Månedsbrev nr. 4. august/september 2017

Jeg håber alle har haft en god som­mer og nu er opla­det og klar til efter­å­rets aktiviteter.

Banen:
Vi har desvær­re haft en våd og kold som­mer, hvil­ket også har givet udfor­drin­ger for vores bane. Trods det har den aldrig været flot­te­re. Fairways er grøn­ne, gre­ens hur­ti­ge og områ­det vel­ple­jet. Stor tak til bane­ud­valg og gre­en­ke­e­per­stab. Godt gået.

Den gode bane har bety­det, at vi trods vejr og mang­len­de sol og var­me har haft man­ge gre­en­fee spil­le­re. Fak­tisk fle­re end bud­get­te­ret. Og til­ba­ge­mel­din­ger­ne her­fra er ’tak for en god ople­vel­se på banen og tak for god mad. Vi kom­mer igen’. Det er jo herligt.

San­tan­der divisionen:
Som alle nok ved skal vores San­tan­der første­hold, sponso­re­ret af Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel, spil­le om Dan­marks­mester­ska­bet den 2.–3. september.

Lør­dag spil­ler de mod Søllerød

Lør­dag kl. ca. 18.00 ved vi om de skal spil­le om guld-sølv om søn­da­gen. Hvis det­te er til­fæl­det laver vi en vel­komst­fest i klubhu­set søn­dag aften, hvor de for­ven­tes at ankom­me kl. 21.00 – 22.00

Klub­ben vil med vel­vil­li­ge sponso­rers hjælp bl.a Roy­al Uni­brew være vært ved et fest­ligt og hyg­ge­ligt arran­ge­ment. Vi håber at rig­tig man­ge vil møde op, og hjæl­pe til med at fejre dem, hvis de kva­li­fi­ce­rer sig til fina­len om søn­da­gen. Borg­me­ster og pres­se invi­te­res også. Guld eller sølv til DM er jo bare stort. Skul­le hol­det tabe lør­dag, spil­ler de om bron­ze søn­dag. Hvis de vin­der der, er det også super enormt godt, men så fejrer vi dem senere.

Vi ori­en­te­rer om sta­tus lør­dag aften, så tjek jeres mail der.

De andre fan­ta­sti­ske hold:
Dame­hol­det spil­ler om opryk­ning til 2. divi­sion lør­dag den 2. i Fre­de­ri­cia mod Holstebro

Kva­li­fi­ka­tions­ræk­ken spil­ler søn­dag i Kalø men vi ken­der ikke mod­stan­de­ren endnu

  1. hol­det slut­ter som nr. 2 i deres ræk­ke og bli­ver i 4. divi­sion. Men vi tror på de næste år skal spil­le om opryk­ning. Det var såååå tæt på.

Seni­o­r­hol­det blev nr. 2 i deres ræk­ke og for­bli­ver i 3. division.

DM i Vete­ran Damer
Berit Sko­v­gaard delt­og i DM for Vete­ran Damer i Fre­de­riks­havn og fik en flot 2. plads. Stort til­lyk­ke med det Berit.

Tag:
Der er end­nu ikke ende­lig afkla­ring på, hvor­dan vi løser det, men vi håber på at have en løs­ning klar til medlemsmødet.

Face­book:
Vi er gået helt ind i den digi­ta­le tid og bru­ger nu face­book som medie og rek­la­me­plads meget bevidst. Vi får her hjælp af ’podi’ ved Hen­rik Thomsen

30.087 per­so­ner har i juli set vores opslag.

186 gan­ge har per­so­ner klik­ket ind på vores hjem­mesi­de gen­nem annon­cen på facebook

50.143 gan­ge er annon­cen ble­vet vist

13.405 har liket, kom­men­te­ret eller delt vores opslag.

Så det­te har også været med til at vi har fået man­ge gre­en­fee spillere.

Tak til alle der liker og deler vores opslag

Øko­no­mi:
Vi kører et ret stramt bud­get. Det er ’need to do’ tid, men alt i alt ser det ret for­nuf­tigt ud. Vi håber at kom­me ud af året som bud­get­te­ret. Alt det tak­ket være de man­ge fri­vil­li­ge hjæl­pe­re, uden hvis hjælp vi aldrig kun­ne kla­re det.

Udsigtster­ras­se:
Roy­al Uni­brew vil sponso­re­re et læsejl, så det ikke bli­ver så blæ­sen­de at sid­de der.

Sponso­rer:
Klub­ben har hel­dig­vis man­ge fan­ta­stisk vel­vil­li­ge sponso­rer. Men det bety­der ikke at vi ikke kan bru­ge end­nu flere.

Sponso­rer søges til skil­te på dri­ving ran­ge udslags­måt­ter pris kr. 2.500,00 pr. år samt til tee­steds skil­te, der koster kr. 5.000,00 pr. år. Så hvis du ken­der nogen eller din arbejds­plads kun­ne tæn­ke sig at bli­ve sponsor, med de der­af føl­gen­de goder, så ret hen­ven­del­se til Jens Arne Hede­gaard, kon­to­ret eller mig.

Jens Arne Hede­gaard er ble­vet for­mand for sponsor­ud­val­get, der yder­li­ge­re består af Jes Jacob Chri­sten­sen, Richard Gal­land, Jørn Ager­bæk og undertegnede.

Ændre­de åbning­sti­der i Golfcafé:
Det er desvær­re nu ble­vet mør­ke­re om aften, hvil­ket gør, at der ændres åbning­sti­der i Golfcaféen.

Pr. 1. sep­tem­ber bli­ver åbningstiderne:

Man­dag fra kl. 10 – 19
Tirs­dag, ons­dag og tors­dag fra kl. 10 ‑21
Fre­dag, lør­dag og søn­dag fra kl. 10 – 19

Fest:
Jeg håber og kryd­ser fin­gre for, at vi skal mødes til guld- eller sølv­fest, men ved også det bli­ver svært og en kæm­pe udfor­dring for vores hold.

På besty­rel­sens vegne
Kir­sten Juel Jensen
Formand