Nyt fra bestyrelsen – oktober

Øko­no­mi:

Øko­no­mi­en føl­ger bud­get­tet ind­til vide­re, hvil­ket blandt andet skyl­des fle­re gre­en­fe­e­spil­le­re og fle­re nye med­lem­mer end budgetteret.

Med­lem­stal: Vi har nu i alt inklu­si­ve prø­ve­med­lem­mer 1066 med­lem­mer og vi har i som­mer haft posi­tiv til­gang af greenfeespillere.

Gre­en­fe­e­pri­ser­ne fast­hol­des på kr. 400,00 på stor bane i 2018, men ned­sæt­tes på hvid bane til kr. 150,00, da vi skal mat­che andre ’pay and play’ baner og fle­re har givet udtryk for, at pri­sen afholdt nogen fra at spil­le. Vi har igen i år også fået besøg af dej­ligt man­ge gæster fra vores sam­ar­bej­de i Gol­fring Nordjylland

Øster Brøn­der­s­lev Spa­re­kas­ses Fond har givet kr. 20.000,00 til læs­kur, der skal stå på tee­ste­det på rød 4 – gre­en rød 3

Brun­der Ned­bryd­ning har givet et star­ter­s­kur til tee­ste­det på rød 1.

SE fon­den har givet kr. 50.000,00 til nye skral­des­pan­de og bæn­ke på banerne.

Der vil bli­ve ori­en­te­ret yder­li­ge­re på med­lem­s­mø­det den 6. november.

Taget:
Vi vil påbe­gyn­de repa­ra­tion af tag medio okto­ber. De sto­re oven­lyskas­ser fjer­nes og der bli­ver lavet oven­lysvin­du­er, der flug­ter taget i ener­gi­ven­ligt 3 lags glas. Den nuvæ­ren­de kon­struk­tion kan ikke bære kas­ser­ne og slet ikke hvis der kom­mer ener­gi­ven­ligt glas i. At repa­re­re den nuvæ­ren­de kon­struk­tion med ener­gig­las er uden for vores øko­no­mi­ske rammer.

Vi har fået kr. 125.000,00 i kom­pen­sa­tion fra TRYG og kr. 70.000,00 fra Brøn­der­s­lev Kom­mu­ne til hjælp.

Der vil bli­ve ori­en­te­ret yder­li­ge­re af klubhus­ansvar­lig Jens Jørn Krogh Jen­sen på med­lem­s­mø­det den 6. november.

Tur­ne­rin­ger:
Der er ble­vet afholdt Sponsor­tur­ne­ring, Alders­be­stem­te klub­mester­ska­ber og Fri­vil­lig­heds­tur­ne­ring. Alle med lidt regn og våde baner, men hel­dig­vis har der været godt humør og fin del­ta­gel­se. Dog vil­le det være godt hvis fle­re vil stil­le op til alders­be­stemt klub­mester­skab, så det kan bli­ve en rig­tig festdag.

Vi har også fået den glæ­de­lig nyhed, at vores 4. divi­sion Her­rer, hvor Mar­tin Knud­sen er hold­kap­ta­jn er ryk­ket op i 3. divi­sion. Det bety­der at alle vores hold ryk­ke­de op i år. Fantastisk

Resul­ta­ter­ne fra de for­skel­li­ge tur­ne­rin­ger kan ses på klub­bens hjem­mesi­de og facebookside.

Næste år bli­ver vi vær­ter for Dan­marks­mester­ska­bet for 2 gene­ra­tio­ner den 30.06 + 01.07.2018

Face­book:
Hur­ra for face­book. Det har givet os fan­ta­stisk rek­la­me, at benyt­te det til markedsføring.

I tiden 1.–31. august 2017 er vores resul­tat at 43.884 har fået vores opslag.

26.030 har ’synes godt om’, kom­men­te­ret eller delt vores opslag.

Vores annon­ce har fået 959 klik på video eller link til hjemmeside.

42.460 gan­ge er annon­cen ble­vet vist og 22.382 per­so­ner har set den.

