Medlemsinfo juli 2014 | Brønderslev Golfklub

Medlemsinfo juli 2014

Sæd­van­lig­vis ori­en­te­rer besty­rel­sen lidt omkring rigets til­stand, når halv­de­len af sæso­nen er gået. Halv­de­len af 2014 er gået men hel­dig­vis langt fra halv­de­len af golfsæsonen.

Med nær­væ­ren­de ønsker vi gan­ske kort at ori­en­te­re om aktu­el­le ting.

1.  Øko­no­mi
Klub­bens øko­no­mi­ske resul­tat efter de før­ste 5 mdr. af året er til­freds­stil­len­de med en posi­tiv afvi­gel­se fra bud­get­tet. Desvær­re må vi på ind­tægts­si­den kon­sta­te­re en lave­re kon­tin­gen­tind­tægt. Det opve­jes hel­dig­vis af en stør­re gre­en­fee ind­tægt samt en pæn udvik­ling af sponsor­ind­tæg­ter. På udgifts­si­den kan vi glæ­de os over, at det er lyk­ke­des at hol­de omkost­nin­ger til såvel bane samt admi­ni­stra­tion under bud­get­tet. Resul­ta­tet af en meget omkost­nings­be­vidst sty­ring, ikke mindst af vore ansat­te i klubben.

Vi for­ven­ter til året som hel­hed at kun­ne leve op til det opstil­le­de budget.

2. Med­lem­stil­gang og afgang 
Afgang af med­lem­mer har i sto­re træk været som for­ven­tet. Desvær­re har til­gan­gen ikke kun­net ind­fri vore for­håb­nin­ger. Men vi har et pænt antal med­lem­mer under uddan­nel­se og vi håber, at det mun­der ud i et varen­de med­lem­skab. Men det gæl­der sta­dig mere end nogen­sin­de, at vi alle optræ­der som gode ambas­sa­dø­rer for klub­ben og for­sø­ger at træk­ke nye med­lem­mer til.

3. Gre­en­fee
Antal­let af gre­en­fee gæster har frem til udgan­gen af maj udvik­let sig meget posi­tivt. I for­hold til sid­ste år på sam­me tids­punkt har der været en stig­ning på 336. Det gode for­år­s­vejr og den gode bane har haft stor ind­fly­del­se. Vi håber den posi­ti­ve udvik­ling vil fort­sæt­te hen over som­me­ren. Vi gen­ta­ger suc­ce­sen med ½ gre­en­fee til alle i juli og august måned.

4.  Ind­vi­el­se af overdækning 
Som alle bekendt ind­vie­de vi d. 28. juni over­dæk­nin­gen af vore udslags­plad­ser. Vi synes, at det blev en rig­tig god dag for Brøn­der­s­lev Gol­f­klub med efter­føl­gen­de god omta­le i pres­se m.m. Sport­s­ud­val­get og Mor­ten Hede­gaard arbej­der nu på et regel­sæt omkring benyt­tel­se af faci­li­te­ten. Som nævnt under ind­vi­el­sen er por­te­ne bestilt og vil bli­ve mon­te­ret i løbet af som­me­ren. Mor­ten vil her­ef­ter have mulig­hed for at for­be­re­de vin­ter­træ­ning indendørs.

I for­bin­del­se med ind­vi­el­sen over­brag­te 3 af klub­bens med­lem­mer –  Hen­ning Søren­sen ‑1728, Poul Søren­sen – 2992, Jør­gen Abild­gaard – 2643 – klub­ben en lykønsk­nings­ga­ve i form af 1 stk. gave­kort på kr. 330 til ind­køb af 1 stk. heste­kasta­j­ne­træ. Klub­ben er meget tak­nem­me­lig for gaven, der i sam­råd med giver­ne vil bli­ve plan­tet i et områ­de ved gre­en på blå 4.

5.  Søren Kjeld­sen Cup
Sport­s­ud­val­get kan igen i år med glæ­de med­dele, at der vil bli­ve afholdt Søren Kjeld­sen Chal­len­ge. Arran­ge­men­tet gen­nem­fø­res d. 3. august og sport­s­ud­val­get er meget tak­nem­me­lig for, at Søren Kjeld­sen igen i år vil gen­nem­fø­re det­te fan­ta­sti­ske arran­ge­ment. Som tid­li­ge­re år er det et til­bud til alle nord­jy­ske gol­f­klub­ber om at lade 2 af deres bed­ste juni­o­rer ”lege” pro­fes­sio­nel gol­f­spil­ler for 1 dag. Der vil bli­ve under­vist om for­mid­da­gen og afholdt cli­nic på ran­gen og om efter­mid­da­gen slagspil.

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er Søren Kjeld­sen meget tak­nem­me­lig for at vil­le afse tid og pen­ge og her­ved gøre det muligt at gen­nem­fø­re arrangementet.

God som­mer ønskes alle klub­bens medlemmer.
Besty­rel­sen – Brøn­der­s­lev Golfklub