Nyt fra Bestyrelselsen – april 2018

Alle sløj­fer åbnet: Så fik vi ende­lig åbnet alle sløj­fer, idet vej­r­g­u­der­ne nu har lovet bed­ring i vej­ret. Selv­om påsken var kold, så hav­de vi over 50 gre­en­fe­e­gæ­ster i påske. Sam­ti­dig med en del til­fred­se med­lem­mer, som kun­ne spil­le på som­mer­gre­ens. Men den­ne wee­kend hvor alt er åbent ja så er der vir­ke­lig kom­met med­lem­mer på græs. Det er så dej­ligt at få gang i alle sløj­fe igen.

Åbnings­tur­ne­ring v/OBH Nor­di­ca og Gol­fshop­pen søn­dag den 15. april: Hvis du ikke alle­re­de har til­meldt dig åbnings­tur­ne­rin­gen, vil jeg anbe­fa­le dig at få det gjort. Det bli­ver en ander­le­des tur­ne­ring, hvor du ved til­mel­din­gen selv bestem­mer hvil­ket tee­sted, du ønsker at spil­le fra. Der­u­d­over vil der være andre til­tag under sel­ve tur­ne­rin­gen. Husk den koster kun kr. 70,- at del­ta­ge og så er klub­ben vært ved sup­pe bagefter.

Golf Night: Brøn­der­s­lev Gol­f­klub invi­te­rer i sam­ar­bej­de med Mr Ager­bæk, Vin­spe­ci­a­li­sten Brøn­der­s­lev, Gol­fshop­pen og Gol­fcaféen til Golf Night man­dag den 14. maj kl. 19.00. Arran­ge­men­tet sker hos Mr Ager­bæk. Reser­ver aften alle­re­de nu – Der kom­mer en sær­skilt invi­ta­tion ud. Husk det er først til møl­le og der er plads til 60 med­lem­mer. Til­mel­ding kan ske til info@broenderslevgolfklub.dk

Års­mær­ker: Års­mær­ker kan afhen­tes på kontoret.

Pit­ch­fork: Vi river os i håret, for vi kan ikke fin­de en måde, hvor­på vi kan få alle til at ret­te deres mær­ker op. Nog­le siger, at de spil­ler fladt ind, så ’jeg laver ikke mær­ker’. Det er muligt, at de ikke kan fin­de deres eget mær­ke, men ret så et andet op.

Det giver også mær­ke på gre­en, når I slår op af greenbunker.

Vi har bedt bane­ser­vi­ce om at tjek­ke, at I har en pit­ch­fork i lom­men, når I går ud. Men det garan­te­rer jo desvær­re ikke, at I bru­ger den. (Man­ge gør, men for man­ge gør det alt­så ikke)

Husk pit­ch­for­ken skal ikke lig­ge i bagen. ?

Høre­ap­pa­ra­ter: Vi har fået en ny og for man­ge en meget aktu­el GULD sponsor med medlemsfordele.

Det er Høre­ap­pa­ra­tet – Øre­læ­ger­nes Høre­cen­ter www​.hoe​re​ap​pa​ra​tet​.dk De har bopæl i Brøn­der­s­lev Sund­heds­hus. Vi glæ­der os til samarbejdet.

Ved en hen­ven­del­se kan I få en vou­cher ved Ulla, der ud over de offi­ci­el­le til­skud giver jer kr. 500,00 i rabat.

På besty­rel­sens vegne

Kir­sten Juel Jen­sen – formand