Spring til indhold

Orientering fra bestyrelsesmøde, afholdt d. 21. marts 2013

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Indledningsvis skal orienteres om, at bestyrelsen har afholdt konstitueringsmøde. Denne blev som følger:

Formand Ove Pedersen, næstformand Erik Dalsgaard, kasserer Christian Toft, hovedansvarlig for Sport Mette Lundin, hovedansvarlig for kommunikation Christian Grande, hovedansvarlig for bane-og klubhus Leif Simonsen og hovedansvarlig for service Dorte Stenbryggen. Øvrige valg fremgår af referat på hjemmesiden.

Bestyrelsen foretog herefter en evaluering af generalforsamlingen. Der var enighed om en god og værdig afvikling og indhøstede erfaringer blev drøftet og taget til efterretning.

Formanden orienterede herefter om deltagelse i et forestående møde med repræsentantskabet i DGU. Der var enighed om bestyrelsens stillingtagen til de forestående valg. Og som nævnt på generalforsamling og andetsteds ville klubbens Flemming Laursen blive hædret ved overrækkelse af sølvnål. Øvrige oplysninger om mødet kan ses på GOLF.DK.

Selv om det er tidligt på året arbejder bestyrelsen med den månedlige budgetopfølgning. Der skal ikke knyttes mange kommentarer her til men alene oplyses, at driften forløber nogenlunde som budgetteret. Dog er der endnu ikke greenfeeindtægter.

Kommunikationsudvalget opdaterede bestyrelsen omkring de forestående aktiviteter. Herunder som nærmest forestående oprydning, oprydningsmatch og golfens dag og samtidig en opfordring til vore medlemmer om at følge med i de løbende orienteringer på hjemmesiden.

Nyrevideret virksomheds-og udvalgsplan blev underskrevet og indlægges i revideret udgave på hjemmesiden. Fra cafeen oplyses, at der ikke i forhold til køb i klubhuset vil forekomme prisstigninger. En afgørelse omkring overdækning af udslagssteder på drivingrange er umiddelbart forestående.

Der har været talt og skrevet meget om klubbens modtagelse af jord fra banedanmark til forskønnelse og forbedring af banen. Senest er der afholdt møde med først kommune og derefter med jordrensningsfirma som entreprenør. Erfaringer fra disse møder har medført, at en enig bestyrelse har forkastet planerne. Det har vist sig, at der vil være betydelige risici ved at modtage den aktuelle jord, og da vi ikke har kunnet få stillet dækkende garantier til afdækning af usikkerheden, har disse forhold medført den definitive beslutning om at melde fra.

Mødet sluttede med formandens foreløbige orientering omkring den forestående tilbagebetaling af medlemslån. Alle vil få udbetalt rente i henhold til låneaftalens indhold. Derudover vil klubben tilbyde forlængelse af eksisterende aftaler i 3 år. Endelig blev der besluttet, at tilbyde modtagelse af indskud på hidtil gældende vilkår i en størrelse på multipla af kr. 5.000 dog max. kr. 15.000.