Nyt fra betyrelsen

Kære med­lem­mer

Det er med stor bekla­gel­se og over­ra­skel­se, at besty­rel­sen har mod­ta­get Kri­sti­ans opsi­gel­se som forpagter.

Grun­den til deres opsi­gel­se beskri­ver Kri­sti­an og Rik­ke nedenstående.

Besty­rel­sen vil nu lige sun­de sig over det­te og så tage arbejd­s­tø­jet på for at fin­de en ny for­pag­ter til sæson 2019.

Kri­sti­an har lovet, at han vil være os behjæl­pe­lig med alle de infor­ma­tio­ner, som besty­rel­sen kan bru­ge til en ny forpagter.

Vi håber, at det bli­ver nem­me­re at fin­de en ny for­pag­ter, da Kri­sti­an har en god forretning.

Sid­ste arbejds­dag for Kri­sti­an bli­ver den 31/12–2018.

På besty­rel­sens vegne
Kir­sten Juel Jensen

Brev fra Kristian og Rikke

Kære fan­ta­sti­ske medlemmer

Det er med bæv­ren­de mund­vi­ge og ham­re­ne hjer­ter, at jeg må med­dele jer, at jeg ikke ønsker at for­læn­ge min kon­trakt med Brøn­der­s­lev Golfklub.

Beslut­nin­gen har bestemt ikke været nem. Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har, med mig som for­pag­ter, givet os en unik mulig­hed, som vi er yderst tak­nem­me­li­ge for.

Vi er, fra dag et, ble­vet taget imod med åbne arme og en ube­skri­ve­lig hjælp­som­hed, både fra jer med­lem­mer, men i den grad også af klub­bens per­so­na­le og de frivillige.

Alle har bak­ket os så meget op,

Grun­den til min beslut­ning er hoved­sa­ge­ligt, at vi ønsker at bru­ge mere tid på vores fami­lie og ven­ner, som det sid­ste halvan­det år er ble­vet en del forsømt.

Vi vil ger­ne sige jer alle sam­men tusin­de tak for jeres loy­a­li­tet, for­di i har taget så godt imod os, og for at vi har fået lov at lære jer at ken­de. Vi håber at i er for­stå­en­de over­for vores beslut­ning og, at i sta­dig har lyst til at kom­me for­bi cafeen.

For en god ordens skyld, så vil vi gøre opmærk­som­me på, at vi vil knok­le mind­ste lige så hårdt som vi har gjort ind­til nu, og der­for er cafe­ens åbning­sti­der og kon­cept, ind­til janu­ar, præ­cis som sid­ste år.

De bed­ste hilsner
Kri­sti­an og Rikke