpas­ses efter de mid­ler, der er til rådig­hed, men vi har afgi­vet løf­te til den nye PRO om, at der vil ske over­dæk­ning i en eller anden grad. Det­te er en nød­ven­dig­hed for at PRO­en kan leve op til klub­bens ønske om en til­pas­ning af under­vis­nin­gen efter tidens norm til glæ­de for alle med­lem­mer i klubben.

Besty­rel­sen gen­nem­gik her­ef­ter dags­or­de­nen for det alle­re­de p.t. afhold­te med­lem­s­mø­de. Der kan her hen­vi­ses til sær­skilt refe­rat på hjemmesiden.

Ove Peder­sen