Medlemsbrev nr. 3 maj 2018

Kære alle

Lidt nyt fra bestyrelsen.

Ende­lig fik vi godt vejr og kun­ne ind­vie alle 3 sløj­fer og som­mer­gre­ens. Vi har jo desvær­re svamp i gre­ens og der er sprøjtet her­for. Vi håber de snart er fine og pla­ne igen.

Begyn­der wee­kend­kur­sus i april samt dia­be­tes golf:

Af de 14 begyn­de­re, som har været på begyn­der­kur­sus i april måned, har de 12 meldt sig ind nu. Det er vi rig­tig gla­de for og uden de to dyg­ti­ge træ­ne­re og de man­ge fri­vil­li­ge kun­ne det slet ikke lade sig gøre – så tusin­de tak for det.

Dia­be­tes­hol­det var på 8 og her har de 5 tak­ket ja til at fort­sæt­te frem til 1/6. Der­ef­ter håber vi så, at de tager imod til­bud om at bli­ve med­lem af klubben.

Gol­fens Dag: På Gol­fens Dag delt­og 23 og her har 10 meldt sig ind til begyn­der­kur­sus i maj. Det bety­der, at der pt er 18 begyn­de­re på næste weekendkursus.

Det er her­ligt med så man­ge nye medlemmer.

Tur­ne­rin­ger: Der har været fin opbak­ning til de før­ste 2 tur­ne­rin­ger Pros­hop­pens Åbnings­tur­ne­ring og Mr Ager­bæk / Skott Tur­ne­rin­ger, og det er her­ligt ikke mindst for vores sponsorer.

Med­lem­s­for­de­le:

MR. Ager­bæk.  Man­dag den 14. maj afhol­der vi en med­lem­s­af­ten hos MR. Ager­bæk i Bred­ga­de, hvor der vil være vin­s­mag­ning fra Vin­spe­ci­a­li­sten, lidt godt til ganen fra Gol­fca­fe­en, kort fored­rag om livet som pro­fes­sio­nel gol­f­spil­ler ved Jakob Kol­lerup, mode­op­vis­ning fra Ager­bæk og Gol­fshop­pen lige­som der kan købes tøj med 24% rabat. De 10% er kon­tan­tra­bat, 10% kun­de­klu­bra­bat og 4% til gol­f­klub­ben. Se opslag på klubhusdøren.

Arran­ge­men­tet begyn­der kl. 19.00 og varer ca. 3 timer. Til­mel­ding til dan@mr-agerbaek.dk eller ulla@broenderslevgolfklub.dk  eller på kon­to­ret sene­st den 9. maj

Afte­nen sponso­re­res af MR. Ager­bæk og er gra­tis for deltagerne.

OBS. Der er begræn­set plads til ca. 60, så det er ’først til møl­le’ prin­cip­pet her. Vi håber, at rig­tig man­ge af jer vil bak­ke op om det­te hyg­ge­li­ge arrangement.

Ste­na Line: Vi har også ind­gå­et en SØLV sponsoraf­ta­le med Ste­na Line, der blandt andet bety­der, at med­lem­mer af klub­ben får 10% på fær­gens pris, hvis de benyt­ter et nyt link fra vores hjem­mesi­de til en lan­dings­pa­ge hos Ste­na Line. Vi vil også få kom­mis­sion til klub­ben med 5% på de køb, I som med­lem­mer gør ved Ste­na Line. Vores med­lem­mer vil des­u­den mod­ta­ge diver­se til­bud til ture, hote­l­op­hold m.v. på den­ne lan­dings­pa­ge. Ene­ste betin­gel­se er at i går på Ste­na Lines side via vores hjemmeside.

Lin­ket er www​.ste​na​li​ne​.dk/​9​7​0​0​g​olf

Der er link på vores hjem­mesi­de til alle guld og sølvsponso­rers hjemmesider

Vi håber meget, at vores nye med­lem­s­for­de­le vil bli­ve til gavn for både sponso­rer­ne og med­lem­mer. Der er ved at bli­ve udar­bej­det et opslag om alle med­lem­s­for­de­le­ne. Når det er fær­digt, vil de bli­ve lagt på hjemmesiden.

Med­lem­s­mø­de: Der vil bli­ve afholdt med­lem­s­mø­de den 11. juni kl. 19.00 med del­ta­gel­se af vores bane­kon­su­lent Tho­mas Jep­sen fra DGU så sæt kryds i kalen­de­ren alle­re­de nu.

Mara­tongolf: Der spil­les Marat­hon Golf søn­dag den 20. maj. Marat­hon Golf er et pro­jekt, som vores eli­te­spil­le­re laver for at give noget til­ba­ge til klub­ben for den støt­te klub­ben giver til eli­ten. Marat­hon Golf star­te­de til­ba­ge i 2014. Udbyt­tet af Marat­hon Golf har bl.a. været med til at over­dæk­nin­gen blev en rea­li­tet sam­ti­dig med loun­ge­møb­ler­ne og lys på rangen.

Der vil kom­me sær­skilt med­del­el­se ud om det­te i næste uge. Eli­te­spil­ler­ne star­ter med at spil­le kl. 05.00 om mor­ge­nen og slut­ter kl. 17.00. De skal spil­le så man­ge hul­ler som muligt.

Sam­ar­bej­de ønskes: Der er desvær­re for ofte med­lem­mer, der pres­ser sig ind på banen uden tids­be­stil­ling. Der er også fle­re som boo­k­er, men slet ikke over­hol­der start- og flet­te­ti­der. Spil­let på banen vil gli­de meget bed­re, såfremt alle over­hol­der start- og flet­te­ti­der. Der­for kære med­lem­mer det­te er et lil­le nødråb om samarbejde😊

Vi har jo bane­ser­vi­ce i Wee­ken­der­ne, så hvis der ser ud til at være et hul, så spørg dem, om der er mulig­hed for at star­te tid­li­ge­re. Bane­ser­vi­cen er her for at ser­vi­ce­re jer og sør­ge for at alt gli­der, så alle har en god run­de. Det er det ene­ste vi som besty­rel­se ønsker. At med­lem­mer har det godt og nyder at kom­me i klubben.

På besty­rel­sens vegne

Kir­sten Juel Jensen