Maratongolf i Brønderslev

Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs Eli­te afhold­te lør­dag den 18. juni Maratongolf.

6 eli­te­spil­le­re fra Brøn­der­s­lev Gol­f­klub spil­le­de så man­ge hul­ler de kun­ne fra kl. 05.00 til kl. 17.00 – d.v.s  12 timers spil. Målet for hver enkelt spil­ler var 100 hul­ler. Den yng­ste spil­ler var 14 år og den æld­ste var 36 år. De 6 spil­le­re var Mor­ten Hede­gaard, Mat­hi­as Søren­sen, Ale­xan­der Niel­sen, Nico­lai Søren­sen, Jonas Thy­gaard og Oli­ver Mortensen.

Der blev i alt spil­let 600 hul­ler og lavet 70 bir­di­es, hvil­ket bety­der at 70 hul­ler blev spil­let i en under par. Det sva­rer til at hver spil­ler har gået ca. 35 km – spil­let 100 huller.

Idéen med Mara­tongolf kom­mer fra vores træ­ner Mor­ten Hede­gaard. Han mener, at det er en god idé, at eli­te­spil­ler­ne giver noget igen til klub­ben for den støt­tes der ydes til hver enkelt spil­ler i løbet af en sæson i form af rej­seud­gif­ter, tøj og træ­ning.  Via sponsora­ter som ydes af både virk­som­he­der og klub­med­lem­mer ind­sam­les der pen­ge på dagen, og i år blev der sponso­re­ret for kr. 19.264,00 – et flot beløb.

Eli­te­spil­ler­ne hav­de alle­re­de for 3 uger siden bestemt at klub­ben i år skul­le have 2 sæt loun­ge møb­ler til ter­ras­sen, bestå­en­de af sofa, 2 læne­sto­le og sofa­bord – dis­se er alle­re­de taget i brug, og klub­ben er meget gla­de for den fine gave.

Det er meget flot at både klub­bens enhvervs­sponso­rer og klub­bens med­lem­mer støt­ter op omkring det­te initiativ.

Mor­ten Hede­gaard håber at pro­jek­tet også kan gen­nem­fø­res i 2017.

Neden­stå­en­de ses de både gla­de og træt­te spillere.

2016_Maratongolf 2016_Maratongolf_2