Medlemsbrev nr. 1. marts 2019

Kære med­lem­mer!

Nu varer det ikke så læn­ge inden gol­f­sæ­so­nen begyn­der og alle vi med­lem­mer kan kom­me på græs. Der er man­ge, som glæ­der sig.

Det bli­ver en spæn­den­de sæson med både ny Chef­gre­en­ke­e­per Søren Ørskov og ny for­pag­ter Tho­mas Slet­ten. Det bli­ver ikke så meget Tho­mas, som vi kom­mer til at se i køk­ke­net, men der­i­mod Lot­te Slet­ten der bli­ver ansigt udadtil – og I kan glæ­de jer.

Kon­sti­tu­e­ring:

Besty­rel­sen kon­sti­tu­e­re­de sig som føl­gen­de efter generalforsamlingen:

For­mand Kir­sten Juel Jensen

Næst­for­mand Git­te Rune

Kas­se­rer Jens Skibsted

Bane­ud­valgs­for­mand Mor­ten Olsen

Sport­sansvar­lig Tage Nielsen

Klubhus­ansvar­lig Jens Jørn K. Jensen

Kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig Ken­neth Emil Møller

Der var mødt man­ge med­lem­mer op til vores gene­ral­for­sam­ling. Klubhu­set var fyldt. Dejligt.

Gene­ral­for­sam­lin­gen gik som vi hav­de håbet. De af besty­rel­sen indstil­le­de kan­di­da­ter blev valgt.

Lot­te Slet­ten fra Gol­fcaféen hav­de lavet læk­ker mad og en fan­ta­stisk læk­ker cho­ko­la­de­ka­ge til kaffen.

Opryd­nings­dag den 30. marts:

Igen i år har vi opryd­nings­dag nem­lig lør­dag den 30. marts fra kl. 9 – 13. Alle mødes kl. 08.45 og får uddelt de opga­ver, som man er til­meldt. Når opryd­nings­da­gen er slut, laver Gol­fcaféen dej­li­ge kar­bo­na­der med grø­nær­ter til. Det­te er en tra­di­tion. Til­mel­ding skal ske via gol­f­box under klub­tur­ne­ring og husk at til­mel­de jer den opga­ve I ønsker. Der er bl.a. pæle­sæt­ning, P‑plads rives og ren­ses, Bagrum fejes og gøres rent og man­ge man­ge fle­re opgaver.

Åbnings­tur­ne­ring den 31. marts:

Søn­dag den 31. marts er vores fan­ta­sti­ske pros­hop end­nu engang sponsor og det ple­jer jo at være både hyg­ge­ligt og inspi­re­ren­de at del­ta­ge i den­ne tur­ne­ring. Den er åben for alle klub­med­lem­mer. Efter tur­ne­rin­gen er klub­ben vært ved en dej­lig omgang sup­pe. Så til­meld jer på gol­f­box under klub­tur­ne­ring – det bli­ver en dej­lig golfdag.

Bag­mær­ker:

Dis­se kan hen­tes på kon­to­ret tirs­dag og tors­dag her i marts og efter 1.april kan de hen­tes hos bane­ser­vi­ce i weekenderne.

Jeg vil meget ger­ne bede jer om at benyt­te dis­se dage, da Ulla er ale­ne på kon­to­ret og der er rig­tig meget admi­ni­stra­tivt arbej­de her i marts-april måned. Hvis alle hen­ter ved Ulla bli­ver hun for­styr­ret rig­tig man­ge gan­ge og det er mega stres­sen­de, når man skal kon­cen­tre­re sig om admi­ni­stra­tivt arbejde.

Nord­jy­ske Bank konkurrence:

Den­ne kon­kur­ren­ce er nu i gang og I kan benyt­te den kupon, der sid­der på stan­de­ren ind­til de nye sco­re­kort er klar. Så kan I benyt­te neder­ste del (gul bane) udfyl­de den bag­på rive den af og kom­me den i ’post­kas­sen’

Der træk­kes lod om et gave­kort 4 gan­ge i løbet af sæso­nen på kr. 1.000,00 valg­frit til Gol­fcaféen eller Proshop.

ECCO tour i Aal­borg Golfklub:

I uge 23 (3.–9. juni) er der Ecco tour i Aal­borg Gol­f­klub. Vi vil i den uge tage imod deres fuld­tids­med­lem­mer til frit spil på vores bane. De skal selv­føl­ge­lig mel­de sig til via gol­f­box.  I ugen efter i uge 24 (10.- 16. juni) kan vores fuld­tids­med­lem­mer så frit spil­le på Aal­borg Gol­f­klubs bane. Igen med til­mel­ding via gol­f­box max 13 dage før.

Vel­gø­ren­de forening:

Vi blev god­kendt som vel­gø­ren­de for­e­ning i 2018, og det bety­der at vi igen i 2019 kan få moms­re­fu­sion hvis 100 med­lem­mer igen ind­be­ta­ler hver kr. 200 som gave til klubben.

Det­te håber vi, at man­ge af jer vil gøre igen. I kan gøre det på fle­re måder. Enten via Pro­box 24 stan­de­ren eller ved en ban­ko­ver­før­sel til kon­tonr. 7445 1222223 eller mobil­pay nr 56507. Uan­set hvil­ken af beta­lings­må­der­ne I ønsker at benyt­te, så Husk at skri­ve gave og medlemnr.

Der vil bli­ve lagt kupon til opgi­vel­se af gave­be­løb og cpr​.nr. på skran­ken ved kon­to­ret så de der ønsker det kan få det fra­truk­ket i skat for 2019. Husk kupo­nen skal afle­ve­res til administration.

Vi ses til bane­åb­ning den 31. marts og for­hå­bent­lig også til opryd­nings­da­gen den 30. marts.

Man­ge golfhilsener

Kir­sten Juel