Tirs­dag­spi­ger­ne byder nye såvel som gam­le med­lem­mer vel­kom­men til sæson 2018, som begyn­der 3. april. Pro­gram læg­ges på hjem­mesi­den og hæn­ger i damer­nes omklæd­nings­rum sene­st medio marts.

Vi er en dame­klub, som spil­ler hver tirs­dag. Vi læg­ger vægt på både det sport­s­li­ge og hyg­ge­ligt samvær. Alle kan være med – blot  man har til­la­del­se til at gå på den sto­re bane.

Vi går ud på to sløj­fer, de der ind­går i dagens bane. Der spil­les både 18 og 9 hul­ler. Vi møder sene­st kl. 8.30. Kl. 8.40 stil­les der hold ved hjælp af lod­træk­ning blandt de afle­ve­re­de sco­re­kort. Alt­så spil­ler vi med man­ge for­skel­li­ge i løbet af sæso­nen. Sco­re­kort udfyl­des efter at hol­de­ne har fået til­delt bane. Det er vig­tigt at over­hol­de tiden, da før­ste start­tid er kl. 9.00.

Efter afslut­tet spil­ler­un­de hyg­ger vi os på ter­ras­sen eller i klubhu­set med efter­føl­gen­de præ­mie­over­ræk­kel­se.

Ind imel­lem er der fæl­les­spis­ning. Dato­er frem­går af pro­gram­met.

I løbet af sæso­nen spil­ler vi 2 gan­ge med ”Mor­gen­fru­er­ne” fra Hir­ts­hals (i hhv. Hir­ts­hals og Brøn­der­s­lev) og  1 gang med ”Man­dags­dren­ge­ne” (i Brøn­der­s­lev).

Sct. Hans Match spil­les i år den 19.06. hvor vi slår efter Edel´s og Else‘s flot­te hek­se, med efter­føl­gen­de fæl­les­spis­ning. Husk Jeres flot­te hat­te. Der er præ­mie til den flot­te­ste hat.

Vi har feri­e­golf i juli måned, hvor de, der møder op, selv stil­ler hold.

Vin­ter­golf: I okto­ber og novem­ber slår vi ud kl 9.15, i decem­ber, janu­ar, febru­ar og marts kl. 9.30. De, der møder op, stil­ler selv hold.

Kon­tin­gent for sæso­nen er 400 kr. Der beta­les via bank til kon­to: Reg. nr. 5655 kon­to 0746–867-972, sene­st tirs­dag 27.03.2018.

Husk at angi­ve navn og med­lem­snum­mer.

Gæster er vel­kom­ne på tirs­da­ge med * i pro­gram­met. Gæs­te­gre­en­fee er 40.00 kr. pr. gang.

Vi ser frem til en for­nø­je­lig sæson.

Else Skyt­te
jeskytte@gmail.com
Mobil: 40 94 72 14
Bodil Sand
bodilsand@hotmail.com
Mobil: 61 70 69 44
Kir­sten Zieg­ler
kirstenmarieziegler@gmail.com
Mobil: 30 33 83 39
Mere­te Cor­des
ingemeretecordes@gmail.com
Mobil: 40 30 53 00
April 3

 

Stab­le­ford Rød-Blå Gra­tis

Fæl­les­spis­ning

  10* Stab­le­ford Blå-Gul  
  17* Stab­le­ford Gul-Rød  
  24* Stab­le­ford Rød-Blå  
Maj 1* Norsk Stab­le­ford Blå-Gul  
  8* Besøg hos Mor­gen­fru­er­ne Gul-Rød  
  15* Stab­le­ford Rød-Blå  
  22 Tur­ne­ring med Man­dags­dren­ge­ne Blå-Gul Fæl­les­spis­ning
  29* Stab­le­ford Gul-Rød  
Juni 5* Stab­le­ford

 

Rød-Blå  
  12* Stab­le­ford Blå-Gul  
  19 Skt. Hans Tur­ne­ring

Stab­le­ford

Gul-Rød Gra­tis

Fæl­les­spis­ning

  26* Stab­le­ford Rød-Blå  
Juli 3* Feri­e­golf Blå-Gul  
  10* Feri­e­golf Gul-Rød  
  17* Feri­e­golf Rød-Blå  
  24* Feri­e­golf

 

Blå-Gul  
  31* Stab­le­ford Gul-Rød  
August 7* Stab­le­ford Rød-Blå  
  14 Besøg af Mor­gen­fru­er­ne

Gun­start kl. 9.00

Blå-Gul Fæl­les­spis­ning
  21* Stab­le­ford Gul-Rød  
  28* Flag­spil Rød-Blå  
Sep­tem­ber 4* Stab­le­ford Blå-Gul  
  11* Stab­le­ford Gul-Rød  
  18* Stab­le­ford Rød-Blå  
  25* Stab­le­ford Blå-Gul  
Okto­ber 2 Afslut­ning

Mexi­can Scram­b­le

Gul-Rød

 

Fæl­les­spis­ning

Gra­tis

Decem­ber 4 Jule­frokost kl.12.00

De der ønsker at spil­le golf,

må selv arran­ge­re det.

 

 

  Fæl­les­spis­ning

Pak­ke­spil

Der for­be­hol­des ret til ændrin­ger i pro­gram­met 🙂