Medlemsorientering 26. april | Brønderslev Golfklub

Medlemsorientering 26. april

Kære med­lem­mer

Vi er opmærk­som­me på, at vi for øje­blik­ket skri­ver meget, og nog­le gan­ge langt, til jer og at det måske kan være over­væl­den­de for nog­le. Vi mener dog, at det er vig­tigt, at vi infor­me­rer både om de nor­ma­le gene­rel­le ting i klub­ben og de juste­rin­ger som Covid19 giver i bru­gen af vores anlæg.

Vi har i dag der­for lidt ori­en­te­ring om bl.a. tids­be­stil­ling, banen og prø­ve­med­lem­mer, samt vig­tig infor­ma­tion ved­rø­ren­de kør­sel med buggy.

HUSK: Respek­ter for­sam­lings­for­bud­det på max. 10 personer.
Lad ven­ligst være med at stå og ”snak­ke” sam­men ved trænings-faciliteterne.

Tids­be­stil­ling under Covid19:

Fra i mor­gen man­dag, vil det være muligt at bestil­le start­ti­der fra kl. 07.30.
Alle spil­le­re skal være regi­stre­ret på en start­tid, for at kun­ne spille.
Det er sta­dig IKKE til­ladt at star­te på en flettetid.

Der kan ind­til vide­re kun bestil­les start­ti­der 8 dage frem, da vi ger­ne hur­tigt skal kun­ne juste­re i for­hold til anbe­fa­lin­ger og ret­nings­linjer ift. Covid19.
Når vi igen har ”nor­ma­le” til­stan­de, ven­der vi selv­føl­ge­lig til­ba­ge til at man kan bestil­le 14 dage frem.

Banen:

Vores chef­gre­en­ke­e­per har på vores Face­book side skre­vet lidt om bl.a. nye ting og til­stand af banen. For de af jer som ikke har læst det, vide­re­gi­ver vi det her:

”Da gre­ens nu begyn­der at tage imod, er det yderst vig­tigt, at I husker jeres og ger­ne andres nedslags­mær­ker. Der er for tiden rig­tig man­ge nedslags­mær­ker på greens.

Vores flag har fået flag på ? De små flag viser hvor på gre­e­nen fla­get står. Det vil sige, at gre­ens fremad­ret­tet er opdelt i tre. For­kant – midt – bag.

 • Er det lil­le flag i bun­den på flag­stan­gen, er hul­let i den for­re­ste del af green.
 • Er det lil­le flag i mid­ten på flag­stan­gen, er hul­let pla­ce­ret i den mid­ter­ste del af green.
 • Er det lil­le flag helt i top, er hul­let i den bager­ste del af green.

Det­te giver os fle­re flag­pla­ce­rin­ger og der­ved kan vi bed­re mind­ske slid­det på greens.

Vi er også i gang med at ændre lidt på vores klip­pe­møn­stre, der­for vil vi ger­ne bede om jeres hjælp.

Når I skal spil­le en run­de golf, så må I meget ger­ne bru­ge Gol­f­spo­ret. For dem som ikke ken­der den, så er Gol­f­spo­ret en App til mobi­len, som tra­ck­er jeres fær­den på gol­f­ba­nen. Tryk på start og put mobi­len i lom­men. Husk at sluk­ke App, når I har spil­let fær­dig. Det er vig­tigt, at mobi­len er i jeres lom­mer og ikke i bag.

Så kan vi efter noget tid se hvor­dan spil­let lig­ger på de for­skel­li­ge hul­ler og der­ved få opti­me­ret vores måde at klip­pe på.
Vores ønske er en mere har­monisk gol­f­ba­ne med en tyde­lig opde­ling af hullerne”.

Bane­ar­bej­de i uge 18 (27/4–1/5):

”Her star­ter vi op med at efter­så gre­ens, da der sta­dig er en del bare plet­ter, som vi ger­ne vil have luk­ket, så vi kan få en jævn spil­le­over­fla­de. Efter­føl­gen­de bli­ver gre­ens top­dres­set og gødet, Hvis alt går vel, skul­le vi have super gode gre­ens om ca. 14 dage”.

Vi vil her til­fø­je, at vores bane­ser­vi­ce i wee­ken­den har afvik­let en ”kampag­ne” for at alle har pit­ch­fork e.l. i lom­men, til at ret­te nedslags­mær­ker op på gre­ens. Det­te vil fort­sæt­te i en peri­o­de endnu ?

Kør­sel med buggy:

Det er nu igen til­ladt for alle at køre bug­gy på vores bane, blot reg­ler­ne her­for overholdes.

Vi vil i den for­bin­del­se lige oprid­se reglerne:

 • Chauf­før­en skal være fyldt 18 år og have kørekort.
 • Med­lem­mer som benyt­ter egen bug­gy, skal have ansvars­for­sik­ring på køretøjet.
  Sker der et uheld med en bug­gy som ikke er for­sik­ret, risi­ke­rer klub­ben at bli­ve erstat­nings­plig­tig. Det kan klub­ben ikke for­sik­res mod.
  For at klub­ben ikke kan dra­ges til ansvar ved evt. uheld, kræ­ver det iflg. vores for­sik­rings­sel­skab, at klub­ben mod­ta­ger en kopi af ansvars­for­sik­rin­gen for pri­va­te buggys.
  For de som end­nu ikke har afle­ve­ret en kopi, sid­der vi på kon­to­ret ven­ligt klar til at mod­ta­ge den ?

Husk i øvrigt at færds­els­reg­ler­ne også gæl­der på pri­vat grund.

Prø­ve­med­lem­mer:

Da vores træ­ne­re, Mor­ten og Jonas, ikke må under­vi­se så man­ge ad gan­ge i den­ne Cor­o­na tid, har vi lige nu opdelt prø­ve­med­lem­mer i grup­per med 4 per­so­ner. Det kræ­ver utro­lig meget plan­læg­ning og flek­si­bi­li­tet, men synes selv, at det går rig­tig fint. ?

Da der bli­ver under­vist med 4 ad gan­gen, bety­der det også, at når men­tor går med dem på banen, så ser I 5 per­so­ner på sam­me bold.
Det er dog kun prø­ve­med­lem­mer­ne der spil­ler – men­tor går med for at vejlede.

Gol­fca­fe:

Vi tror at man­ge glæ­der sig til, at vi igen får nor­ma­le til­stan­de i klubben.
Vi sav­ner vores gol­fcafé rig­tig meget og glæ­der os til Lot­te Slet­ten er tilbage.

I mel­lem­ti­den vil vi dog være gla­de for, hvis I vil støt­te Slet­tens Køk­ken, som er vores for­pag­ter. Tjek der­for den­ne, hvis I får lyst til Take Away https://​www​.face​book​.com/​w​w​w​.​s​l​e​t​t​e​n​s​.​dk/