Nyt fra bestyrelsen | Brønderslev Golfklub

Nyt fra bestyrelsen

Kære medlemmer!

Det er nu tid for næste nyheds­brev fra bestyrelsen.

Vi har haft en fan­ta­stisk som­mer, som desvær­re er slut nu og vi ken­der det dan­ske vejr igen med regn og blæst.

Økonomi

Den gode som­mer har desvær­re ikke bety­det fle­re gre­en­fee spil­le­re end bud­get­te­ret. Det er især den kol­de april, som har været dår­li­ge­re end bud­get og så tror vi desvær­re også, at idet der er kom­met en gol­fring mere giver fær­re gæster.

Vi har fået man­ge nye med­lem­mer. Vi har haft 46 prø­ve­med­lem­mer, hvor de fle­ste har fort­sat deres med­lem­skab i 2018. Desvær­re har vi også mistet fle­re med­lem­mer pga syg­dom mv. end for­ud­sat i budgettet.

Vi arbej­der hele tiden på at spa­re og fin­de nye ind­tægtskil­der. Det er hårdt og ofte meget fru­stre­ren­de for besty­rel­sen, at vi har en stram øko­no­mi. Men vi ved, at vores stør­ste ind­tægtskil­de er banen og der­for for­sø­ger vi, at den­ne skal have en god stand. Der­u­d­over prø­ver vi også at få fle­re sponsorer.

Frivillige

Vi er i klub­ben dybt afhæn­gi­ge af alle de fri­vil­li­ge, der hjæl­per med stort og småt. På den­ne måde spa­rer vi man­ge pen­ge på at fri­vil­li­ge yder hjælp, så STOR TAK for det. Vi sen­der jo ikke læn­ge­re spør­ge­ske­ma ud, så hvis der er nogen, der har lyst til fri­vil­ligt arbej­de i klub­ben, så kon­takt Ulla og sig hvad i kan og har lyst til at hjæl­pe med. Det være sig i klubhus, udenoms are­a­ler, sponso­rer, diver­se udvalg m.m.

Til for­å­ret skal klubhu­set males, og vi håber på en arbejds­dag med man­ge hjæl­pe­re, da vi så vil leje lift og købe maling. Vi har sim­pelt hen ikke råd til at give kr. 40.000,00 i arbejds­løn til et malerfirma.

Regel- og handicapudvalg.

Kurt Pal­le­sen og Oluf Rod­ding er efter eget ønske stop­pet i udval­get og det nye udvalg er For­mand Lars Hahn Ras­mus­sen, Ken­neth Emil Møl­ler og Kir­sten Bangsø.

Kurt og Oluf vil fort­sat hjæl­pe det nye udvalg, så de bli­ver godt klædt på til opgaven.

Som man­ge af jer måske har læst, kom­mer der nye gol­freg­ler i 2019. Udval­get skal på kur­sus i dis­se reg­ler i okto­ber måned.  Når det­te er sket og der er er tid til under­vis­ning af med­lem­mer­ne i de nye reg­ler, vil I høre nær­me­re om, hvor­dan I skal for­hol­de jer.

Tan­ken lige nu er et med­lem­s­mø­de inden jul samt besøg fra regel- og han­di­ca­p­ud­val­get i klub­ber i klub­ben næste år.

Der vil bli­ve ind­købt regel­bø­ger, der kan købes hos Ulla til en for­ven­tet pris på kr. 20,00. Bøger­ne bli­ver først bestilt i novem­ber måned. Bøger­ne kom­mer også som en sam­let app i dansk udga­ve til iOS og Android og vil være til­gæn­ge­li­ge som web-publikationer.

Man kan også gå ind på www​.dansk​gol​fu​ni​on​.dk samt Oswald Aca­de­my for at læse mere om de nye golfregler.

Låneomlægning

Den­ne gik som for­ven­tet, så tak for støt­ten på den ekstra­or­di­næ­re generalforsamling.

