Orientering fra bestyrelsesmøde, afholdt d. 21. marts 2013

Ind­led­nings­vis skal ori­en­te­res om, at besty­rel­sen har afholdt kon­sti­tu­e­rings­mø­de. Den­ne blev som følger:

For­mand Ove Peder­sen, næst­for­mand Erik Dals­gaard, kas­se­rer Chri­sti­an Toft, hove­d­ansvar­lig for Sport Met­te Lun­din, hove­d­ansvar­lig for kom­mu­ni­ka­tion Chri­sti­an Gran­de, hove­d­ansvar­lig for bane-og klubhus Leif Simon­sen og hove­d­ansvar­lig for ser­vi­ce Dor­te Sten­bryg­gen. Øvri­ge valg frem­går af refe­rat på hjemmesiden.

Besty­rel­sen fore­tog her­ef­ter en eva­lu­e­ring af gene­ral­for­sam­lin­gen. Der var enig­hed om en god og vær­dig afvik­ling og ind­hø­ste­de erfa­rin­ger blev drøf­tet og taget til efterretning.

For­man­den ori­en­te­re­de her­ef­ter om del­ta­gel­se i et fore­stå­en­de møde med repræ­sen­tant­ska­bet i DGU. Der var enig­hed om besty­rel­sens stil­ling­ta­gen til de fore­stå­en­de valg. Og som nævnt på gene­ral­for­sam­ling og andet­steds vil­le klub­bens Flem­m­ing Laur­sen bli­ve hædret ved over­ræk­kel­se af sølvnål. Øvri­ge oplys­nin­ger om mødet kan ses på GOLF​.DK.

Selv om det er tid­ligt på året arbej­der besty­rel­sen med den måned­li­ge bud­ge­top­følg­ning. Der skal ikke knyt­tes man­ge kom­men­ta­rer her til men ale­ne oply­ses, at drif­ten for­lø­ber nogen­lun­de som bud­get­te­ret. Dog er der end­nu ikke greenfeeindtægter.

Kom­mu­ni­ka­tions­ud­val­get opda­te­re­de besty­rel­sen omkring de fore­stå­en­de akti­vi­te­ter. Her­un­der som nær­mest fore­stå­en­de opryd­ning, opryd­nings­match og gol­fens dag og sam­ti­dig en opfor­dring til vore med­lem­mer om at føl­ge med i de løben­de ori­en­te­rin­ger på hjemmesiden.

Nyre­vi­de­ret virk­som­heds-og udvalgs­plan blev under­skre­vet og ind­læg­ges i revi­de­ret udga­ve på hjem­mesi­den. Fra cafe­en oply­ses, at der ikke i for­hold til køb i klubhu­set vil fore­kom­me pris­stig­nin­ger. En afgø­rel­se omkring over­dæk­ning af udslags­ste­der på dri­vin­gran­ge er umid­del­bart forestående.

Der har været talt og skre­vet meget om klub­bens mod­ta­gel­se af jord fra banedan­mark til fors­køn­nel­se og for­bed­ring af banen. Sene­st er der afholdt møde med først kom­mu­ne og der­ef­ter med jor­drens­nings­fir­ma som entre­pre­nør. Erfa­rin­ger fra dis­se møder har med­ført, at en enig besty­rel­se har for­ka­stet pla­ner­ne. Det har vist sig, at der vil være bety­de­li­ge risi­ci ved at mod­ta­ge den aktu­el­le jord, og da vi ikke har kun­net få stil­let dæk­ken­de garan­ti­er til afdæk­ning af usik­ker­he­den, har dis­se for­hold med­ført den defi­ni­ti­ve beslut­ning om at mel­de fra.

Mødet slut­te­de med for­man­dens fore­lø­bi­ge ori­en­te­ring omkring den fore­stå­en­de til­ba­ge­be­ta­ling af med­lem­slån. Alle vil få udbe­talt ren­te i hen­hold til låne­af­ta­lens ind­hold. Der­u­d­over vil klub­ben til­by­de for­læn­gel­se af eksi­ste­ren­de afta­ler i 3 år. Ende­lig blev der beslut­tet, at til­by­de mod­ta­gel­se af ind­skud på hidtil gæl­den­de vil­kår i en stør­rel­se på mul­ti­pla af kr. 5.000 dog max. kr. 15.000.