Sæso­nen star­ter tors­dag den 4. april 2019. Husk at møde i god tid – sene­st kl. 8.30.

Der er lod­træk­ning vha. sco­re­kort.

Alle skal udfyl­de et sco­re­kort med navn samt angi­vel­se af om man ønsker at spille18 hul­ler eller 9 hul­ler. – skal afle­ve­res Inden kl. 8.40.

Vi har for­trin­s­ret kl. 09.00 – 09.37 på 2 sløj­fer (de 2 der ind­går i DAGENS BANE)

Kun for­trin­s­ret til start­ti­der – på 10. tee kun for­trin­s­ret til flet­te­ti­der!

Kon­tin­gent kr. 250,00 som skal være betalt sene­st tors­dag den 29. marts 2019 på kon­to 4940 4940139090 (Husk at angi­ve jeres navn)

Der er plads til nye med­lem­mer.

Gæste­spil­le­re er vel­kom­ne mod at beta­le kr. 20,00 pr. gæst pr. gang

  • Seni­o­r­klub­ben er for gol­f­spil­le­re over 60 år – yngre ægtefælle/samlever del­ta­ger på lige fod
  • Både for sing­ler og par

Års­plan for seni­o­r­klub­ben 2019

Tors­dag den 4. april           Sæson­start. Lod­træk­ning kl. 8.40 og før­ste start­tid kl. 9.00.

Tors­dag den 6. juni            Års­match med fæl­les­spis­ning (klub­ben beta­ler). Møde­tid 08.30

Tors­dag den 27. juni.         ”Ude-tur” til Seb­ber Klo­ster Gol­f­klub med start­tid fra kl. 10.00 – samt match hjem­me for  dem, der ikke del­ta­ger ude.

Tors­dag den 22. august      Match  med fæl­les­spis­ning (for egen reg­ning). Møde­tid 08.30

Tors­dag den 19. sep­tem­ber ”Ude-tur” til Hals Gol­f­klub med start­tid kl. 10.00 – samt match hjem­me for dem, der ikke del­ta­ger ude.

Tors­dag den 3. okto­ber      Afslut­nings­match med fæl­les­spis­ning (klub­ben beta­ler). Møde­tid 08.30

Ved mat­cher spil­les der 12 hul­ler – på ude­ba­ne dog 18 hul­ler.

Elin Peder­sen (for­mand)
22767848
elinbechmannp@hotmail.com

Gret­he Ander­sen (kas­se­rer)
21460730
Grethe.andersen@post.tele.dk

Arne Budol­f­sen
51642032
bab@bbnpost.dk

Ben­te Budol­f­sen
61457941
bab@bbnpost.dk

Tor­ben Slet­ten
24660356
tovetorben.sletten@gmail.com

Jan Grun­net
20654155
h.grunnet@hotmail..com