Midlertidig lukning | Brønderslev Golfklub

Midlertidig lukning

Kære med­lem­mer.

På bag­grund af stats­mi­ni­ste­rens pres­se­mø­de i går aftes, har Dansk Golf Uni­on givet nye anbe­fa­lin­ger til klub­ber­ne, ved­rø­ren­de hånd­te­ring af Coronavirus.

Heri skri­ver de bl.a.:

Dansk Golf Uni­on anbe­fa­ler der­for, at gol­f­klub­ber­ne luk­ker deres klubhu­se, indstil­ler spil­let på gol­f­ba­ner­ne og bru­gen af træ­nings­fa­ci­li­te­ter, fore­lø­bigt frem til 30. marts.
Gol­f­spor­ten må tage et sam­funds­ansvar, og gøre alt hvad vi kan i den­ne svæ­re situ­a­tion og vi må alle huske på, at golf ikke er en nød­ven­dig­hed
.”

Hele artik­len fra  DGU kan læses her: https://​www​.dansk​gol​fu​ni​on​.dk/​a​r​t​i​k​e​l​/​c​o​r​o​n​a​v​i​r​u​s​-​d​g​u​-​a​n​b​e​f​a​l​e​r​-​g​o​l​f​k​l​u​b​b​e​r​n​e​-​l​u​k​k​e​r​-​d​e​r​e​s​-​k​l​u​b​h​u​s​e​-​g​o​l​f​b​a​n​e​r​-og

Vi har i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub beslut­tet at efter­le­ve anbe­fa­lin­ger­ne fra DGU og luk­ker der­for for alt spil på banen, brug af klubhus og træ­nings­fa­ci­li­te­ter fore­lø­bigt frem til 30. marts.

Vores gre­en­ke­e­pe­re vil, i det omfang det er for­svar­ligt, fort­sæt­te med arbej­det på banen og Ulla vil besva­re hen­ven­del­ser på mail info@broenderslevgolfklub.dk  og tele­fon 9882 3281.

Vi føl­ger natur­lig­vis situ­a­tio­nen tæt og vil hol­de jer ori­en­te­ret, ved ændrin­ger til ovenstående.

Pas godt på jer selv og hinanden.

På besty­rel­sens vegne
Ulla Gade
Forretningsfører