Orientering fra bestyrelsesmøde afholdt d. 8. april 2014 | Brønderslev Golfklub

Orientering fra bestyrelsesmøde afholdt d. 8. april 2014

Fra et langt besty­rel­ses­mø­de er der et begræn­set antal punk­ter, der skal ori­en­te­res om i en bre­de­re kreds.

Besty­rel­sen blev ori­en­te­ret om den udar­bej­de­de opgø­rel­se til mil­jøsty­rel­sen om klub­bens for­brug af pesti­ci­der. Et for­brug der over­hol­der forskrifter.

Bud­ge­top­følg­nin­gen pr. ulti­mo febru­ar viser, at vi hele vej­en rundt har pro­ble­mer med at leve op til bud­get­tet. Vi håber på en bed­ring hen over året.

Vi behand­ler hen­ven­del­se fra en Svensk Gold­klub, der ønsker opret­tet et sam­ar­bej­de. Vi ven­der til­ba­ge, når afta­len er på plads.

Der blev beslut­tet, at klub­ben vil yde et til­skud på kr. 200 til alle udvalgs­med­lem­mers køb af klubpo­lo. Ulla afta­ler nær­me­re enkelt­he­der med Morten.

Åbnings­tur­ne­ring med stan­der­hejs­ning vil frem­over bli­ve slå­et sam­men med opryd­nings­mat­chen. Der skal beta­les tur­ne­rings­fee af de del­ta­ge­re, der ikke har del­ta­get i opryd­nin­gen om lør­da­gen. Den offi­ci­el­le stan­der­s­tryg­ning fore­ta­ges i til­knyt­ning til andematchen.

På grund­lag af et fal­den­de antal del­ta­ge­re i udvalgs­mat­chen, vil den­ne frem­over bli­ve afholdt med løben­de start.

Som med­delt via ori­en­te­ring fra tur­ne­rings­ud­val­get vil med­lem­mer med et hcp under 36, som ikke er opnå­et som et EGA-hcp. ikke kun­ne del­ta­ge i klub­tur­ne­rin­ger, med­min­dre der for en kon­kret tur­ne­ring er givet en und­ta­gel­se. Det­te vil natur­lig­vis frem­gå af indbydelsen.

På grund­lag af redu­ce­ring af afsat­te mid­ler til ren­gø­ring, arbej­des der med at skaf­fe fri­vil­li­ge til hjælp med sær­ligt at hol­de toiletter.

Ove Peder­sen