Spring til indhold

Orientering fra bestyrelsesmøde afholdt d. 16. maj 2013

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Formanden orienterede om en forestående henvendelse til klubbens medlemmer om tilbagebetaling af medlemslån. Henvendelsen vil ske direkte til hver enkelt långiver, medens der udsendes oplysning om tilbud til nye interesserede.

Der er tidligere orienteret om ophør af samarbejdet med Derek ved udgangen af Oktober 2013. Arbejdet med udarbejdelse af jobbeskrivelse for ny pro er påbegyndt via nedsættelse af forskellige udvalg, der skal tilføre forhandlingsudvalget ønsker, krav og forventninger til ny pro. Klubben påregner medio juni at kunne opslå den ledige stilling.

Budgetopfølgning pr. 30. april viser en tilfredsstillende udvikling i forhold til budgettet. Fortsat en tilfredsstillende likviditet. Antallet af medlemmer er som budgetteret medens antallet af prøvemedlemmer desværre er under budgettet.

Forretningsfører oplyser, at der alene kræves halv greenfee på hvid ved spil af 1 runde. Endvidere blev der besluttet, at resultatformidling til pressen af resultater fra turneringer fremover sker via Ulla. Klubbens rygepolitik vil nu blive offentliggjort ved opslag. I den forbindelse gøres der specielt opmærksom på, at E-cigaretter tillige er omfattet af forbuddet.

Sportsudvalget oplyste om, at på opfordring af og for regning Søren Kjeldsen afholder klubben Junior Challenge d. 17. august 2013. Et snævert udvalg, der senere håber på en bred opbakning fra klubbens medlemmer, arbejder med opgaven. Indbydelse vil snarest blive udsendt. Udvalget oplyste samtidig, at Spar Nord Open nu er godkendt som en del af Krumpen turneringen og dermed samtidig godkendt som en del af WAGR-turneringen.

Medlemsudvalget orienterede om en revideret aktivitetsplan og har fastlagt næste medlemsmøde til d. 24. juni. Indbydelse udsendes snarest.

Der er foretaget mange ting på vores anlæg henover foråret. Der har været igangsat mange arbejder og en del af disse har af forskellige årsager ikke kunnet afsluttes i samme takt. Men der ydes en stor indsats af det ansatte personale og baneudvalg for, at vi fortsat kan have et anlæg af høj kvalitet.

Baneudvalget orienterede endvidere om, at hegn langs rød 3 vil blive reetableret af Banedanmark. Derudover er der ikke aktuelle planer for samme hul, men der er planlagt forsøg på at forbedre bundforholdene på rød 6, når der er tørt nok. Der vil senere blive informeret særskilt om arbejdet, der primært vil blive iværksat ved opgravning af afvandingsgrøfter i begge sider af fairway.

Der arbejdes fortsat med projektet for udslagspladser på drivingrange. Indtil videre er bestyrelsen gået i tænkeboks på grundlag af investeringens størrelse. Vi håber på at kunne opnå en medfinansiering hos sponsorer/fonde.

Dagens møde sluttede med en drøftelse med de generalforsamlingsvalgte suppleanter – Lars Hahn Rasmussen og Jens Vejby. Hensigten med mødet var, at suppleanter ikke blot skal være navne på et referat. Et meget positivt møde sluttede med tilsagn fra suppleanterne om hjælp ved pleje af sponsorer samt hjælp til driften af et pressesekretariat.