Et wee­kend­kur­sus i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub giver dig et grund­lag for at vur­de­re, om gol­f­spil­let er noget for dig. Du opnår de nød­ven­di­ge fær­dig­he­der i spil­let og møder andre nye spil­le­re. Du ople­ver også klubli­vet og de gode faci­li­te­ter, der er i klubben.

Som ny gol­f­spil­ler kan du opta­ges som prø­ve­med­lem. Pri­sen er kr. 995,00 for en wee­kend og beta­les ved tilmelding.

Et prø­ve­med­lem­skab omfatter:

  • Mini­mum 6 lek­tio­ners hol­dun­der­vis­ning hos klub­bens træner
  • Lån af udstyr – (ikke bolde)
  • Fri adgang til træ­ning på træningsområdet
  • Frit spil på hvid sløj­fe – Pay and Play banen
  • Fri adgang til klubhus
  • Del­ta­gel­se i Kanin­klub­bens arran­ge­men­ter, rege­lun­der­vis­ning og hyg­ge­ligt samvær.

Juni­o­rer opta­ges ikke som prø­ve­med­lem­mer, men kan del­ta­ge gra­tis i juni­o­rtræ­ning 2 gan­ge. Kon­takt sekre­ta­ri­a­tet, juni­o­r­ud­val­get eller træ­ne­ren for yder­li­ge­re oplysning.