Medlemsbrev april 2019

Kære medlemmer!

Så er var­men ende­lig kom­met og vi alle har glæ­det os til både var­men og påsken. Vi har alle­re­de nu haft 2 hold begyn­de­re i gang. På før­ste hold var der 11, hvoraf de 10 fort­sat­te og på hold 2 var der 7, hvoraf de 6 fort­sat­te. Det er vi super gla­de for.

Der er også star­tet 12 fan­ta­sti­ske unge men­ne­sker op, som går på NIH (Nord­jyl­lands Idræts­højsko­le) – De får under­vis­ning hver tirs­dag og kan så spil­le hvid sløjfe.

Vi har også fået med­lem­mer fra andre klub­ber og der er med­lem­mer, som er kom­met i gang igen efter en læn­ge­re pau­se. Så der er en dej­lig stem­ning og atmos­fæ­re i klub­ben. Tak for det?

Golfsporet:

Vores nye chef­gre­en­ke­e­per Søren Ørskov er rig­tig glad for den info, han får fra gol­f­spo­ret. Jeg har så ople­vet, at fle­re af jer med­lem­mer ikke ved eller måske ikke kan huske, hvad det er. Det er en app som I down­lo­a­der til tele­fo­nen, og så tæn­der I den og log­ger på app’en, inden I går ud. Der­ef­ter sluk­ker I tele­fo­nen, stik­ker den i bag­lom­men og ikke i bag­gen, da det ikke siger noget om hvor I går. Sluk den inden I læg­ger den i bag­lom­men. Den bru­ger så 5–10% strøm på 18 hul­ler. Den viser, hvor vi går på banen, hvil­ke bun­ke­re vi lan­der i og hvor vi kom­mer i ufø­re m.m. til vig­tig info for bane­per­so­na­let. Så brug den. TAK

Salg af træ

Klø­ve­klart bræn­de kan nu købes af klub­bens medlemmer.

Pris kr. 200,- pr. rum­me­ter eller fyld din trai­ler og aftal pri­sen med Ole Ravnslund.

Ole Ravn­slund kon­tak­tes på mobil 20 46 60 56 for afta­le om afhent­ning og betaling.

Gave på kr. 200,00 til klubben:

Så til vores nye sta­tus som vel­gø­ren­de for­e­ning. I må meget ger­ne ind­be­ta­le kr. 200,00 som gave til klub­ben igen i år, så vi kan få moms­re­fu­sion. Belø­bet kan ind­be­ta­les på kon­to 7445 1222223 eller via mobil­pay 56507. Der lig­ger sed­ler på disken ved kon­to­ret til at udfyl­de, så I kan få fradrag for belø­bet i skat. Vi sør­ger for indberetningen.

Vi håber meget, at vi igen i år kan få min. 100 med­lem­mer til at give den­ne gave. Vi får moms til­ba­ge for 2018 i novem­ber 2019.  Først der ken­der vi det ende­li­ge beløb vi får refunderet.

Pen­ge­ne vi fik som gave sid­ste år blev del­vist brugt på en ny bane­ser­vi­ce­bil og resten ven­ter på at bli­ve brugt i ban­ken. Vi vil i år sat­se på at bru­ge pen­ge­ne til banen. Søren Ørskov ønsker sig en sli­be­ma­ski­ne, så han selv kan sli­be vores kni­ve på maski­ner­ne. Vi får det pt. gjort ude i byen. De skal sli­bes ofte­re end vi tid­li­ge­re har brugt, for at klip­pe græs­set skar­pt, så vi kan opti­me­re vores bane. Så der­for ønsket.

BGE

BGE (Brøn­der­s­lev Golf Eli­te) spil­le­de mara­tongolf i 2018 og belø­bet er done­ret til klub­ben. De har valgt at få sat jern­va­sker op ved dri­ving ran­ge. Det glæ­der vi os til, for vi kan ikke slå ordent­li­ge slag med beskid­te jern.

Golfens Dag den 28. april kl. 10.00

Vi har fået nog­le fly­ers til gol­fens dag. I må meget ger­ne tage nog­le styk­ker og kom­me i jeres nabo­ers post­kas­se. Også ger­ne invi­te­re dem med til den 28. april. Det vil være dej­ligt, hvis der kom­mer man­ge til dagen, så vi kan få nye medlemmer.

Der vil også været et til­bud dia­be­ti­ke­re. Det er jo vig­tigt, at man som dia­be­ti­ker dyr­ker motion. Så ken­der du en, som er dia­be­ti­ker, så tage ved­kom­men­de med i klub­ben til gol­fens dag.

Trøjer:

I år vil det være muligt at købe polo­er med klublogo i shop­pen. Det har været et ønske, at få en klub­trø­je som man kan købe fort­lø­ben­de. Polo­en bli­ver lyse­blå og i en super­kva­li­tet. Det bli­ver muligt at købe trøj­en i man­ge år frem med­min­dre der sker et eller andet ufor­ud­set. Pri­sen på polo­trøj­en bli­ver kr. 499,-. Det er lidt usik­kert, hvor­når den lan­der i shop­pen men vi håber på, at det bli­ver snart. Polo­en kan købes af alle. På den måde kan med­lem­mer være ens, hvis man evt. spil­ler regionsgolf.

Vi har som udgangs­punkt alle stør­rel­ser hjem­me til at prø­ve og der sup­ple­res jævn­ligt op. Der kan ikke for­ven­tes, at der er lager på alle størrelser.

Vi arbej­der også på, at få en varm trø­je med klublogo. Det hører I om senere.

Så den nye klub­far­ve på trø­jer er lyseblå.

Tidsbestilling:

For en god ordens skyld vil jeg lige infor­me­re om, at I som med­lem­mer kan boo­ke 14 dage før start­tid. Start­ti­der­ne skal ALTID bekræf­tes sene­st 15 min. før. Det er meget vig­tigt. Som noget nyt kan I bekræf­te start­tid, selv­om I er nede på par­ke­rings­plad­sen. Det­te gøres på gol­f­box appen, men så kan I ikke udskri­ve scorekort.

Decohaven:

Deco­ha­ven kom­mer og plan­ter vores blom­ster­kum­mer til. De er ny sponsor.

De har fået renove­ret plan­tesko­len, og den er vir­ke­lig et besøg værd. Den lig­ger på Løk­ken­vej TH lige efter rund­kørs­len. Så gå en tur der i det pragt­ful­de nye anlæg og bliv inspi­re­ret til haven eller alta­nen. De har også blom­ster til stuen.

Stena Line:

Hvis i skal til Sve­ri­ge eller Oslo i år så husk at boo­ke gen­nem vores sponsor­si­de. Gå ind på hjem­mesi­den, tryk på sponso­rer og tryk på Ste­na Lines loge. Så får I 10% på den til enhver tid gæl­den­de pris og klub­ben får 5%

Der kom­mer gode pri­stil­bud på som­me­rens rej­ser lige efter påske, så det bli­ver meget bil­ligt at tage til Sve­ri­ge, og den sven­ske kro­ne er i en meget for­del­ag­tig kurs for os dan­ske. Så hold øje med Ste­na Lines hjemmeside.

God påske

Med ven­lig hilsen
Kir­sten Juel Jensen