Kommende aktiviteter

Selv om vej­ret og kalen­de­ren fort­sat siger vin­ter, så er vi igang med at gøre klar til en ny sæson. Akti­vi­tetska­len­de­ren bli­ver snart lagt på hjem­mesi­den, men vi kan fore­lø­big for­tæl­le om følgende:

 

  1. marts  – Gene­ral­for­sam­ling i klubhu­set kl. 19.00.
  2. marts  – Opryd­nings­dag i klub­ben – husk til­mel­ding hos Ulla – vi har nok af opgaver.

  3. marts  –  Opryd­nings­tur­ne­ring for del­ta­ger­ne i oprydningsdagen.

  4. april    –  Tefal åbningsturnering.

13. april     – Åbent hus i  Brøn­der­s­lev Gol­f­klub – alle er vel­kom­ne – husk at tage ven­ner og fami­lie med.

  1. april     – Gol­fens Dag i sam­ar­bej­de med DGU – lands­dæk­ken­de åbent hus arrangement.

 

Reser­ver dis­se dato­er. Der vil kom­me fle­re infor­ma­tio­ner om de enkel­te begi­ven­he­der i god tid. På gensyn.

 

Med­lem­s­ud­val­get.