Månedsbrev nr. 2. juni 2017

Så er det tid til lidt nyt fra bestyrelsen.

Gol­f­spil­le­ren i cen­trum: Som man­ge har ople­vet, får vi spør­ge­ske­ma både fra egen bane og når vi har været gre­en­fee spil­le­re på andre baner. På land­s­plan har 40.000 med­lem­mer og 38.000 gre­en­fee spil­le­re sva­ret sid­ste år. Vi lig­ger her rig­tig fint, idet vi fak­tisk blan­der os i top­pen blandt de del­ta­gen­de klub­ber. Vores bane og ser­vi­ce roses rig­tig meget. Det er da her­ligt, at vi er en klub, som gre­en­fee spil­le­re synes, det er dej­ligt at besø­ge. Vi har jo som alle andre klub­ber brug for gre­en­fee spil­ler­ne i vores økonomi.

Skral­des­pan­de: Fle­re af vores skral­des­pan­de på banen er ved at være slid­te. Vi har så hørt, at Ålborg kom­mu­ne skif­ter skral­des­pan­de ud 1. okto­ber, og vi vil rig­tig ger­ne have de gam­le. Så er der med­lem­mer der bor i Ålborg og har et mil­jø­sta­tiv med beklæd­ning, vil vi rig­tig ger­ne have det. Det kan også være I ken­der en der bor i Ålborg og har sådan et sta­tiv. Det skal være med træ­be­klæd­ning, som de sta­ti­ver I kan se på vores bane. Vi vil være super gla­de for at få dem sponso­re­ret. Hvis I kan sponso­re­re sådan et mil­jø­sta­tiv, skal I sen­de en mail til Ulla på info(at)broenderslevgolfklub.dk

Hjem­mesi­de: Vi har ind­gå­et et sam­ar­bej­de med Podi og får ny hjem­mesi­de efter som­mer­fe­ri­en. Vores nuvæ­ren­de hjem­mesi­de er desvær­re ikke mobil­ven­lig, og er en nød­ven­dig­hed. Kim Øster­by og Søren Chri­sten­sen, som er fri­vil­li­ge på vores nuvæ­ren­de side, vil hel­dig­vis sta­dig hjæl­pe i den udstræk­ning, det bli­ver nødvendigt.

Face­book: Vi begyn­der at annon­ce­re på face­book i sam­ar­bej­de med Podi og vil bru­ge det­te medie til at eks­po­ne­re os fra. Så når I frem­over får oplys­nin­ger og andet nyt så vil vi sæt­te pris på likes og del med ven­ner. Annon­cer­ne vil bli­ve mål­ret­tet gol­fe­re, men sendt på landsplan.

Bug­gy­plad­ser: Der er arbejds­we­e­kend den 13. juni og her skal der males samt etab­le­res nye og bed­re bug­gy­plad­ser ved bag­hu­set. SE fon­den har givet pen­ge her­til og vi søger nu fon­den om tag. Men et skridt af gan­gen. Det vig­tig­ste er, at det udvikles.

Pro­p­ning af gre­ens: Det­te skul­le være sket den 30 maj, men reg­nen kom på tværs. Pro­p­ning kræ­ver tør­re gre­ens. Vi håber vej­ret snart vil være med os. Gre­ens er lige nu meget fine men for at det kan fort­sæt­te og at de kan bli­ve end­nu bed­re er pro­p­ning med dressning med sand nød­ven­digt, så lad det ikke fru­stre­re jeres spil.

Med­lem­stal­let og gre­en­fe­e­spil­le­re: Det­te er som bud­get­te­ret og vi har pt 39 prø­ve­med­lem­mer. Tag godt imod dem og hjælp med til, at de føler sig vel­kom­ne. Vi er bag­ud med gre­en­fee spil­le­re, men lad os håbe det bli­ver bed­re over de kom­men­de måneder.

Taget på klubhu­set: Der er end­nu ikke fun­det en løs­ning, men vi arbej­der på det.

Råger: Olof Rod­ding søg­te om råge­re­gu­le­ring og der er skudt godt 100 stk.. Det er nu svært at se reder­ne på grund af bla­de, men jæger­ne for­sø­ger fort­sat og må sky­de til 15. juni.

Divi­sions­kam­pe: Wee­ken­den den 17.–18. juni er der mas­ser af god golf på vores bane, da både San­tan­der og divi­sions­hold spil­ler hjem­me, så kik ud og se de dyg­ti­ge spillere.

Gol­fcaféen: Hur­ra Hur­ra, det er en for­nø­jel­se at spi­se i gol­f­klub­ben, og vi er ved at bli­ve kendt i lands­de­len for vores gode køk­ken. Tak til Kri­sti­an og hans hjæl­pe­re. Vi er bare så gla­de for jeres mad og fine service.

Suk Suk til sidst, men det skal alt­så siges: Husk kør­sel mel­lem bun­ker og gre­ens er slut for både trol­ley og bug­gy. Det gæl­der også rød 2. Og hav respekt for ikke at køre jeres trol­ley helt hen til gre­en, der hvor der ikke er bun­ker. Hold en afstand på 3–5 meter for trol­ley og mere for bug­gy. Vi har lavet den­ne nye regel for at få bed­re for­gre­ens og ikke for at gene­re jer. Nog­le har kla­get over, at det tager læn­ge­re tid og andre over at run­den bli­ver læn­ge­re. Ja….sådan er det. Vi håber, det går alligevel.

Pit­ch­fork er til for at bru­ges på gre­en. Husk den. Der er desvær­re for man­ge nedslags­mær­ker og det er ikke bare fra gre­en­fee spil­le­re, som nogen mener.

Turf SKAL læg­ges på plads og tram­pes fast. Vi bli­ver alle sure, når vores bold lig­ger i et hul for­år­sa­get af at en spil­ler ikke har haft lyst til at hen­te sin turf og læg­ge den på plads.

Det vil være rig­tig dej­ligt, hvis alle hjæl­per med til, at der er pænt på ter­ras­sen. Sto­le sæt­tes på plads og I husker at ren­se sko før i går ind. Hvis der er nog­le der glem­mer det, så hjælp ger­ne til med at gøre i orden, så vi alle synes, det er rart at kom­me på ter­ras­sen. Det må og skal være et fæl­les ansvar.

Start­tid SKAL bekræf­tes sene­st 15 minut­ter før spilletid.

Spil­le­mak­ker: Hvis nogen mang­ler en spil­le­mak­ker, så husk at I kan kon­tak­te Ulla. Hun laver en liste, som vil bli­ve hængt op nede i kæl­de­ren. Her kan man så kon­tak­te hin­an­den. Husk også det er til­ladt at skri­ve sig på 3 og 4 bol­de. Især i wee­kends vil det være en for­del, at fyl­de op med 4 bol­de. Så slip­per I for at gå og ven­te som en 2 bold og man lære andre at ken­de – Det er jo altid hyggeligt.

På besty­rel­sens vegne
Kir­sten Juel Jensen
Formand