Klubmesterskaberne 2020 i Brønderslev Golfklub

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub afhold­te i wee­ken­den den. 29. – 30. august, det årli­ge klubmesterskab.

Hvad der, blot få dage inden wee­ken­den, lig­ne­de en vej­r­mæs­sig kata­stro­fe med sky­brud­svar­sel, blev i ste­det til næsten per­fekt gol­f­vejr, både for de man­ge del­ta­ge­re og til­sku­er­ne. Blot en enkelt regn­by­ge lør­dag efter­mid­dag, udfor­dre­de del­ta­ger­ne og fik til­sku­er­ne til at søge ly.

Der blev ved lør­da­gens run­der ind­le­ve­ret man­ge pæne sco­res og som van­ligt, var der i fle­re af ræk­ker­ne kun gan­ske få points for­skel på øver­ste og neder­ste plads på præ­mieskam­len. Der­med var der lagt op til en spæn­den­de afslut­ten­de run­de søndag.

Og spæn­den­de blev det! Søn­da­gens vejr var solskin og næsten vindstil­le og der­med per­fek­te mulig­he­der for del­ta­ger­ne til at udfor­dre de før­en­de i hver række.
I fle­re af ræk­ker­ne holdt spæn­din­gen da også helt frem til sid­ste hul, før klub­meste­ren blev fun­det. I tre af ræk­ker­ne måt­te der endog omspil til, før en afgø­rel­se blev truf­fet. Omspil­let fore­går ved at spil­le det 18. hul, ind­til en vin­der er fundet.

I ræk­ken Medi­o­rer Her­rer, før­te Jakob Kol­lerup over Malt­he Tan­d­rup Laust­sen med 1 slag efter lør­da­gens run­de. Den føring fik Malt­he i løbet af søn­da­gen udlig­net, hvor­ef­ter de var lige efter søn­da­gens run­de og måt­te ud i omspil. Der skul­le blot spil­les et hul før Malt­he kun­ne kåres som vinder.

I Seni­or ræk­ker­ne for både damer og her­rer måt­te det lige­le­des omspil til før en vin­der blev fundet.
Hos damer­ne hav­de Git­te Rune en føring på to slag ned til Han­ne Kri­sten­sen, inden søn­da­gen run­de. Da Han­ne på søn­da­gens 18 hul­ler var net­op 2 slag bed­re end Git­te, måt­te også de ud i omspil. Også her skul­le der blot et ekstra hul til, før Git­te løb med titlen.

Hos her­rer­ne sat­te Peter Chri­sti­an­sen i løbet af søn­da­gen også en to-slags­fø­ring over Hen­rik Gade­berg til. Her skul­le der dog to omspils­hul­ler til, før Peter kun­ne træk­ke sig sej­r­rigt ud af matchen.

Tak til alle for en fan­ta­stisk wee­kend og stort til­lyk­ke til de nye klubmestre. 😊

Resul­ta­ter­ne i de enkel­te ræk­ker, kan ses HER.