Orientering fra bestyrelsesmøde, afholdt d. 18 december 2012 | Brønderslev Golfklub

Orientering fra bestyrelsesmøde, afholdt d. 18 december 2012

Som ori­en­te­ret om på med­lem­s­mø­det er det beslut­tet at opret­te 2 nye med­lem­ska­te­go­ri­er, nemlig

• +70-åri­ge med spil­le­ret med spil­le­ret fra og med man­dag til og med torsdag.
og
• Unge til og med 30 år med adres­se med lave­re post­nr. end 9000 og sam­ti­dig for­æl­dre­til­knyt­ning til Brøn­der­s­lev Golfklub.

For beg­ge kate­go­ri­er vil der bli­ve tale om redu­ce­re­de kon­tin­gent­sat­ser, som vil bli­ve frem­lagt på den kom­men­de gene­ral­for­sam­ling til god­ken­del­se. De nye med­lem­ska­te­go­ri­er vil såle­des kun­ne tages i brug fra og med 2. hal­vår 2013.

Det opnå­e­de resul­tat pr. ulti­mo novem­ber giver for­vent­ning om et meget pænt års­re­sul­tat. På bag­grund af den­ne for­vent­ning var det accep­ta­belt, at besty­rel­sen kun­ne afslut­te bud­get­læg­nin­gen for 2013 med lidt redu­ce­re­de krav til ind­tje­nin­gen i 2013. Det er væsent­ligt her at frem­hæ­ve, at bud­get­tet er udar­bej­det uden kon­tin­gents­tig­ning. Ej hel­ler benyt­tel­se af den på sid­ste års gene­ral-for­sam­ling god­kend­te 3% for­hø­jel­se. Dog vil før­ste fase af den ved­tag­ne reduk­tion af pen­sio­nist-rabat­ten bli­ve gennemført.

Der arbej­des fort­sat med en over­dæk­ning af nog­le udslags­ste­der på dri­ving ran­ge. Men fore­vi­ste pro­jek­ter med over­slag er ind­til vide­re skrin­lagt. Der vil bli­ve set på sagen igen i begyn­del­sen af det nye år, når der er udar­bej­det et redu­ce­ret pro­jekt, der er afstemt efter klub­bens budgettering.

Som tid­li­ge­re oplyst, vil der bli­ve etab­le­ret TV i cafe­en. Vi ansø­ger p.t. sponso­rer om til­skud til etab­le­ring og drift. Men beslut­nin­gen er truf­fet og gen­nem­fø­res inden sæsonstart.

Spørgs­må­let om mod­ta­gel­se af over­skud­sjord fra Banedan­mark behand­les fort­sat. P.t. behand­les ansøg­nin­ger om nød­ven­di­ge til­la­del­ser hos kom­mu­nen lige­som, der fore­går nabo­hø­rin­ger. Men intet igang­sæt­tes inden besty­rel­sen har et fuldt og sam­let over­blik over pro­jek­tet. Det ende­li­ge mål lig­ger klart. En ube­tin­get neut­ral øko­no­misk løs­ning for klub, og beløn­nin­gen skal være en mere attrak­tiv bane.

Klub­bens virk­som­heds­plan har nu kørt i en rum tid. På grund­lag af ind­hø­ste­de erfa­rin­ger behand­le­de og god­kend­te besty­rel­sen for­slag til ret­tel­ser af udvalgs­struk­tu­ren. Besty­rel­sen for­ven­tes at god­ken­de den revi­de­re­de virk­som­heds­plan ved besty­rel­ses­mø­det i febru­ar 2013, hvor­ef­ter den vil bli­ve til­gæn­ge­lig på hjemmesiden.

I sam­ar­bej­de med DGU gen­nem­fø­rer besty­rel­sen i janu­ar et tema­mø­de vedr. opbyg­ning af juni­o­rtræ­ning. Semi­na­ret, der har til for­mål at gøre træ­nin­gen sjove­re og mere alsi­dig for vores yng­ste med­lem­mer, gen­nem­fø­res med del­ta­gel­se af en udvik­lings­kon­su­lent fra DGU.

Næste besty­rel­ses­mø­de 14. febr. 2013