Nyt fra bestyrelsen juni/juli 2019

Så nær­mer som­me­ren sig , men det er ikke altid at det kan ses på vej­r­ud­sig­ten, men vi håber alle det bli­ver en dej­lig som­mer. Vi kan i hvert til­fæl­de glæ­de os over en super flot bane, hvor gre­ens aldrig har været bed­re. Vi får rig­tig man­ge roser både fra jer med­lem­mer og gæster. Det er dej­ligt – stor ros til greenkeeperteamet.

Byt­teu­ge: Vi har haft en byt­teu­ge med Ålborg Gol­f­klub, og det gik over al for­vent­ning. Vi er sik­ker på, at man­ge kom­mer igen som gre­en­fee spillere.

Bil­le­de: Som man­ge har set, er der kom­met et bil­le­de op af banen på væg­gen skråt over for hove­d­ind­gan­gen. Bil­le­det er lavet af Luf­fe og Glar­me­ster Bert­hel­sens eftf. har sponso­re­ret ram­men. Vi er beg­ge par­ter tak­nem­me­li­ge for hjælpen.

Søhol­det der er fri­vil­li­ge og ren­ser vores søer op har en bøn:

’Hjælp –  vores båd­mo­tor er kaput. Er der nogen der har en 4–5 HK motor billigt/gratis til salg?

Moto­ren sat­te ud sidst, vi var ude og vi kan ikke kom­me vide­re uden en ny motor, så hvis der er nogen af jer, der har en båd­mo­tor. Finn Øster­by mener, at en har sagt til ham, at de har en brugt motor, vi kan få, men han kan ikke huske nav­net på ved­kom­men­de. Men som skre­vet kon­takt Ulla på mail ulla@broenderslevgolfklub.dk, hvis du kan hjælpe.

Klub­trø­jer: Så har Mor­ten Hede­gaard fået de læn­ge ven­te­de klub­trø­jer hjem. Trøj­en er klar lys blå og i en super kva­li­tet og kan fås frem­over. Det vil være flot, hvis vi frem­over ønsker os en trø­je til jul eller fød­sels­dag, så vi kan stil­le op i ens trø­jer, når vi er ude at spil­le. Trøj­en koster kr. 499,00.

Sport:

Her er lige en over­sigt over divi­sions­hol­de­ne og status.

San­tan­der nr. 1 med 8 point
3. Divi­sion er på fjer­de­plad­sen med 2 point
4. Divi­sion er på 1. plad­sen med 6 point
Kva­li­fi­ka­tions­ræk­ke­hol­det er på 1. plad­sen med 4 point
Damer­nes 3. divi­sion er på 1. plad­sen med 4 point, dog med en kamp mere end Sæby som har sam­me point.
Seni­o­r­hol­det er på 4. plad­sen med 0 point
Super­ve­te­ran­hol­det er på 2. plad­sen med 6 point

Der spil­les om Dan­marks­mester­ska­bet i wee­ken­den den 14. og 15. sep­tem­ber i Århus Gol­f­klub og der er arran­ge­ret bus­tur. Der er sendt mail ud om det­te tid­li­ge­re. Men kon­takt ende­lig Ulla, hvis du vil med på bus­tur og støt­te op om vores drenge.

Dan­marks­me­ster:

Den 23. juni blev Fre­de­rik Ket­trup Dan­marks­me­ster i hul­spil for seni­or ama­tø­rer i en alder af 18 år.

Det er stort –  STORT  TILLYKKE Fre­de­rik Kjettrup

Fre­de­rik og hans for­æl­dre kom ca. kl 20.00 til klubhu­set, hvor vi kun­ne fejre ham. Vi var man­ge sam­let, da det jo var Sct. Hans. Det var dej­ligt og hvor er vi stol­te af ham. Vi er også stol­te af de andre eli­te­spil­le­re og Mal­te der nåe­de til 8.dels fina­len. Der er ingen tvivl om, at de unge men­ne­sker nok skal nå langt.

Sponsor:

Spar Nord er igen ble­vet sponsor og har fået tee­sted skil­te­ne på rød 3.

Spar Nord Fon­den har end­vi­de­re bevil­get Kr. 20.000,00 til en brugt bug­gy med lad til brug for de fri­vil­li­ge der hjæl­per til i klub­ben med skrald, tee­ste­der med mere.

Tusind tak til fon­den – Uden støt­te vil­le tin­ge­ne være meget van­ske­li­ge, så det er utro­ligt dej­ligt at Spar Nord­fon­den har støt­tet klubben.

Så vil vi ønske alle en god sommer.

På besty­rel­sens vegne
Kir­sten Juel Jensen