Velgørende forening

Vi har nu søgt om §8A god­ken­del­se og får besked inden jul om vi god­ken­des, hvil­ket vi for­ven­ter, hvor­ef­ter vi kan søge om moms­godt­gø­rel­se, når det revi­de­re­de regn­skab for 2018 fore­lig­ger. Vi for­ven­ter, at vi har det ende­li­ge svar i marts 2019. Vi er ori­en­te­ret om at fle­re nye klub­ber lig os har søgt, så vi håber der bli­ver noget til alle.

Tak til alle der har bidra­get med kr. 200,00 eller mere. Hvis vi kan søge igen næste år, så tak til de der har lovet at støt­te os næste år.

Visioner:

Jeg er ble­vet spurgt til vores visio­ner for klub­ben, og jeg må med skam med­dele, at det er meget enkelt:

  1. Den bed­ste klub nord for fjorden
  2. Høj stan­dart på banen så vi til­træk­ker med­lem­mer og gre­en­fee spillere
  3. Bed­re økonomi
  4. Fle­re medlemmer

Tin­ge­ne hæn­ger sam­men, men når det er på plads, kan vi begyn­de at tæn­ke mere ud af boxen.

Nyt bestyrelsesmedlem:

Anders Smedstrup der kom ind som sup­ple­ant for Chri­sti­an Gran­de fort­sæt­ter ikke i besty­rel­sen efter gene­ral­for­sam­lin­gen, men fort­sæt­ter med diver­se hjælp i klub­ben og i juni­o­r­ud­val­get. Anders sid­der med kom­mu­ni­ka­tion, og hvis der er et med­lem, der kun­ne tæn­ke sig at hjæl­pe til, vil jeg eller Ulla meget ger­ne have et hint. Kom­mu­ni­ka­tion inde­bæ­rer bl.a. ansvar for pres­se­kon­takt, soci­a­le medi­er og hjem­mesi­de m.v.

Så er der ikke en der fri­vil­ligt vil mel­de sig?? Vi er 1000 med­lem­mer og der må da være en der har lyst. Vi ken­der jo desvær­re ikke alle de talen­ter, der er blandt medlemmerne.

Så ’VÆR PARAT’

Persondataforordning

Som I alle nok har hørt, trå­d­te oven­stå­en­de i kraft i maj måned. Det bety­der, at vi nu har en pri­vat­livspo­li­tik for Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Den lig­ger på vores hjem­mesi­de https://​bro​en​der​s​lev​gol​f​klub​.dk/​k​l​u​b​b​e​n​/​p​r​i​v​a​t​l​i​v​s​p​o​l​i​t​i​k​-​f​o​r​-​b​r​o​e​n​d​e​r​s​l​e​v​-​g​o​l​f​k​l​ub/

Alle nye med­lem­mer får den udle­ve­ret ved indmeldelsen.

Golfsporet

Vi vil være meget tak­nem­me­li­ge, hvis I vil down­lo­a­de App’en Gol­f­spo­ret og bru­ge den når I spil­ler en run­de golf. Det er en stor hjælp for bane­ud­val­get og gre­en­ke­e­per­ne til udvik­ling af banen. I skal blot huske at tæn­de for App’en, når I star­ter run­den og sluk­ke App’en igen, når I er fær­di­ge med golfrunden.

GolfCafeen

Vi har fået ansø­ge­re til for­pagt­nin­gen, og I vil bli­ve infor­me­ret, så snart der er en løs­ning på plads.

Det skal nok bli­ve godt. Ikke en ny Kri­sti­an og Rik­ke, men noget andet og super godt så vores for­ven­te ganer kan bli­ve glade.

Dansk Golf nr. 5 er digitalt.

I den­ne wee­kend blev Dansk Golf udsendt digi­talt til alle gol­f­spil­le­re per mail. Vær opmærk­som på at der ikke kom­mer en trykt udga­ve af DG 5.

Med Dansk Golf nr. 6 er vi til­ba­ge i den van­te stil på tryk.

Link til Dansk Golf 5 fin­der du her

https://ipaper.ipapercms.dk/DanskGolfUnion/dg-2018/dg‑5–2018/

Generalforsamling og baneåbning 2019:

Vi plan­læg­ger gene­ral­for­sam­ling den 25. febru­ar 2019 og bane­åb­ning den 31. marts 2019 (hvis vej­ret er med os).

Man­ge golfhilsener
Kir­sten Juel