Nyt fra bestyrelsen juni/juli 2018

Låneom­læg­ning: Jeg er ked af at ulej­li­ge jer igen, men vi er tvun­get til at ind­kal­de jer til en hur­tig ekstra­or­di­nær gene­ral­for­sam­ling og det bli­ver den 30. juli kl. 19.00. Ind­kal­del­se bli­ver udsendt sna­rest, men sæt kryds i kalenderen.

Kort for­talt: Som nog­le af jer ved har Nykre­dit for­hø­jet bidrags­sat­sen på vores lån fra 1,15% til 1,70% og det bety­der en mer­ud­gift på ca. 60.000 kr. årligt for os.

Vi hav­de i den 12. juni møde med Nykre­dit. Mødet skul­le have været afholdt for 1,5 måned siden men pga. af per­so­naleud­skift­ning Nykre­dit, måt­te mødet flyttes.

Vi har mulig­hed for at omlæg­ge vores 2,5% lån til et fast­for­ren­tet lån på 1,5% over nye 20 år. Det gam­le er kun 3 år gam­melt og har 17 år igen så vi for­læn­ger løbe­ti­den med godt 3 år. Ende­ligt låne­til­bud er end­nu ikke modtaget.

Vi vil få en årlig bespa­rel­se på ca. kr. 100.000,00 i de først 17 år, men i det sid­ste 3 år får vi en mer­ud­gift pga en for­læn­gel­se af afdrags­pe­ri­o­den. Det med­fø­rer dog alli­ge­vel en total­be­spa­rel­se på ca. 118.000.

Vi kan kun omlæg­ge lånet på ca. 10 mil­li­o­ner –  Og ikke det på godt 2 mil­li­o­ner, da det vil bli­ve for dyrt.

Vi har brug for den­ne bespa­rel­se og håber på jeres accept af det.

Vi skul­le så også have for­læn­get leje­af­ta­len af jor­den klubhu­set lig­ger på i Brøn­der­s­lev Kom­mu­ne inden låneom­læg­nin­gen kan fin­de sted, og det er på plads nu.

Vi kan desvær­re ikke gøre det­te uden en god­ken­del­se fra en ekstra­or­di­nær gene­ral­for­sam­ling, så der­for det­te brev, og den offi­ci­el­le ind­kal­del­se sen­des snarest.

Kri­tisk revisor­sup­ple­ant: Vores kri­ti­ske revisor­sup­ple­ant og man­ge­åri­ge med­lem Hen­ning Søren­sen er desvær­re nylig afgå­et ved døden. Vi vil benyt­te den ekstra­or­di­næ­re gene­ral­for­sam­ling til at få valgt en ny. Hen­rik Kusk har sagt ja til det­te, men det skal god­ken­des af en generalforsamling.

Gave på kr. 200,00: Vores anmod­ning om gave til klub­ben på kr. 200,00 er ble­vet meget posi­tivt mod­ta­get og vi er så gla­de for at alle­re­de nu har over 100 med­lem­mer ind­be­talt belø­bet. Tak for det og vi vil gå vide­re med ansøgningen.

Husk at afle­ve­re blan­ket­ten med cpr​.nr. til Ulla, hvis man ønsker at have fradrag i skat. Blan­ket­ten lig­ger på disken ved kontoret.

Skilt til flag­pla­ce­ring: Skil­tet til flag­pla­ce­ring er ble­vet ændret. Der er 2 vise­re og den ene viser stimp-meter målet for gre­ens og den anden flag­pla­ce­ring som tid­li­ge­re med ABCD

Den 7. juli kl. 10.00 har vi sam­men med Brøn­der­s­lev kom­mu­ne et til­bud til alle +60 åri­ge der ikke tid­li­ge­re har spil­let golf. Der er 2 timers gra­tis under­vis­ning og der­ef­ter spil på hvid bane, der også nu kal­des Spar V sløj­fen, idet Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel har taget sponsora­tet på hele banen. Det er flag, hul­ler og Tee­steds­skil­te. Stor tak til Spa­re­kas­sen Vendsyssel.

Vi har 50% på gre­en­fee i juli og august. D.v.s. kr. 200,00 for alle gæster, dog ikke fle­x­med­lem­mer. Det­te annon­ce­res på face­book og I må meget ger­ne dele det, så det kom­mer så bredt ud som muligt.

Sct. Hans: Vi hav­de igen i år en super hyg­ge­lig aften. Synd for de man­ge der ikke var der. Vi håber end­nu fle­re kom­mer næste år, for det kan ikke bli­ve bed­re. Tak til Inger, Oluf. Jet­te og Ole for det sto­re arbejde.

DM i 2 gene­ra­tio­ner: Den­ne wee­kend skal vi lig­ge bane til DM i 2 gene­ra­tio­ner. Vi håber på, at man­ge har lyst til at kom­me ud og kig­ge på. Vores 2 fan­ta­sti­ske træ­ne­re Mor­ten H. og Jonas skal del­ta­ge med deres fædre. Vi hep­per på dem? Jeg vil dog gøre opmærk­som på at DGU’s tur­ne­rings­le­der har beslut­tet, at der ikke må køres med gol­f­bi­ler, hvis man vil ud og se på.

Udsalg i shop­pen: I den­ne wee­kend er der DM for 2. gene­ra­tio­ner i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Det fejrer vi med 20% rabat på alt tøj og alle sko! Kom og gør et godt køb på Back­tee, Gal­vin Gre­en, Under Armour, Nike, ECCO og Ske­chers!* Gæl­der ikke ned­sat­te varer.

Jeg ønsker alle en god som­mer og jeg håber vi ser nog­le af jer til den ekstra­or­di­næ­re gene­ral­for­sam­ling den 30. juli kl. 19.00

På besty­rel­sens vegne
Kir­sten Juel Jen­sen, Formand