Medlemsmøde den 22. september kl. 19:00

 

Der afhol­des med­lem­s­mø­de den 22. sep­tem­ber kl. 19:00.

Besty­rel­sen vil ger­ne ori­en­te­re om klub­ben, med føl­gen­de emner:

 

  1. Vel­komst og ori­en­te­ring fra klub­bens for­mand – Ove Pedersen
  2. Rigets Til­stand” – hvor­dan ser den øko­no­mi­ske situ­a­tion ud – Chr. Toft

  3. Pro­en ori­en­te­rer om akti­vi­te­ter. – Mor­ten Hedegaard

  4. Nyt fra “Banen” – Leif Simonsen

  5. Gol­f­spil­le­ren i cen­trum” – Med­lems – og gæste­un­der­sø­gel­ser. – Chri­sti­an Grande

  6. Akti­vi­tet for fle­re med­lem­mer – Chri­sti­an Grande

  7. Dia­log med med­lem­mer­ne – hvad ønsker man at debattere.

 

Tho­mas har sam­men­sat en med­lem­s­af­tens­me­nu: Okse­filet med ber­nai­sesau­ce, grønsa­ger og steg­te kar­to­f­ler til en pris af kun kr. 60,00 per per­son. Ser­ve­res fra kl. 17:00 – alle bor­de ryd­des kl. 18:30. Bestil­ling i cafe­en sene­st den 19. september.

 

Klub­ben er vært ved kaf­fe og kage efter mødet som for­ven­tes at vare en times tid – så der er tid til en gol­f­snak med vennerne.

Til­mel­ding til mødet hos Ulla sene­st den 19. sep­tem­ber kl. 15:00

 

På gen­syn den 22. september

BESTYRELSEN