Orientering fra bestyrelsesmøde afholdt d. 16. maj 2013 | Brønderslev Golfklub

Orientering fra bestyrelsesmøde afholdt d. 16. maj 2013

For­man­den ori­en­te­re­de om en fore­stå­en­de hen­ven­del­se til klub­bens med­lem­mer om til­ba­ge­be­ta­ling af med­lem­slån. Hen­ven­del­sen vil ske direk­te til hver enkelt lån­gi­ver, medens der udsen­des oplys­ning om til­bud til nye interesserede.

Der er tid­li­ge­re ori­en­te­ret om ophør af sam­ar­bej­det med Derek ved udgan­gen af Okto­ber 2013. Arbej­det med udar­bej­del­se af job­be­skri­vel­se for ny pro er påbe­gyndt via ned­sæt­tel­se af for­skel­li­ge udvalg, der skal til­fø­re for­hand­lings­ud­val­get ønsker, krav og for­vent­nin­ger til ny pro. Klub­ben påreg­ner medio juni at kun­ne opslå den ledi­ge stilling.

Bud­ge­top­følg­ning pr. 30. april viser en til­freds­stil­len­de udvik­ling i for­hold til bud­get­tet. Fort­sat en til­freds­stil­len­de lik­vi­di­tet. Antal­let af med­lem­mer er som bud­get­te­ret medens antal­let af prø­ve­med­lem­mer desvær­re er under budgettet.

For­ret­nings­fø­rer oply­ser, at der ale­ne kræ­ves halv gre­en­fee på hvid ved spil af 1 run­de. End­vi­de­re blev der beslut­tet, at resul­tat­for­mid­ling til pres­sen af resul­ta­ter fra tur­ne­rin­ger frem­over sker via Ulla. Klub­bens rygepo­li­tik vil nu bli­ve offent­lig­gjort ved opslag. I den for­bin­del­se gøres der spe­ci­elt opmærk­som på, at E‑cigaretter til­li­ge er omfat­tet af forbuddet.

Sport­s­ud­val­get oply­ste om, at på opfor­dring af og for reg­ning Søren Kjeld­sen afhol­der klub­ben Juni­or Chal­len­ge d. 17. august 2013. Et snæ­vert udvalg, der sene­re håber på en bred opbak­ning fra klub­bens med­lem­mer, arbej­der med opga­ven. Ind­by­del­se vil sna­rest bli­ve udsendt. Udval­get oply­ste sam­ti­dig, at Spar Nord Open nu er god­kendt som en del af Krum­pen tur­ne­rin­gen og der­med sam­ti­dig god­kendt som en del af WAGR-turneringen.

Med­lem­s­ud­val­get ori­en­te­re­de om en revi­de­ret akti­vi­tets­plan og har fast­lagt næste med­lem­s­mø­de til d. 24. juni. Ind­by­del­se udsen­des snarest.

Der er fore­ta­get man­ge ting på vores anlæg henover for­å­ret. Der har været igang­s­at man­ge arbej­der og en del af dis­se har af for­skel­li­ge årsa­ger ikke kun­net afslut­tes i sam­me takt. Men der ydes en stor ind­sats af det ansat­te per­so­na­le og bane­ud­valg for, at vi fort­sat kan have et anlæg af høj kvalitet.

Bane­ud­val­get ori­en­te­re­de end­vi­de­re om, at hegn langs rød 3 vil bli­ve ree­tab­le­ret af Banedan­mark. Der­u­d­over er der ikke aktu­el­le pla­ner for sam­me hul, men der er plan­lagt for­søg på at for­bed­re bund­for­hol­de­ne på rød 6, når der er tørt nok. Der vil sene­re bli­ve infor­me­ret sær­skilt om arbej­det, der pri­mært vil bli­ve iværk­sat ved opgrav­ning af afvan­dings­grøf­ter i beg­ge sider af fairway.

Der arbej­des fort­sat med pro­jek­tet for udslags­plad­ser på dri­vin­gran­ge. Ind­til vide­re er besty­rel­sen gået i tæn­ke­boks på grund­lag af inve­ste­rin­gens stør­rel­se. Vi håber på at kun­ne opnå en med­fi­nan­si­e­ring hos sponsorer/fonde.

Dagens møde slut­te­de med en drøf­tel­se med de gene­ral­for­sam­lings­valg­te sup­ple­an­ter – Lars Hahn Ras­mus­sen og Jens Vej­by. Hen­sig­ten med mødet var, at sup­ple­an­ter ikke blot skal være nav­ne på et refe­rat. Et meget posi­tivt møde slut­te­de med til­sagn fra sup­ple­an­ter­ne om hjælp ved ple­je af sponso­rer samt hjælp til drif­ten af et pressesekretariat.