Vi spil­ler hver tors­dag i hele sæso­nen - dog ikke helligdage.

Sæso­nen star­ter tors­dag den 30. marts 2023. Husk at møde i god tid – sene­st kl. 8.30.

Vi dan­ner hold ved lod­træk­ning for både 18-hul spil­le­re og 9‑hul spillere.

Vi har for­trin­s­ret kl. 09.00 – 09.37 på 2 sløj­fer (de 2 der ind­går i DAGENS BANE)

Kun for­trin­s­ret til start­ti­der – på 10. tee kun for­trin­s­ret til flettetider!

Kon­tin­gent kr. 300,00 som skal være betalt sene­st tors­dag den 23. marts 2023 på kon­to 7375 – 4068335 (Husk at angi­ve jeres navn)

Vi har p.t. 56 med­lem­mer, og der er plads til flere.

Gæste­spil­le­re er vel­kom­ne mod at beta­le kr. 20,00 pr. gæst pr. gang – dog ikke ved mat­cher med præ­mi­er og spisning.

  • Seni­o­r­klub­ben er for gol­f­spil­le­re over 60 år – yngre ægtefælle/samlever del­ta­ger på lige fod
  • Både for sing­ler og par

 

Års­plan for seni­o­r­klub­ben 2023

Tors­dag den 30. marts        Sæson­start. Lod­træk­ning kl. 8.40 og før­ste start­tid kl. 9.00.

Tors­dag den 25. maj           Match med fæl­les­spis­ning (klub­ben beta­ler). Møde­tid 08.30

Tors­dag den 15. juni.         ”Ude-tur” til Øland Gol­f­klub med start­tid fra kl. 10.00 – samt match hjem­me for  dem, der ikke del­ta­ger ude.

Tors­dag den 10. august      Match  med fæl­les­spis­ning (for egen reg­ning). Møde­tid 08.30

Tors­dag den 21. sept.        ”Ude-tur” til Fre­de­riks­havn Gol­f­klub med start­tid fra kl. 10.00 – samt match hjem­me for  dem, der ikke del­ta­ger ude.

Tors­dag den 5. okto­ber     Afslut­nings­match med fæl­les­spis­ning (klub­ben beta­ler). Møde­tid 08.30

Ved mat­cher på hjem­me­ba­ne spil­les der 12 hul­ler – gul sløj­fe samt hvid 1–2‑3. På ude­ba­ne spil­ler vi 18 huller.

Arbejds­grup­pen er:

Elin Peder­sen (for­mand)                         22767848  elinbechmannp@hotmail.com

Gret­he Ander­sen (kas­se­rer)                    21460730  Grethe.andersen@post.tele.dk

Arne Budol­f­sen                                      51642032  bab@bbnpost.dk

Ben­te Budol­f­sen                                     61457941  bab@bbnpost.dk

Tor­ben Slet­ten                                        24660356  tovetorben.sletten@gmail.com

Jan Grun­net                                           20654155  h.grunnet@hotmail..com