Orientering fra bestyrelsesmøde, afholdt d. 14. februar 2013

Dagens besty­rel­ses­mø­de var præ­get af for­be­re­del­ser til gene­ral­for­sam­lin­gen d. 14 marts 2013. Ind­kal­del­se samt skrift­lig beret­ning bekendt­gø­res d. 21. febr. 2013. I hen­hold til vedtæg­ter sker ind­kal­del­se via mail til alle med mailadres­se. Øvri­ge ved skrift­lig med­del­el­se. Skrift­lig beret­ning behand­les tilsvarende.

Der arbej­des fort­sat med for­hand­lin­ger omkring mod­ta­gel­se af jord fra Banedan­mark. En afkla­ring for­ven­tes ikke at være umid­del­bart forestående.

Som tid­li­ge­re ori­en­te­ret om opstil­les der sna­rest ny tou­chskærm og sco­re­kort­prin­ter. Af hen­syn til prin­ter udfor­mes der nye sco­re­kort. Med­lem­mer vil bli­ve opfor­dret til at anven­de gam­le sco­re­kort af spa­re­hen­syn så læn­ge lager haves.

For­man­den ori­en­te­re­de om, at der sna­rest efter afhol­del­se af gene­ral­for­sam­ling vil bli­ve ret­tet hen­ven­del­se til de med­lem­mer, hvis lån for­fal­der til beta­ling 1. juli i år. Klub­ben er klar til at udbe­ta­le incl. ren­ter. Der vil bli­ve givet mulig­hed for en for­læn­gel­se, hvil­ket klub­ben er inter­es­se­ret i. På løb­ne ren­ter udbetales.

Besty­rel­sen drøf­te­de ind­gå­en­de de nye reg­ler omkring EGA hcp. og del­ta­gel­se i tur­ne­ring. De ene­ste frem­ti­di­ge tur­ne­rin­ger, hvor der ikke er krav om EGA hcp. vil være Opryd­nings-Skt. Hans- og Juleturnering.

For at imø­de­kom­me alle med­lem­mer, der ikke har fået regi­stre­ret et EGA hcp eller måt­te have et hcp over 36, har besty­rel­sen og tur­ne­rings­le­del­sen beslut­tet, at alle med­lem­mer kan del­ta­ge i samt­li­ge tur­ne­rin­ger dog natur­lig­vis under iagt­ta­gel­se af de krav, der måt­te frem­gå af tur­ne­rings­ka­len­der. I givet fald vil der bli­ve opret­tet en sær­skilt ræk­ke uden præmier.

For at øge til­gan­gen af prø­ve­med­lem­mer som juni­o­rer og voks­ne er der beslut­tet, at juni­o­rer i 2013 får et gol­f­sæt stil­let til rådig­hed uden depo­si­tum og voks­ne får som prø­ve­med­lem udle­ve­ret et gol­f­sæt mod et depo­si­tum på kr. 500. Depo­si­tum refun­de­res ved teg­ning af et egent­lig med­lem­skab og gol­f­sæt­tet kan beholdes.

Til­ret­tet virk­som­heds­plan og udvalgs­plan vil bli­ve ind­lagt på hjem­mesi­den efter generalforsamlingen.

Der arbej­des fort­sat vide­re med pla­ner­ne om en over­dæk­ning af udslags­ste­der. Sand­syn­lig­vis ender pla­ner­ne med en eta­pe­vis gen­nem­fø­rel­se. Øko­no­mi er afhæn­gig af hjælp af hånd­pluk­ke­de medlemmer.

Opryd­nings­dag og opryd­nings­match genem­fø­res hen­hv. d. 23. og 24. marts 2013. Til­mel­ding kan fore­ta­ges via golfbox.

Næste ordi­næ­re besty­rel­ses­mø­de d. 21. marts 2013

Besty­rel­sen