Medlemsmøde den 10. februar kl. 19:00

Vi afhol­der årets før­ste med­lem­s­mø­de, og håber på at man­ge møder op.

Ulla har udsendt dags­or­de­nen som omfat­ter en ori­en­te­ring om den øko­no­mi­ske situ­a­tion, noget om at vi ven­der sløj­fer­ne fra sæson­start, noget om ny rat­ing af banen og nye gol­freg­ler. Vi skal også høre nyt fra vor nye pro Mor­ten Hede­gaard og hvad han har gang i før sæson­start. Der bli­ver ori­en­te­ret om baneple­je og hvor­for vi måske en gang imel­lem “for­styr­rer” spil­ler­ne og vi skal høre om træ­ning af vore juniorspillere.

Efter det ordi­næ­re møde vil der bli­ve mulig­hed for at lære at bru­ge vor hjer­testar­ter – dog kun for dem der ikke tid­li­ge­re har været på kursus.

For at vi kan sik­re plad­ser til alle bedes man til­mel­de sig hos Ulla sene­st fre­dag den 7. februar.

På gen­syn

KOMMUNIKATIONSUDVALGET