Kom og find din nye kærlighed

Hvor læn­ge er det siden, at du gik hen og blev godt og grun­digt forel­sket? Og kun­ne du tæn­ke dig at prø­ve det igen – sådan helt uden fare for utro­skab og ægte­ska­be­li­ge kriser?.

Det kan godt være, at du går hen og bli­ver lidt sur og over­ve­jer at slå op, når den lil­le bold ikke vil, som du vil. Men når du først får det lært, er det fak­tisk ikke sær­lig svært – at bli­ve lidt lun på det der golf.

Golf er hyg­ge, golf er soci­alt samvær og så er det oven i købet sundt. Den helt sto­re bonus er, at du kan begyn­de at gå ture med din nye kær­lig­hed, uan­set om du er fem eller 75 år. Golf har ingen start- eller udløbs­da­to, så det er det, der kal­des livslang kærlighed.

Så kom ud og spil med søn­dag 17. april, når Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er en del af den lands­dæk­ken­de event, Gol­fens Dag og hol­der åbent hus for alle, der har lyst til at udfor­ske gol­f­spil­let. Kom for­bi til en ufor­plig­ten­de intro­duk­tion til gol­f­spil­let og prøv kræf­ter med køl­ler, jern og bold. Her får man også mulig­hed for at få en snak med nog­le af de men­ne­sker, som alle­re­de har forel­sket sig i gol­f­spor­ten – og fin­de ud af, om det kun­ne være noget for dig.

Den­ne søn­dag vil der i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub være åbent hus kl. 10.00 – 15.00, hvor alle inter­es­se­re­de bl.a. får mulig­hed for at bli­ve lidt under­vis­ning af en af Dan­marks aller­bed­ste golftræ­ne­re, assi­ste­ren­de land­stræ­ner og tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel­le gol­f­spil­ler, Mor­ten Hedegaard.

Man kan få mulig­hed for selv at prø­ve selv at slå til den lidt dril­ske gol­f­bold med både lan­ge, knap så lan­ge og kor­te slag, samt også for­sø­ge at få  bol­den det sid­ste svæ­re styk­ke i hul på den såkald­te puttinggreen.

Det er bestemt ikke nød­ven­digt med til­mel­ding, men kom helst bare af prak­ti­ske grun­de mel­lem kl. 10.00 – 11.00, hvor det hele starter.

Her­u­d­over vil der også være mulig­hed for at se såvel den vidun­der­li­ge natur, som Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er belig­gen­de i og har til de 4 baner / sløj­fer, det flot­te klubhus, tage en pau­se i husets café, se det sto­re mate­ri­el og maskin­hus, der er nød­ven­digt for at pas­se det sto­re anlæg hos gre­en­ke­e­per­ne, mm.

Her­u­d­over vil der være man­ge fri­vil­li­ge med­hjæl­pe­re fra klub­bens med­lem­skreds, der står til rådig­hed for hjælp til at besva­re alle spørgs­mål, vise banen frem, intro­du­ce­re og ind­fø­rel­se af gol­f­spil­lets hem­me­lig­he­der, osv.

Gol­fens Dag arran­ge­res af Dansk Golf Uni­on i sam­ar­bej­de med man­ge af lan­dets gol­f­klub­ber. Golf er i dag den stør­ste sports­gren for folk over 25 år og dyr­kes af over 150.000 dan­ske­re i alle aldre.

  • Golf kan noget helt sær­ligt,  og der er ikke man­ge, der som gol­f­spil­le­re kan tale så pas­sio­ne­ret om deres fri­tids­in­ter­es­se. Vi håber, at det­te arran­ge­ment kan være med til at åbne end­nu fle­re folks øjne for det fan­ta­sti­ske spil, som golf er, som kan dyr­kes hele livet og som sam­ti­dig byder på mas­ser af soci­al samvær og god motion.

Så her­med et rig­tigt hjerte­ligt vel­kom­men i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, søn­dag den 17. april kl. 10.00, siger for­man­den for Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, Jan Kingo.

Jes Jacob Christensen
Kommunikationsudvalget