Maraton golf

Med nær­væ­ren­de ønsker jeg på besty­rel­sens veg­ne at ret­te en stor tak til alle invol­ve­re­de i det gen­nem­før­te gol­far­ran­ge­ment – Mara­tongolf -. Pri­mært skal tak­ken ret­tes til vores pro – Mor­ten Hede­gaard – som ini­ti­a­tiv­ta­ger til arran­ge­men­tet. Der­næst en stor tak til alle sponso­rer. Her skal næv­nes klub­bens med­lem­mer, fir­ma­er og Nike. Der­u­d­over skal der lyde en stor tak for den sto­re opbak­ning til arran­ge­men­tet af klub­bens med­lem­mer samt hjælp af cad­di­es og hjælp i huset til sty­ring af arran­ge­men­tet og ikke at glem­me med­lem­mers ser­ve­ring til styr­ke af fysik­ken i form af kage op chokolade.

For­må­let med at gen­nem­fø­re arran­ge­men­tet var Mor­tens hjælp til klub­ben til at skaf­fe den sid­ste nød­ven­di­ge finan­si­e­ring til en fær­dig­gø­rel­se af den igang­væ­ren­de over­byg­ning af udslags­ste­der. Slut­re­sul­ta­tet blev på i alt kr. 42.558. Et fan­ta­stisk resul­tat, der langt har over­gå­et for­vent­nin­ger­ne. Belø­bet skal spe­ci­elt anven­des til de nød­ven­di­ge ind­køb af por­te m.m., hvil­ket er nød­ven­digt for at Mor­ten kan opbe­va­re sit udstyr, gen­nem­fø­re vin­ter­træ­ning m.m.

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er stolt og glad over, at vi nu på lige fod med andre sto­re klub­ber kan gøre brug af vore faci­li­te­ter uan­set vej­r­lig. Det vil kom­me alle vore med­lem­mer til gode både under egen træ­ning samt ved under­vis­ning af proen.

Det er imid­ler­tid en kends­ger­ning, at uden den sto­re opbak­ning fra vore eli­te­spil­le­re og sport­s­ud­valg, vil­le arran­ge­men­tet ikke kun­ne gen­nem­fø­res. Spe­ci­elt en stor tak til Met­te Lun­din, Ulla m.fl. samt til hver enkelt eli­te­spil­ler. Uden Jeres sto­re enga­ge­ment i pro­jek­tet var målet ikke nået. Det lover godt for Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, når ung­dom­men sæt­ter sig i spidsen.

Ove Peder­sen