Bliv medlem af Brønderslev Golfklub - ring på 98 82 32 81
Bliv medlem af Brønderslev Golfklub

Når du har valgt at bli­ve med­lem af Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, kan du glæ­de dig til et fan­ta­stisk kam­me­rat­skab, hvor du også kan få fle­re nye ven­ner, for Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er en popu­lær gol­f­klub. Brøn­der­s­lev Gol­f­klub kan til­by­de dig et for­del­ag­tigt wee­kend­kur­sus i golfklubben.

Golf er en sport og en fri­tids­be­skæf­ti­gel­se, som vil give dig man­ge gode ople­vel­ser og glæ­der. Som nyt med­lem i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub vil du møde andre begyn­de­re og gen­nem­gå ”oplæ­rin­gen” sam­men med andre. Det­te giver gode ven­ska­ber og hyg­ge­li­ge stun­der på banen, ter­ras­sen og i vores smuk­ke klubhus.

Vi har erfar­ne med­lem­mer, som hjæl­per dig på vej, så du efter et endt wee­kend­kur­sus kan nyde spil­let og det gode kam­me­rat­skab på vores smuk­ke bane.

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har ca. 1100 med­lem­mer, og der er spil­le­re i alle aldre – lige fra de helt unge, som lærer at spil­le golf via leg – op til pen­sio­ni­sten, som tro­e­de, at han/hun aldrig kun­ne lære det dej­li­ge spil.

Der er plads til alle i vor klub – også dig. Myter­ne om, at golf kun er for de unge, smuk­ke og rige, er for længst for­bi, for selv­føl­ge­lig er vi i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub gan­ske almin­de­li­ge men­ne­sker, som nyder en run­de golf.

Bliv medlem af vores skønne golfklub

Kom ud og besøg os – tal med Ser­vi­ce­ma­na­ger Anders Smedstrup på vores kon­tor – og se hvor­dan vi ser ud.

Golf kan spil­les over hele ver­den, og det er de sam­me reg­ler, der spil­les efter. Som gol­f­spil­ler til­de­les du et ”han­di­cap” dvs. du til­de­les et ekstra antal slag for at få bol­den i hul i for­hold til den pro­fes­sio­nel­le spil­ler. Det­te ”han­di­cap” med­fø­rer, at du kan spil­le sam­men med spil­le­re, som måske har spil­let i man­ge år og er lidt bed­re end dig, og net­op for­di du har et antal ekstra slag per hul, har du mulig­he­den for at vin­de – selv om du måske bru­ger 3 slag mere for at kom­me i hul.

Nor­malt er en gol­frun­de på 18 hul­ler, men du væl­ger selv, hvor læn­ge du har tid til at spil­le. I Brøn­der­s­lev har vi 36 hul­ler, så du kan væl­ge at gå af efter 9 hul­ler uden at øde­læg­ge noget for hver­ken dig eller andre spil­le­re – det er en af for­de­le­ne ved at være medlem.

Golf spil­les af man­ge – rent fak­tisk er det efter fod­bold en af de stør­ste sports­gre­ne i Dan­mark – og golf kan dyr­kes som en kon­kur­ren­cesport eller som en god form for motion med frisk luft og skøn natur som en natur­lig del af ople­vel­sen. Det er dig, der bestem­mer det niveau, du vil spil­le på.

Vi har man­ge typer af med­lem­skab, sik­kert også et der pas­ser til dig – og du skal ikke beta­le ind­skud eller købe aktier.