Nyt medlemstilbud i 2016 blev en stor succes og fortsætter i 2017

I febru­ar 2016 ind­gik Hals Gol­f­klub, Seb­ber Klo­ster Gol­f­klub, Rold Skov Gol­f­klub, Brøn­der­s­lev Gol­f­klub og Hjør­ring Gol­f­klub i et sam­ar­bej­de ”Gol­fring Nord­jyl­land”, hvor med­lem­mer­ne i de 5 klub­ber for kr. 600, kun­ne til­kø­be sig ret til at spil­le frit i alle 5 klubber.

De 5 klub­ber har nu eva­lu­e­ret sam­ar­bej­det, og der er enig­hed om at fort­sæt­te sam­ar­bej­det i 2017. I Løbet af 2016 har knap 1.000 fuld­tids­med­lem­mer i de 5 klub­ber gjort brug af til­bud­det, og i klub­ber­ne kan det også ses, at der er gjort flit­tigt brug af ord­nin­gen i klub­ber­ne. De til­meld­te til ord­nin­gen udgør ca. 25% af det sam­le­de antal fuld­tids med­lem­mer i de 5 klub­ber, så ord­nin­gen har været en stor suc­ces og blandt de til­meld­te udtryk­kes der også stor til­freds­hed med ordningen.

Så det var natur­ligt, at der på et eva­lu­e­rings­mø­de i sep­tem­ber blev aftalt at fort­sæt­te med Gol­fring Nord­jyl­land i 2017, og i den for­bin­del­se udta­ler Chri­sti­an Gran­de fra Brøn­der­s­lev Gol­f­klub: ”Vi synes det har været et rig­tigt godt med­lems­go­de, og vi er gla­de for den sto­re opbak­ning. Vi kom­mer nu til at bru­ge efter­å­ret og vin­te­r­en på 2017 sam­ar­bej­det, så vi kan få end­nu fle­re med på ord­nin­gen, og måske kun­ne vi også give de til­meld­te yder­li­ge­re mulig­he­der i 2017”

2016_golfring_nordjylland_hals_golf_klub

Erik Veg­ger­by fra Hals Golf Klub, som er en af de til­meld­te, udta­ler sig på veg­ne af en ræk­ke spil­le­re i Hals som alle er med­lem af Gol­fring Nord­jyl­land: ”Spil i regi af Gol­fring Nord­jyl­land har været et fan­ta­stisk golf­til­tag for klub­bens med­lem­mer. Vi har mulig­hed for at spil­le de for­skel­li­ge baner til en meget for­nuf­tig pris. Vi i Hals Golf Klub har vores eget hold, som vi kal­der “mor­gen­hol­det”. Vi spil­ler 3 gan­ge om ugen året rundt. Vi har lavet vores egen tur­ne­ring i Gol­fring Nord­jyl­land hvor vi spil­ler 10 run­der, to hvert sted. Vi har 3 præ­mi­er hver gang. Vi kårer årets nr. 1 – 2 – 3 hvor de to dår­lig­ste run­der må tages fra. Vi vil sam­ti­dig ret­te en stor tak til de impli­ce­re­de klub­ber hvor vi er ble­vet mod­ta­get så utro­lig godt”