Medlemsmøde d. 9 maj 2016 | Brønderslev Golfklub

Medlemsmøde d. 9 maj 2016

Kære med­lem­mer

Som tid­li­ge­re med­delt i en nyheds­mail, afhol­des der med­lem­s­mø­de man­dag den 9/5–2016 kl. 19.00.

Besty­rel­sen ønsker at infor­me­re med­lem­mer om føl­gen­de emner:

• Vel­kom­men ved for­mand Jan Kingo
• Siden sidst …diver­se over­ord­net ori­en­te­ring fra for­mand Jan Kingo
• Nyt fra hani­ca­p­ud­val­get ved Kurt Pal­le­sen. Kurt vil for­tæl­le om de nye reg­ler, som gæl­der fra sæson 2016.
• “Rigets til­stand” ved kas­se­rer Met­te Høj­gaard Lundin
• Nyt fra banen ved bane­ud­valgs­for­mand Ole Ravnslund
• Nyt fra træ­ner Mor­ten Hedegaard
• Tak for i aften.

Vi ser frem til at se klub­bens med­lem­mer den­ne aften. Klub­ben vil være vært ved kaf­fe og kage. Af hen­syn til bordop­dæk­ning er til­mel­ding nød­ven­digt på mail info(at)broenderslevgolfklub.dk eller tele­fon 98 82 32 81 sene­st søn­dag den 8/5 kl. 12.00.

Vi for­ven­ter at mødet afslut­tes ca. kl. 21.00.

Besty­rel­sen i Brøn­der­s­lev Golfkub