Ny Chefgreenkeeper søges

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub søger ny Chef­gre­en­ke­e­per pr. 1. marts 2019 eller sna­rest derefter

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er en meget vel­dre­vet gol­f­klub, som har eksi­ste­ret siden 1971. Klub­ben er ken­de­teg­net ved et fan­ta­stisk anlæg bestå­en­de af 36 hul­ler, hvoraf de 9 hul­ler er en ratet pay & play bane.

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er en for­e­nings­e­jet gol­f­klub med ca. 1000 med­lem­mer, hvoraf de ca. 100 udfø­rer fri­vil­ligt arbej­de i klub­ben. Der­u­d­over har vi ca. 6.000 greenfeegæster.

 • Klubhu­set er stort og moder­ne, hvor  Gol­fca­fe­en  er  bortforpagtet.
 • Pros­hop­pen dri­ves af træ­ner Mor­ten Hede­gaard, som også har en elev ansat.
 • Sekre­ta­ri­a­tet har en fuld­tids­an­sat for­ret­nings­fø­rer og en fri­vil­lig bogholder.

Alle ansat­te i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har lan­ge ansæt­tel­ses­for­hold i klub­ben – Det gæl­der også vores greenkeeperstab.

Vi for­ven­ter, at du har føl­gen­de kvalifikationer:

 • Er uddan­net greenkeeper
 • Har fulgt med i udvik­lin­gen og har et højt ambitionsniveau
 • Er god til at moti­ve­re og har lyst til at lede personale
 • Kræ­ver meget af dig selv og dine med­ar­bej­de­re og går ger­ne forrest
 • Har gode soci­a­le kom­pe­ten­cer og for­står sam­spil­let mel­lem med­lem­mer, fri­vil­li­ge og greenkeeperstaben
 • Har for­stå­el­se for gol­f­spil­let, da du ger­ne selv må være golfspiller

Dine opga­ver er bl.a.:

 • Plan­læg­ning og udfø­rel­se af den dag­li­ge drift på banen
 • Ledel­se af 4 gre­en­ke­e­pe­re, en meka­ni­ker og en elev
 • Del­ta­ge i baneudvalgsmøder
 • Del­ta­ge i udar­bej­del­se af bud­get­ter sam­men med forretningsfører
 • Del­ta­ge i møder med for­ret­nings­fø­rer og samarbejdspartnere

Vi til­by­der :

 • Et spæn­den­de og alsi­digt job med fri­hed til selv at til­ret­te hverdagen
 • En ved­li­ge­holdt maskinpark
 • Gode arbejds­fa­ci­li­te­ter i et maskin­hus med nybyg­get vel­færds­byg­ning fra 2008
 • Mulig­hed for videreuddannelse
 • Fastan­sæt­tel­se med løn efter kva­li­fi­ka­tio­ner og erfaring

Vi ønsker en ny chef­gre­en­ke­e­per ansat pr. 1. marts 2019 eller sna­rest  der­ef­ter. Send  din ansøg­ning sene­st den 25. janu­ar 2019 til mail info@broenderslevgolfklub.dk – vi kal­der ind til sam­ta­ler løbende.

Ring til for­ret­nings­fø­rer Ulla Gade på 24 87 25 51, hvis du vil vide mere om stillingen.

Du kan se mere om Brøn­der­s­lev Gol­f­klub på www​.bro​en​der​s​lev​gol​f​klub​.dk