Medlemsmøde den 4. februar kl. 19:00

Godt nyt år – vel­kom­men til sæson 2015 i Brøn­der­s­lev Golfklub.

Vi star­ter den ny sæson alle­re­de den 4. febru­ar med et med­lem­s­mø­de, hvor vi håber på stor opbak­ning fra vore med­lem­mer, idet der er vig­ti­ge punk­ter på dagsordenen.

Før jul ori­en­te­re­de vi om det sam­ar­bej­de, der er etab­le­ret med DGU for at fin­de veje og meto­der til at få fle­re med­lem­mer i klub­ben. Som med­lem af BG ønsker vi din hjælp og opbak­ning til det­te pro­jekt, så mød op og hør, hvad net­op du kan gøre. DGU vil ori­en­te­re om lig­nen­de pro­jek­ter, som har givet syn­li­ge resul­ta­ter i andre klub­ber, og lede os på vej i vort projekt.

På mødet vil du også få lej­lig­hed til at møde vor nye kok – Ras­mus Bark­holdt Bjerg. Både han og vor pro Mor­ten Hede­gaard vil ori­en­te­re lidt om hvor­dan sæson 2015 kom­mer til at se ud.

Som afslut­ning på mødet vil der bli­ve ori­en­te­ret lidt om det for­ven­te­de resul­tat for 2014, om den fore­stå­en­de gene­ral­for­sam­ling, samt om det sto­re fri­vil­li­ge arbej­de, der udfø­res af klub­bens medlemmer.

Det­te med­fø­rer føl­gen­de dagsorden:
– Fle­re med­lem­mer i Brøn­der­s­lev Golfklub
– Resul­tat af under­sø­gel­sen ”Gol­f­spil­le­ren i Centrum”
– Ori­en­te­ring og præ­sen­ta­tion af vor nye kok
– Ori­en­te­ring fra vor pro
– For­vent­ning til resul­tat for 2014
– Fore­stå­en­de generalforsamling
– Fri­vil­ligt arbej­de i klubben

Mødet vil have en varig­hed af ca. 2 timer, og klub­ben er vært ved kaf­fe og kage.

Til­mel­ding sene­st den 1. febru­ar til: info(at)broenderslevgolfklub.dk, eller på tlf. 98823281.

På gen­syn den 4. februar.

Kommunikationsudvalget/Brønderslev Golfklub.01/15