Erhvervs­net­værk:
Det ser ud til, at der nu bli­ver etab­le­ret et erhvervs­net­værk i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, som har vært et stort ønske for klub­ben længe.

Det er ikke nød­ven­digt at spil­le golf for at være med.

Det er en rig­tig spæn­den­de nyhed, som vi glæ­der os til at få ind i huset.

Hvis du vil vide mere så kon­takt Hen­rik Thom­sen på tlf. 23643939 eller mail henrik@podi.dk

Vær opmærk­som:
Pas på med at træ­de på spe­e­de­ren når I kører ud og ind af par­ke­rings­plad­sen. Nog­le med­lem­mer ople­ver, at de må sprin­ge for livet, når der køres lidt for stærkt på par­ke­rings­plad­sen. Det er spe­ci­elt biler, der kom­mer til og fra bagrum­met, der har fartglæde.

Det er også vig­tigt at sæn­ke far­ten på Gol­f­vej­en. Vi har fået en ven­lig anmod­ning om at vise hen­syn til ridepi­ger­ne, der går med deres heste. Så sænk far­ten og tag hen­syn; selv 30 km i timen er for meget, når man skal for­bi en pige, der går med en hest.

Kør­sel og fær­den på banen:
Jeg er helt bevidst om at nog­le, ja måske man­ge synes, at det er fjol­let og for­kert, at der ikke må køres med trol­ley mel­lem gre­en og bun­ker og helt bevidst væl­ger at gøre det alli­ge­vel. Det er alt­så for­budt og der er en god grund til det. Det gæl­der også kør­sel med buggy.

Selv til alders­be­stemt klub­mester­skab kun­ne man se man­ge spor efter trol­leys mel­lem bun­ker og gre­en og end­da på den meter, der er som for­gre­en rundt om gre­en. Det er ikke ok.

Hvis der ikke er en bun­ker, så hold ven­ligst en afstand til for­gre­en på 2–3 meter

Læg riven i bun­ke­ren og ret nedslags­mær­ker op

Rens­ning af sko og vogne:
Vog­ne skal ren­ses ved bagrummet.

Sko kan ren­ses ved klubhu­sets 3 ste­der. Og fej så ven­ligst græs sam­men efter jer.

Hvis der ren­ses vog­ne på plad­sen ved klubhu­set, lig­ner det hur­tigt et vær­re svi­ne­ri, for der er desvær­re for man­ge, der ikke har ’mor’ med til at feje sam­men efter sig, og ikke har lært at gøre det selv.

Der er kun med­lem­mer­ne selv til at hol­de områ­det omkring og til dels i klubhu­set, så der­for er det også vel­set, at ren­se sine sko inden man går ind på ter­ras­sen eller ind i klubhuset.

Vi arbej­der på en god løs­ning, så det bli­ver nem­me­re at kom­me af med græs­set vi blæ­ser af sko­e­ne. Vi vil også ger­ne fin­de en bed­re løs­ning til rens­ning af bag­vog­ne. Så gode for­slag modtages.

Fri­vil­li­ge:
Alle vores fri­vil­li­ge var desvær­re ikke med til Frivillighedsturneringen.

Stor tak til alle, der gen­nem hele året hjæl­per med at få klub­ben til at fun­ge­re. Vi kan fra besty­rel­sens side ikke tak­ke nok for den ind­sats, der gøres omkring banen, klubhu­set, nye med­lem­mer, admi­ni­stra­tio­nen, sport og tur­ne­rin­ger m.v.

Med­lem­s­mø­de den 6. novem­ber klok­ken 19.00

Vi håber rig­tig man­ge vil møde op og fejre vores dyg­ti­ge spil­le­re samt høre uddy­ben­de nyt om øko­nom, bane og klubhus. Der vil end­vi­de­re bli­ve intro til gol­fø­vel­ser. Ind­by­del­se med pro­gram udsen­des snart.

På besty­rel­sens vegne
For­mand Kir­sten Juel Jensen