Medlemsbrev december 2018

Kære med­lem­mer

Så er det tid til det sid­ste nyheds­brev i år. Julen er tæt på og vi skal snart sige god­dag til 2019.

Vi har haft et her­ligt år på banen med godt vejr og mas­ser af golf. Bol­den rul­le­de og vi har lavet dri­ves som aldrig før. Det er sta­dig muligt at spil­le på alle hul­ler med som­mer­gre­ens, men sla­ge­ne er ble­vet kor­te­re nu, hvor der er græs på fairway og det er ble­vet koldt.

Det er dej­ligt at se, at der er gol­f­spil­le­re på banen hver dag. Men husk nu at pas­se på vores bane. Det er så dej­ligt at vi sta­dig spil­ler på som­mer­gre­ens, når der ikke er frost. Husk dog på at der kan være vin­ter­gre­ens nog­le dage, hvis kee­per­ne skøn­ner det.

Ulla hol­der jule­fe­rie frem til 2. janu­ar, men kon­to­ret vil være luk­ket frem til tirs­dag den 8. janu­ar, da der skal skif­tes for­pag­te­re i Gol­fcaféen. Som I alle ved skal vi sige far­vel til Kri­sti­an og Rik­ke og Vel­kom­men til Tho­mas Slet­ten og hans søster Lot­te Sletten.

Ulla gør opmærk­som på at der er udsendt kon­tin­gen­topkræv­ning medio decem­ber. Så til jer med­lem­mer som end­nu ikke er på pbs eller elek­tro­nisk ind­be­ta­lings­kort – Hold øje i post­kas­sen. Hvis I ikke har mod­ta­get noget giro­kort end­nu, så skriv til kon­to­ret på info@broenderslevgolfklub.dk

Vi får malet klubhu­set ind­ven­dig i febru­ar. Chris Jes­per­sen med ven­ner har lovet at stå for det. Tusind tak.

Hvis der end­nu er nogen med­lem­mer, som end­nu ikke har fået bestilt nytårs­me­nu, kan det nås end­nu oply­ser Kri­sti­an – men der er kun få kuver­ter tilbage.

Ny sponsor JKE og St. Ajstrup: Det er en stor for­nø­jel­se af kun­ne præ­sen­te­re JKE og Køk­ken-og Hvi­de­va­re­brugs­en i St. Ajstrup som ny guldsponsor i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Det er en virk­som­hed med stol­te tra­di­tio­ner og dyg­ti­ge med­ar­bej­de­re, som i mere end 40 år har solgt køk­ke­ner, bade­væ­rel­ser og hår­de hvi­de­va­rer til nordjyderne.

Med 2 butik­ker, en i St. Ajstrup ved Nibe med mere end 4.000 m² udstil­ling og JKE Design butik­ken på Hjør­ring­vej i Brøn­der­s­lev fin­der du et fan­ta­stisk vari­e­ret udbud af lokalt pro­du­ce­re­de JKE køk­ke­ner og bade­væ­rel­ser. Beg­ge butik­ker er så abso­lut et besøg værd – og de lover, at du med garan­ti kan for­ven­te den bed­ste ser­vi­ce og de skar­pe­ste pri­ser, som mar­ke­det kan tilbyde.

Udover dit eget per­son­li­ge gode til­bud som med­lem af gol­f­klub­ben ”done­rer” JKE/St. Ajstrup også 1% af det køb, som gol­f­klub­bens med­lem­mer køber ind for i hele 2019. Det er et meget flot til­bud, som vi håber I vil bak­ke op omkring.

Se meget mere om JKE og St. Ajstrup på dis­se 2 web­s­i­tes:  www​.st​-ajstrup​.dk og www​.jke​-design​.com

Bene­FiT Vores nye sponsor fysi­o­te­ra­pe­ut­kli­nik­ken i Dron­ning­lund Bene­FiT har til­bud om en Golf Body Test til alle med­lem­mer der ønsker at gøre deres krop til en med­spil­ler på banen.

Nor­mal­pris kr. 900,00 Med­lem­mer af Brøn­der­s­lev gol­f­klub skal give kr. 700,00

Bene­fit Dron­ning­lund – https://​www​.bene​-fit​.dk/​d​r​o​n​n​i​n​g​l​und

In Modus: Husk at der star­ter et golftræ­nings­hold op den man­dag 7. janu­ar 2019 kl. 16.00 – 17.00

og de kom­men­de 5 mandage

InMo­dus Brøn­der­s­lev: http://​inmo​tus​.dk/

B‑Beautiful: Godt jule­ga­ve­til­bud hvis du mang­ler en sid­ste gave. Der er til­bud på ansigts­be­hand­ling nor­mal­pris kr. 550,00 nu kr. 399,00 og 10 % på Exu­vi­an­ce produkter

B‑beautiful Brøn­der­s­lev – http://​www​.bbeau​ti​ful​.dk/

Der er også med­lem­s­for­de­le hos

Nybo­lig Brøn­der­s­levhttps://​www​.nybo​lig​.dk/

Klub­ben mod­ta­ger 10 % af salgs­salør, såfremt Nybo­lig Brøn­der­s­lev sæl­ger hus for et klubmedlem

Ste­na Line

10 % på alle bil­let­ter købt via link https://​www​.ste​na​li​ne​.dk/​9​7​0​0​g​olf 5 % til­fal­der golfklubben

Høre­ap­pa­ra­tet Øre­læ­ger­nes Høre­cen­ter - https://​www​.hoe​re​ap​pa​ra​tet​.dk/

Gave­kort på kr. 500,- til køb af høre­ap­pa­rat – Gave­kor­tet hen­tes på kon­to­ret i golfklubben

Husk at støt­te alle vores sponso­rer for de støt­ter os. Alle såvel sto­re som små sponso­rer er med til at sik­re en gol­f­klub i Brøn­der­s­lev. Du kan se alle vore sponso­rer på vores hjem­mesi­de https://​bro​en​der​s​lev​gol​f​klub​.dk/

Så vil jeg på besty­rel­sens veg­ne ønske alle en rig­tig glæ­de­lig jul og et godt nytår. Stor tak til alle sponso­rer for støt­te og stor tak til alle jer fri­vil­li­ge, som hjæl­per Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Uden støt­te og hjælp vil­le det se sort ud.

Kir­sten Juel Jensen