Spring til indhold

Orientering fra bestyrelsesmøde, afholdt d. 18 december 2012

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Som orienteret om på medlemsmødet er det besluttet at oprette 2 nye medlemskategorier, nemlig

• +70-årige med spilleret med spilleret fra og med mandag til og med torsdag.
og
• Unge til og med 30 år med adresse med lavere postnr. end 9000 og samtidig forældretilknytning til Brønderslev Golfklub.

For begge kategorier vil der blive tale om reducerede kontingentsatser, som vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling til godkendelse. De nye medlemskategorier vil således kunne tages i brug fra og med 2. halvår 2013.

Det opnåede resultat pr. ultimo november giver forventning om et meget pænt årsresultat. På baggrund af denne forventning var det acceptabelt, at bestyrelsen kunne afslutte budgetlægningen for 2013 med lidt reducerede krav til indtjeningen i 2013. Det er væsentligt her at fremhæve, at budgettet er udarbejdet uden kontingentstigning. Ej heller benyttelse af den på sidste års general-forsamling godkendte 3% forhøjelse. Dog vil første fase af den vedtagne reduktion af pensionist-rabatten blive gennemført.

Der arbejdes fortsat med en overdækning af nogle udslagssteder på driving range. Men foreviste projekter med overslag er indtil videre skrinlagt. Der vil blive set på sagen igen i begyndelsen af det nye år, når der er udarbejdet et reduceret projekt, der er afstemt efter klubbens budgettering.

Som tidligere oplyst, vil der blive etableret TV i cafeen. Vi ansøger p.t. sponsorer om tilskud til etablering og drift. Men beslutningen er truffet og gennemføres inden sæsonstart.

Spørgsmålet om modtagelse af overskudsjord fra Banedanmark behandles fortsat. P.t. behandles ansøgninger om nødvendige tilladelser hos kommunen ligesom, der foregår nabohøringer. Men intet igangsættes inden bestyrelsen har et fuldt og samlet overblik over projektet. Det endelige mål ligger klart. En ubetinget neutral økonomisk løsning for klub, og belønningen skal være en mere attraktiv bane.

Klubbens virksomhedsplan har nu kørt i en rum tid. På grundlag af indhøstede erfaringer behandlede og godkendte bestyrelsen forslag til rettelser af udvalgsstrukturen. Bestyrelsen forventes at godkende den reviderede virksomhedsplan ved bestyrelsesmødet i februar 2013, hvorefter den vil blive tilgængelig på hjemmesiden.

I samarbejde med DGU gennemfører bestyrelsen i januar et temamøde vedr. opbygning af juniortræning. Seminaret, der har til formål at gøre træningen sjovere og mere alsidig for vores yngste medlemmer, gennemføres med deltagelse af en udviklingskonsulent fra DGU.

Næste bestyrelsesmøde 14. febr. 2013